کلمات سخت و مهم املایی فارسی نهم_60b8ff5fbee96.jpeg
کلمات سخت و مهم املایی فارسی نهم_60b8ff5fbee96.jpeg

کلمات سخت و مهم املایی فارسی نهم

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

املا کلمات مهم فارسی نهم برای تقویت املای شما و موفقیت در آزمون های کلاسی و نهایی را برای شما قرار داده ایم . تا انتها با ما همراه باشید .

کلمات املایی ستایش و شعر نخستین

 • توام راهنمایی
 • اندیشه برنگذرد
 • رهنمای
 • ببایدت بست

لغات املایی درس اوّل و حکایت

 • صحرا
 • تنبیه
 • اقرار
 • تسبیح
 • مستمع
 • اسرار
 • مرغان سحر
 • غفلت
 • گل صد برگ از خار
 • خوشه زرّین عنب
 • عاجز
 • مسخّر
 • شکرگزار
 • انعام
 • کلیات سعدی
 • قصاید
 • ذکر خدا
 • سنایی غزنوی
 • گردان سپهر
 • فروزنده ماه و ناهید و مهر
 • ستودن
 • لیل و نهار
 • خواب جهالت
 • حیف شدن
 • میوه الوان
 • حیرانی عقل
 • حقّه یاقوت انار
 • گوی سعادت
 • اسرار التوحید
 • محمد بن منوّر
 • معرفت خویش
 • حکایت

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دوم و شعرخوانی

 • صنع خدا
 • جواهر و معادن
 • انواع نباتات
 • برّ و بحر
 • میغ و باران
 • رعد و برق
 • قوس قزح
 • عجایب صنع
 • نظر کنی
 • بساط زمین
 • جوانب وی
 • آب های لطیف
 • دیبای هفت رنگ
 • تعجّب کنی
 • سقف بی ستون
 • قندیل های وی
 • غافل و بی خبر
 • قصر ملک
 • جمال صورت
 • بسیاری غلامان
 • سریر ملک
 • معرفت حق تعالی
 • مدهوش و متحیّر
 • کیمیای سعادت
 • امام محمّد غزّالی
 • مرغ فروتن
 • محبس تن
 • نشستن منحنی
 • جستن از قفس
 • وارهیدن از مرگ
 • بهر پریدن

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس سوم و شعر و حکایت

 • تعلیمی
 • نیک اندیشی
 • تولّد
 • پرسشگر
 • نیک بختی
 • آیینه
 • متاع
 • عار
 • بصیرت
 • ایّام
 • هشیار
 • پروین اعتصامی
 • توجّه
 • المؤمن مرآة المؤمن
 • حجّت مساعی
 • مشخّص
 • عزّت
 • عزیزیت
 • تأمّل
 • کهنسالی
 • حرص و هوس باطل
 • پاک دل
 • سعدالدّین وراوینی

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس چهارم و روان خوانی

 • مسئله
 • خوشحالی
 • خرسندی
 • مصاحبت
 • دل انگیز
 • موفّق
 • مصائب
 • معلّم
 • امّا
 • مولانا جلال الدّین
 • تأثیرگذاری
 • صلّی اللّه علیه و آله
 • هم نشین
 • لکّه
 • متّهم
 • نبوّت
 • همان گونه
 • عامل مهمّ گرایش
 • ویرانگری
 • نیکوخصال
 • شخصیّت
 • بیفزاید
 • معرّفی
 • فرنگیس
 • کلّی
 • طعنه
 • *
 • قابلیت
 • مزه
 • متعدد
 • مطمئنم
 • لذّت بخش ترین
 • به ویژه
 • مقدّس
 • خاصّی
 • حسّاس
 • احتمالا
 • اعتنا
 • مدّت
 • متقاعد
 • صرفا
 • اوّلین
 • فوق العاده
 • خوشایند
 • مهیّج
 • مایه تأسّف
 • تربیت
 • جذّاب
 • منظره
 • خوشحالی
 • تصوّر
 • تجسّم
 • گرانبها

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس ششم و حکایت

 • محمّدتقی بهار
 • مغیلان
 • جهد کن
 • چنانکه
 • هیچ کس
 • خاصّه
 • اوفتد
 • عنصرالمعالی
 • وجه
 • محاورات
 • خوض
 • نصیرالدّین
 • اتّهام
 • قانع
 • طعنه
 • مقدّم
 • حنظله بادغیسی
 • مهتری
 • عزّ و نعمت و جاه
 • مردانت
 • داعیه و ادعا
 • رحلت
 • دولت صفّاریان
 • ترقّی و شوکت
 • نظامی عروضی
 • آداب زندگانی
 • پند و نصیحت
 • خاصّه و ویژه
 • طالب علم
 • پرهیزگار وقانع
 • قطع و قاطع
 • متقدّم و پیشین
 • طعن و ناسزا
 • محاورات و گفت و گوها
 • استراق سمع
 • خوض نمودن
 • مداخلت کردن
 • اصل و سبب

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هفتم و شعر

 • حکیمی متفکّر
 • تفکّر برانگیز
 • اندیشه های عمیق عرفانی
 • مشخّصه برجسته
 • تباهی های روزگار
 • انتقاد جسورانه
 • طنز ظریف
 • طعن و لعن و هجو
 • کنعان
 • کلبه احزان
 • دل غمدیده
 • واقف و وقوف
 • سرّ غیب
 • نوح کشتیبان
 • توفان
 • خار مغیلان
 • غوّاص
 • درّ گرانمایه
 • مرغ یاحق
 • هوا و هوس
 • عزیز مصر
 • به رغم برادران غیور
 • قعر چاه

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هشتم و شعر

 • ملّی
 • همدلی
 • همتا
 • گرانمایه
 • هم نشین
 • باشندگان
 • لهجه
 • رخسار
 • آبشخور
 • مایه ور
 • سیراب
 • فراخنا
 • توجّه
 • جان فشانی
 • خفاش خویان
 • زردشتی
 • آذری
 • هم زیستی
 • شکوهمند
 • سدّی استوار
 • معظّم
 • میلیونی
 • حسّ مشترک
 • هم جوشی
 • هم کوشی
 • ملّت
 • می غرند
 • یکدلان
 • دقّت
 • تکبّر
 • سفله
 • *
 • همزادگان
 • مخزن الاسرار

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات مهم املایی درس نهم

 • موفّقیّت
 • محضر
 • دلخواه
 • مسئله
 • تفکّر
 • حاسب
 • حمزه
 • طنین
 • نصیرالدّین
 • امّا
 • فراست
 • رخسار
 • هجده
 • سیمگون
 • اشکبار
 • مقطّع
 • تمنّا
 • تعرّض
 • از جای برخاست
 • صدای شیون برخاست
 • اطلب العلم من المهد الی اللّحد

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دهم و حکایت

 1. بسمه تعالی
 2. متنوّع
 3. تجسّم
 4. خطّ مرزی
 5. سلاح جنگ
 6. هراس انگیز
 7. کم رنگ
 8. خاکریز
 9. جانبازی
 10. باروت
 11. تلّی
 12. یکباره
 13. نامدار
 14. خرس زار
 15. عزل
 16. خسیس

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی سخت درس یازدهم و روان خوانی

 • رابعه عدویّه
 • عطّار
 • تذکرة الاولیا
 • جامه
 • برخاست
 • دلتنگ
 • علیه الصّلاة والسّلام
 • سیّده
 • امّت
 • قحطی عظیم
 • متفرّق
 • بیفتاد
 • الّا
 • مقرّبان
 • دایم
 • امّا
 • خواست تا ببرد
 • صومعه
 • زهره
 • طرّار
 • تولّد
 • خرّمشهر
 • ملحق
 • باز نایستاده است
 • حیات معمول
 • متوقّف
 • حیات حقیقی
 • باژگونه
 • مقرّ تداعی
 • الآن
 • عشّاق
 • سلاله
 • سیّد

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دوازدهم و حکایت

 1. حسّ انسان
 2. گلشن
 3. طنین
 4. هم نشین
 5. قهر
 6. دقّت
 7. توجّه
 8. بیهوده
 9. بیچاره
 10. بینوا
 11. رعایا
 12. توبره
 13. تکبّر

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس سیزدهم

 1. رخصت
 2. طراوت
 3. قیصر
 4. حسّ و حال
 5. می کشان
 6. هزار
 7. رهی معیّری
 8. تسلّط
 9. ترخیص
 10. همجنس
 11. هم سال

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس چهاردهم و شعر

 • مفضّل
 • نبوّت
 • اعتراض
 • شدّت
 • آنجا
 • متانت
 • اندوهناک
 • حکمت
 • تفکّر
 • تأمّل
 • اینها
 • قائل
 • جراحت
 • حرارت
 • تلف
 • قوّه
 • مصلحت
 • حیا
 • مهمانداری
 • حتّی
 • حقّ پدر و مادر
 • صله رحم
 • معاصی
 • صلاح دین
 • شأن
 • تواضع
 • تضرّع
 • خضوع
 • تصرّف
 • نطق
 • زلف
 • دیرُم
 • محبّت
 • ملایک
 • محنت
 • وصل
 • واکره پوست
 • دولتمند
 • مطیع
 • فراخی
 • وینی (ببینی)
 • باباطاهر

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس پانزدهم

عزّ و احترام
نیاکان

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی سخت درس شانزدهم

 1. دوست دار اعتراض
 2. غرّه
 3. بیفشانی
 4. روییدن
 5. امّا
 6. خدمتگزار
 7. یک دل
 8. عشق ورزی
 9. صبور و آرزومند
 10. مرغ سحر
 11. آزرده

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هفدهم و روان خوانی و نیایش

 • مار بوآ
 • مدّت
 • هضم
 • سنّ کودکی
 • نقّاشی
 • شاهکار
 • بلعیده بود
 • نصیحت
 • فنّ ظریف نقّاشی
 • کمابیش
 • حیرت
 • سیّاره
 • معرّفی
 • عزیمت
 • کارفرمایی
 • حتّی
 • تعجّب
 • پنجمین
 • تأمّل
 • همتا
 • تصوّر
 • اوّل
 • لیکن
 • مسئول
 • مفتون
 • فراغت یافتم
 • آنتوان دوسنت اگزوپری
 • های بیان حرکت
 • حدس
 • وداع
 • علاقه مند
 • نقّاش
 • ترجیح
 • جمعیّت
 • هورا
 • آبدار
 • حوالی
 • مطمئنّاً
 • مات و مبهوت
 • مسلّط
 • آن قدر خوب بود
 • امّا
 • برآریم
 • انعام
 • عقبی
 • ذلّت
 • هوس
 • بیهودگی
 • عزّت

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

معنی درس و حل تمام تمرینات درس 7 عربی نهم

املا کلمات مهم فارسی نهم برای تقویت املای شما عزیزان را در این صفحه قرار داده ایم حال اگر کلمه ای در این دروس جا افتاده در قسمت کامنت ها برای ما ارسال نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *