دسته‌بندی نشده

بیش از ۷۰۰ اسم زیبای دوقلو دختر شیک و زیبا + معنی

اسم دو قلو دختر

اسم دوقلو دختر : نام گذاری کودکان دوقلو هم ( مانند سایر جوانب بزرگ کردنش) پیچیده تر از انتخاب نام برای یک کودک است.اگر پیش از به دنیا آمدنشان بدانید که دو فرزند خواهید داشت همه نوع ترکیب اسمی به ذهنتان میرسد.

به دقت به نام هایی که بر فرزندتان میگذارید فکر کنید. نام دومی را فقط به این دلیل که به نام اولی بیاید انتخاب نکنید.نام ، ما را از بقیه ی مردم جدا میکند و هویت منحصر به فرد ما را مشخص میسازد.

نام هریک از کودکان دوقلو او را از کودک دیگر که غالبا نیمه ی دوم او به شمار می آید متمایز میسازد.ما اغلب دوست داریم بدانیم که نام ما را خاص خودمان انتخاب کرده اند و برای والدینمان معنایی داشته است. تا انتها با ما همراه باشید.

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دختر دوقلو

اَرنیکا و ورونیکا

 1. ارنیکا : آریایی نیک پندار، آریایی نیک خو,نام یک گیاه دارویی – آریایی نیک خو
 2. ورونیکا : تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اَسما و اسرا

 1. اسما : نام ها، اسامی، معارف، حقایق، (در اعلام) نام همسر رسول اکرم (ص)
 2. اسرا : به شب راه رفتن، در شب سیر کردن، معراج پیغمبر اکرم (ص )

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اَعظم و اکرم

 1. اعظم : نخست، بزرگ
 2. اکرم : بخشنده تر، گرامی تر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اَفسون و افشان

 1. افسون : جادو، سحر، طلسم، عزیمت، فسون، تزویر، حیله، دوال، شعبده، مکر، نیرنگ، عشوه، قر، کرشمه
 2. افشان : پراکندگی، نثار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم شیک دو قلو دختر

انیسه و انسیه

 1. اَنیسه : زن انس گیرنده و همدم، زن مصاحب و هم نشین اَنیس – همدم
 2. انسیه : از نام های حضرت فاطمه به معنی انسایت ـ خو گرفتن ـ انیس ـ مونس ـ همدم – مونث انسی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اُلگا و هلگا

 1. اُلگا : معنی الگا وطن ناحیه
 2. هلگا : نور، خرد، روشنی، جلوه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم با کلاس دوقلو دختر

اِلِنا و السانا

 1. الِنا : نورانی
 2. السانا : کسی که ایل و طایفه را در کنار هم نگه میدارد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اِلسا و السانا

 1. اِلسا : نان خواه، دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاشند
 2. السانا : الهه پاک و مقدس یا بانوی پاک و مقدس ، کسی که ایل و طایفه را در کنار هم نگه میدارد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دو قلو دختر ایرانی

اِلناز و الینا

 1. الناز : ناز ترین یا محبوب ترین فرد یک قوم یا طایفه – ال (ترکی) + ناز (فارسی )، ایل ناز موجب نازش ایل
 2. الینا : نعمت و فراوانی برای ما، باهوش – پاک و خالص

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

الهه و الهام

 1. الهه : بت، رب النوع، صنم
 2. الهام : مکاشفه، وحی، القادر دل افکندن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

الیکا و الینا

 1. الیکا : (سنسکریت) هیل [= هِل، دانه ی معطر گیاهی از تیره ی زنجبیلیها]
 2. الینا : نعمت و فراوانی برای ما. باهوش – پاک و خالص

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

لیست اسم دوقلو دختر

ارغنون و ارغوان

 1. ارغنون : ارغون، ارگ، ساز
 2. ارغوان : نگهبان عشق پاک. بانوی عشق

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اریکا و الیکا

 1. اریکا : با وقار، با شکوه ، مونث اریک
 2. الیکا : ، دنه ی معطر گیاهی از تیره ی زنجبیلیها]مادر زمین – شکوفه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اشلی و نازلی

 1. اشلی : نام کوهی در مازندران
 2. نازلی : ناز (فارسی) + لی (ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی از شهرهای ترکیه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

افرا و افروز

 1. افرا : درختی از تیره ی افراها، اسپندان، اسفندان، بوسیاه، کلمه تحسین به معنی آفرین، مرحبا
 2. افروز : افروختن، افروزنده – ریشه افرختن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

المیرا و الینا

 1. المیرا : (ترکی ـ فارسی) (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل – ال (ترکی) + میرا (فارسی )، ایل میرا فدایی ایل
 2. الینا : نعمت و فراوانی برای ما . باهوش – پاک و خالص

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

الیا و الیانا

 1. الیا : نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
 2. الیانا : نور و روشنایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

الیانا و الیسا

 1. الیانا : نور و روشنایی
 2. الیسا : بانی و ملکه ی افسانه ای کارتاژ [از سرزمین های شمالی افریقا که جمعی از مهاجر نشینان فنیقیه بنا نهادند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اندیشه و انگیزه

 1. اندیشه : پندار، تأمل، تفکر، خیال، رأی، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا
 2. انگیزه : باعث، جهت، داعیه، دلیل، سبب، علت، محرک، موجب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

انوشکا و انوشه

 1. انوشکا : زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است
 2. انوشه : جاوید، باقی، پایدار، (در حالت قیدی) به طور همیشگی، جاویدان، ابدی – جاودان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دختر دو قلو

اوریسا و اویسا

 1. اوریسا : نام یکی از ایالتهای هندوستان
 2. اویسا : آویسا، پاک و تمیز مانند آب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ایرانا و ایرسا

 1. ایرانا : (ایران + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
 2. ایرسا : زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ایرن و ایرانا

 1. ایرن : گونه ای دیگر از واژه ی ایران، ایران – نام ملکه روم شرقی
 2. ایرانا : (ایران + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ایلیکا و ملیکا

 1. ایلیکا : الیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان
 2. ملیکا : گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده ی گندمیان که خودرو هستند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آبشار و آبگل

 1. آبشار : آبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد
 2. آبگل : گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آبگل و آبگون

 1. آبگل : گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید
 2. آبگون : به رنگ آب، آبی، گل نیلوفر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم زیبای دختر دوقلو

آتریسا و آترین

 1. آتریسا : آتش گون، آذرگون و مانند آتش، (به مجاز) زیبا رو – آذرگون مانند آتش، دختری با چهره ای زیبا و برافروخته
 2. آترین : (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت) )، منسوب به آتش، آتشین، (به مجاز) زیبارو – آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آتش و آذر

 1. آتش : آذر، اخگر، شرار، شرر، شعله، نار، جهنم، دوزخ، هاویه، بهشت
 2. آذر : آتش، اخگر، نار، آذرروز، قوس

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آتنا و آتوسا

 1. آتنا : از واژه های قرآنی در سوره بقره، آل عمران و کهف به معنای عطا کن به ما، ببخش به ما
 2. آتوسا : نام مادر داریوش کبیر و دختر کوروش کبیر آتوسا بوده است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آدورینا و آدونیس

 1. آدورینا : آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، یاری دهنده
 2. آدونیس : آدنیس، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آذرگل و آذرگون

 1. آذرگل : نام گلی سرخ رنگ که پُرپَر است و به آن گل آتشین می گویند
 2. آذرگون : آتش رنگ، آتش فام، آتشگون، آتشین، آذرین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آذین و آراسته

 1. آذین : آرایش، آیین بندی، چراغانی، زیب، زینت، زیور، آیین، رسم، قاعده، قانون
 2. آراسته : آماده، بانظم، بسامان، جمیل، متحلی، مرتب، مزین، منتظم، منظم، نیکو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آرالیا و آزالیا

 1. آرالیا : نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی، و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند
 2. آزالیا : گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم شیک دخترانه دو قلو

آرامیس و آرتنیس

 1. آرامیس : آرامش، راحتی
 2. آرتنیس : گوینده راستی, نام دریاسالار زن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آرژان و روژان

 1. آرژان : نقره
 2. روژان : به معنی روزها – روزها، روزان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آرمینا و آرنیکا

 1. آرمینا : الهه زیبایی – دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
 2. آرنیکا : آریایی نیک پندار، آریایی نیک خو,نام یک گیاه دارویی – آریایی نیک خو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آریانا و آرینا

 1. آریانا : منسوب به آریا، آریایی
 2. آرینا : (آرین + ا (پسوند نسبت، الف مؤنث ساز) )، منسوب به آرین، آرین – آریایی نژاد، از نسل آریایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آریسا و آرینا

 1. آریسا : (آری = آریایی + سا (پسوند شباهت) ) (= آریسان )، آریسان – اریسا، ایرسا، رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند
 2. آرینا : (آرین + ا (پسوند نسبت، الف مؤنث ساز) )، منسوب به آرین، آرین – آریایی نژاد، از نسل آریایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آزیتا و آنیتا

 1. آزیتا : نام یک شاهزاده ایرانی . ازاده، نورانی، روشنایی
 2. آنیتا : آراستگی، مهربانی، خوشرویی – آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم خاص دختر دوقلو

آسو و آسوده

 1. آسو : به معنی افق طلایی. راحت و آرام، آسوده
 2. آسوده : آرام، راحت، خاطرجمع، فارغ، بی خیال، خلاص، سبکبار، بی حرکت، ساکن، آرمیده، مرده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آفتاب و آفرین

 1. آفتاب : خور، خورشید، شمس، مهر، هور
 2. آفرین : دعا، نیایش، تحسین، تعریف، تمجید، درود، ستایش، مدح، احسنت، به به

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آفرین ماه و آفرین مهر

 1. آفرین ماه : مرکب از آفرین (واژه تحسین) + ماه (قمر )، ماه تحسین برانگیز کنایه از دختری که زیباییش مانند ماه است
 2. آفرین مهر : مرکب از آفرین (واژه تحسین) + مهر (محبت یا خورشید )، کسی که از زیبایی مانند خورشید است یا بسیار با محبت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آلماز و الناز

 1. آلماز : آلماز به معنی الماس و شمشیر برنده هم هست
 2. الناز : ناز ترین یا محبوب ترین فرد یک قوم یا طایفه – ال (ترکی) + ناز (فارسی )، ایل ناز موجب نازش ایل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آلیس و آلیسا

 1. آلیس : ناز ترین یا محبوب ترین فرد یک قوم یا طایفه – ال (ترکی) + ناز (فارسی )، ایل ناز موجب نازش ایل
 2. آلیسا : ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آمنه و آسیه

 1. آمنه : (عربی) (مؤنث آمن) ایمن و بی خوف، در امن و امان، (در اعلام) نام مادر حضرت رسول اکرم (ص)
 2. آسیه : استوارساخت، اندوه گـُسار، سُتون

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آناشید و آناهید

 1. آناشید : مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
 2. آناهید : الاهه پاکی . ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آناهیتا و آنیتا

 1. آناهیتا : بی آلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی
 2. آنیتا : آراستگی، مهربانی، خوشرویی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آنیتا و آرمینا

 1. آنیتا : آراستگی، مهربانی، خوشرویی
 2. آرمینا : دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دختر دو قلو ایرانی

آوا و آیدا

 1. آوا : آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه، نوا، آوازه، شهرت، صیت
 2. آیدا : گیاهی که کنار آب می روید – شاد، خوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آویده و آویژه

 1. آویده : مشتاق، خواهان
 2. آویژه : ویژه، خالص، معشوق، دلبر، پاکیزه – معشوق، دلبر، خاص، خالص

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آوین و آوینا

 1. آوین : به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک، (در کردی) عشق – عشق
 2. آوینا : آوینا به معنی مانند آب زلال و روشن “آو” به معنی آب و زلال ” ین”پسوند شباهت است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آهو و آهید

 1. آهو : جیران، ظبی، غزال، گوزن، آک، عیب، وصمت، بیماری، مرض، ناخوشی، بد، ناپسند، نامقبول
 2. آهید : در گویش فارس آهوی صحرایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر فارسی

آهید و ناهید

 1. آهید : در گویش فارس آهوی صحرایی
 2. ناهید : زهره، ناهد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آی سودا و آی سان

 1. آی سودا : ماه در آب
 2. آی سان : (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) )، مثل ماه، همانند ماه، مهسا، (به مجاز) زیبارو – آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیتن و آیدا

 1. آیتن : (ترکی ـ فارسی) به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه، (به مجاز) زیبارو – آی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
 2. آیدا : (ترکی) گیاهی که کنار آب می روید – شاد، خوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیدا و آیسا

 1. آیدا : (ترکی) گیاهی که کنار آب می روید – شاد، خوش
 2. آیسا : آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر ترکی

آیسل و آیسو

 1. آیسل : (تلفظ: āysel) (ترکی) به معنی ماه شفاف، مترادف معنای ائل سئون به معنی وطن پرست – زیبا و درخشان مانند ماه
 2. آیسو : (آی = ماه + سو = آب) آب زلال و شفاف مثل ماه، (به مجاز) زیبا رو و با طراوت – مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب، زیبارو، با طراوت و درخشنده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیشن و آیتن

 1. آیشن : در ترکی مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
 2. آیتن : (ترکی ـ فارسی) به معنی ماه بدن، ماه پیکر، برابر با ماه، (به مجاز) زیبارو – آی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیگل و آیناز

 1. آیگل : درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
 2. آیناز : (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + ناز )، ماه قشنگ و زیبا، (به مجاز) زیبارو – آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بشرا و بشارت

 1. بشرا : خبر خوب، دختر خوش خبر، بانوی خوش یمن
 2. بشارت : خبرخوش، مژدگانی، مژده، نوید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بِهسا و مهسا

 1. بهسا : (به + سا (پسوند شباهت) )، نیک چون خوبان و نیکان – بانوی خوش چهره، دختر زیبا رو
 2. مهسا : (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) )، مثل ماه، مانند ماه، (به مجاز) زیبا رو – مانند ماه، زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بِهشید و مهشید

 1. بهشید : تابناک و دارای فروغ و روشنایی – مرکب از به (بهتر، خوبتر) + شید (روشنایی یا خورشید)
 2. مهشید : ماهتاب، مهتاب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

باران و بارلی

 1. باران : بارش. قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می شود
 2. بارلی : بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بنیتا و آنیتا

 1. بنیتا : دختر بی همتای من
 2. آنیتا : آراستگی، مهربانی، خوشرویی – آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهار و بهارین

 1. بهار : بهاران، ربیع، نوبهار، شکوفه، بت خانه، بتکده.فصل اول سال
 2. بهارین : منسوب به بهار، بهاری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهاران و بهارین

 1. بهاران : بهار هنگام، فصل بهار
 2. بهارین : منسوب به بهار، بهاری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهارک و بهارگل

 1. بهارک : به معنای مانند بهار، همچون بهار، (به مجاز) زیبا با طراوت – مثل بهار، مانند بهار
 2. بهارگل : گلی که در بهار می روید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهارین و بهامین

 1. بهارین : منسوب به بهار، بهاری
 2. بهامین : فصل بهار، بهار – به ضم ب، فصل بهار، بهار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهدیس و مهدیس

 1. بهدیس : ) (به + دیس (پسوند شباهت) )، خوش رنگ، مانند خوبی و نیکی – مانند به (به میوه ای خوش عطر و بو)
 2. مهدیس : (مَه = ماه + دیس = (پسوند شباهت) )، مانند ماه، (به مجاز) زیبارو – شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهناز و مهناز

 1. بهناز : خوش ناز و ادا – مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
 2. مهناز : (مَه = ماه + ناز )، زیبای نازنین – آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهنوش و فرنوش

 1. بهنوش : مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
 2. فرنوش : نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند (از واژه های دساتیر می باشد) – نوشنده شکوه و جلال

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بیتا و بینا

 1. بیتا : ‎بی همتا، زیبا، بی لنگه – بی همتا، بی نظیر
 2. بینا : بصیر، دانا، عالم، مبصر، بیننده، دیده ور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پَرَند و پرتو

 1. پرند : ابریشم، پرنیان، حریر، دیبا، تیغ، شمشیر
 2. پرتو : اشعه، تاب، تابش، درخشش، روشنایی، روشنی، سو، شعاع، شعشعه، ضیا، فروغ، نور، اثر، نقش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پَرَندیس و پرنسا

 1. پرندیس : (پَرَن + دیس (پسوند شباهت) )، شبیه به پَرَن پَرَن، به علاوه (به مجاز) زیبارو – نرم و لطیف چون پرند
 2. پرنسا : مانند ستاره پروین، دیبای منقش و لطیف، پرنیان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دختر دوقلو با پ

پَردیس و گلدیس

 1. پردیس : ارم، بهشت، جنان، جنت، خلد، فردوس، مینو
 2. گلدیس : (گل + دیس (پسوند شباهت) )، چون گل، مانند گُل، (به مجاز) زیبارو و لطیف – زیبا مانند گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پَرنا و پرنیان

 1. پرنا : پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار پرنیان. جوان
 2. پرنیان : ابریشم، پرند، حریر، دیبا(در قدیم) پارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پَریوش و مهوش

 1. پریوش : (پری + وش (پسوند شباهت) )، مانند پری در زیبایی – زیبا چون پری
 2. مهوش : زهره جبین، زیبا، ماهرخ، ماهرو، مه پیکر، مه جبین، مهرخ، مهرو، مهسا، مه سیما، مه لقا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پاردیس و پارمیس

 1. پاردیس : ارم، بهشت، جنان
 2. پارمیس : نام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود .بهشت کوچک، عروس باران، دخترباران

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پانته‌آ و پانیا

 1. پانته‌آ : نام زیبا ترین زن آسیا در زمان کورش که همسر سردار شوشی که سپاه ایران را مجهز به ارابه های جنگی کرد
 2. پانیا : به معنی محافظ و نگهدارنده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پانیذ و پاییز

 1. پانیذ : قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می ساختند
 2. پاییز : برگریزان، خریف، خزان، مهرگان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پرگل و پرگون

 1. پرگل : دارای گلهای بسیار – (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
 2. پرگون : لطیف چون پر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پرگون و پرمون

 1. پرگون : لطیف چون پر
 2. پرمون : زینت و آرایش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پروا و آوا

 1. پروا : باک، بیم، ترس، جبن، خوف، وحشت، هراس، هول
 2. آوا : آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه، نوا، آوازه، شهرت، صیت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پروین و پروا

 1. پروین : دسته ای از شش ستاره ی درخشان در صورت فلکیِ ثور، ثریا، هفت خواهران، خوشه ی پروین
 2. پروا : ، بیم، ترس، جبن، خوف، وحشت، هراس، هول

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پری و پریا

 1. پری : فرشته، ملک، حور، حوری
 2. پریا : همانند پری – زیبا چون پری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پریچهر و پریرخ

 1. پریچهر : پریرو، پری سیما، جمیل، خوبرو، زیبا، صبیح، وسیم
 2. پریرخ : پریچهره، زیبا رو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پریسا و پریماه

 1. پریسا : مخفف پری افسانه ای در ایران باستان پریساتیس بوده است – زیبا چون پری
 2. پریماه : زیبا چون ماه و پری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پرینوش و پریوش

 1. پرینوش : دارای نامی زیبا
 2. پریوش : (پری + وش (پسوند شباهت) )، مانند پری در زیبایی – زیبا چون پری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پوپک و پیچک

 1. پوپک : شانه بسر، هدهد، بکر، دوشیزه
 2. پیچک : گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر با ت

تَرانه و ترنم

 1. ترانه : آواز، تصنیف، خنیا، سرود، شعر، قول، گلبانگ، نشید، نغمه، دوبیتی، جمیل، جوان، خوشگل
 2. ترنم : زمزمه، سرایش، نجوا، آواز، نغمه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

تَرنّم و تبسم

 1. تَرنّم : زمزمه، سرایش، نجوا، آواز، نغمه
 2. تبسم : شکرخند، شکرخنده، لبخند، مبسم، نیم خند، لبخند زدن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

تَندیس و مهدیس

 1. تندیس : پیکر، پیکره، تصویر، تندیسه، قالب، کالبد، مجسمه، نگار
 2. مهدیس : (مَه = ماه + دیس = (پسوند شباهت) )، مانند ماه، (به مجاز) زیبارو – شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

تابان و تابناک

 1. تابان : براق، تابنده، تابناک، درخشنده، درخشان، رخشان، رخشنده، روشن، فروزان، مشعشع،منیر
 2. تابناک : تابان، درخشان، درخشنده، رخشان، روشن، مشعشع، منیر، نورانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

تانیا و سونیا

 1. تانیا : در گویش خراسانی به معنی توانستن تالار
 2. سونیا : (ترکی، فارسی) (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل – دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

توتیا و تانیا

 1. توتیا : اکسید روی، سنگ سرمه، بلوط دریایی، خارپشت دریایی
 2. تانیا : در گویش خراسانی به معنی توانستن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

توران و پوران

 1. توران : قلمرو فرمانروایی تورانی ها در شاهنامه و آثار کهن
 2. پوران : بوران به معنی سرخ، گلگون )، (در اعلام) نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

توسکا و ویشکا

 1. توسکا : درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید
 2. ویشکا : نام روستایی در نزدیکی رشت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثَمن و یاسمن

 1. ثمن : ارزش، بها، قیمت، نرخ
 2. یاسمن : سمن، یاسمین.درختچه ای زینتی دارای گل های درشت و معطر به رنگ های سفید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثَمین و ثمینا

 1. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس
 2. ثمینا : (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثَنا و ثریا

 1. ثَنا : تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت، تحیت، درود، شکر، دعا، ذکر
 2. ثریا : پروین، نرگسه، چلچراغ

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

جانان و جانانه

 1. جانان : جانانه، دلبر، دوست، محبوب، معشوق، یار
 2. جانانه : جانان، محبوبه، معشوقه، یار، تمام عیار، حسابی، کامل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

جیحون و جیران

 1. جیحون : ، رود، رودخانه، نهر
 2. جیران : آهو، غزال

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

چکامه و چکاوک

 1. چکامه : ترانه، چامه، شعر، قصیده
 2. چکاوک : جل، چکاو، چکانه، چکاوه، سرخاب، مرغابی، هوژه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

چکاوک و چیچک

 1. چکاوک : جل، چکاو، چکانه، چکاوه، سرخاب، مرغابی، هوژه
 2. چیچک : گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

چیترا و چیستا

 1. چیترا : نژاد. چیترا در ایران باستان الهه مهتاب بوده است
 2. چیستا : نام فرشته دانش و معرفت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حَسِیبا و حسنا

 1. حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت، دختر با اصل و نسب
 2. حسنا : زن زیبا، زیبارو. بهترین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حُسنیه و حانیه

 1. حسنیه : عاقبت نیک. زیبا رو
 2. حانیه : شرین و تو دل برو . زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حدیث و حدیثه

 1. حدیث : داستان، روایت، قصه، واقعه، رویداد، ماجرا، گفته، سخن، خبر
 2. حدیثه : نو، جدید . تازه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حنا و حورا

 1. حنا : برناک، سرخینه، یرنا
 2. حورا : حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوست سیاه چشم و موی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حورآسا و حورآفرین

 1. حورآسا : حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست
 2. حورآفرین : حور (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حوریا و حورا

 1. حوریا : از حوری به معنی فرشته بهشتی می آید – حور (عربی) + ی (فارسی) + ا (فارسی) آن که چون حور زیباست
 2. حورا : حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی – زن زیبای بهشتی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حیات و حیفا

 1. حیات : جان، زندگانی، زندگی، زیست، طول عمر، عمر
 2. حیفا : زن زیبا روی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر مذهبی

خزان و خزر

 1. خزان : برگریزان، پاییز، خریف، مهرگان
 2. خزر : فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دَریا و درین

 1. دَریا : اقیانوس، بحر، یم، رود
 2. درین : (دُر + ین (پسوند نسبت) ) از دُر، ساخته شده از دُر، (به مجاز) گران بها و قیمتی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دُرسا و درنا

 1. دُرسا : (عربی ـ فارسی) (دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند
 2. درنا : پرنده ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دُرنا و درین

 1. دُرنا : پرنده ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت
 2. درین : (دُر + ین (پسوند نسبت) ) از دُر، ساخته شده از دُر، (به مجاز) گران بها و قیمتی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دریتا و درسا

 1. دریتا : گران بها و قیمتی
 2. درسا : (عربی ـ فارسی) (دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دل آسا و دل آویز

 1. دل آسا : موجب تسکین و آسایش دل
 2. دل آویز : زیبا، دلنشین، محبوب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دلارام و دل آرا

 1. دلارام : دلبر، دلربا، دلنواز، محبوب . موجب آرامش دل
 2. دل آرا : موجب آرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق، از شخصیتهای شاهنامه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دلبند و دلدار

 1. دلبند : دلبر، معشوق و محبوب
 2. دلدار : جانان، دلارام، دلبر، دلداده، دلربا، دلستان، دلنواز، مترس، محبوب، محبوبه، معشوق، معشوقه، ول، یار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دلشاد و مهشاد

 1. دلشاد : بانشاط، خوشحال، دل به نشاط، دل زنده، زنده دل، شاد، شادمان، مسرور
 2. مهشاد : ماهشاد – مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دلناز و دلنواز

 1. دلناز : (دل + ناز = نوازش )، نوازشِ دل، دلنواز – موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع
 2. دلنواز : خاطرنواز، دلبند، دلپذیر، دلجو، دلچسب، محبوب، مشفق، مهربان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دنیا و دیبا

 1. دنیا : آفاق، جهان، دهر، زمانه، عالم، کاینات، گیتی
 2. دیبا : ابریشمی، پرند، پرنیان، حریر، دیباج

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دنیز و دریا

 1. دنیز : دریا.بحر . پاک بودن
 2. دریا: اقیانوس، بحر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دیبا و دینا

 1. دیبا : ابریشمی، پرند، پرنیان، حریر
 2. دینا : داور، داوری، دین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسم دختر دوقلو شیک و زیبا

رَخشان و رخشنده

 1. رخشان : تابنده، تابان، درخشنده، روشن
 2. رخشنده : تابان، تابناک، تابنده، درخشان، منور، نورانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رَزان و خزان

 1. رزان : باغ انگور، سنجیده شده، با وقار و آراسته
 2. خزان : برگریزان، پاییز، خریف، مهرگان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رَسپینا و رستا

 1. رسپینا : فصل پاییزرستاخیز فصل ها
 2. رستا : رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رَستا و رها

 1. رستا : رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
 2. رها : آزاد، خلاص، فارغ، مرخص. آزادانه. نجات یافته

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رَها و رزا

 1. رَها : آزاد، خلاص، فارغ، مرخص. آزادانه. نجات یافته
 2. رزا : مانند گل رز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رُزا و رزیتا

 1. رُزا : مانند گل رز
 2. رزیتا : گل رز کوچک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رُزیتا و رکسانا

 1. رُزیتا : گل رز کوچک
 2. رکسانا : روشنک، نام دختر داراست که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به عقد نکاح خود در آورد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رومیسا و رومینا

 1. رومیسا : دختری که مانند رومیان است، سپید رو
 2. رومینا : زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده، پاک و پاکیزه کرده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

راحله و راحیل

 1. راحله : راه‌راست،هدایت شده،قوی
 2. راحیل : زوجه ی حضرت یعقوب (ع) و دختر لابان و مادر یوسف و بن یامین – پاک و منزه از گناه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رازان و راژان

 1. رازان : راز دار
 2. راژان : خوابیدن، جنبیدن گهواره، رازدار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

راشل و راحیل

 1. راشل : راحیل
 2. راحیل : زوجه ی حضرت یعقوب (ع) و دختر لابان و مادر یوسف و بن یامین – پاک و منزه از گناه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسم دختر دوقلو باکلاس

راضیه و مرضیه

 1. راضیه : پسندیده، خوش، خشنود، (در اعلام) از القاب فاطمه زهرا (س)
 2. مرضیه : پسندیده.کسی که خدا از او راضی باشد ، مرضی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رامک و پوپک

 1. رامک : (رام +ک (تصغیر) )، مصغر رام،اهلی
 2. پوپک : شانه بسر، هدهد، بکر، دوشیزه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رایا و رایان

 1. رایا : فکر، اندیشه، تأمل
 2. رایان : بسیار باهوش- تیز هوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رایحه و راحله

 1. رایحه : ، ریح، شمیمه، شمیم، عطر،
 2. راحله : (مؤنث راحل )، راه‌راست،هدایت شده،قوی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رایکا و رونیکا

 1. رایکا: دختر خوب و پسندیده
 2. رونیکا : زیباروی، روی زیبا – عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روژان و روژین

 1. روژان : ) به معنی روزها. آفتاب تازه سر زده، روز نو
 2. روژین : درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی – مانند روز، روشن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روژینا و روژین

 1. روژینا : خورشید مادر. ریشه کردی دارد و به معنی روز تازه که در واقع اشاره به روز عید دارد
 2. روژین : درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روشنا و روشنک

 1. روشنا : روشن، جای روشن، روشنایی
 2. روشنک : روشنایی و نورکم

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روشنک و فرانک

 1. روشنک : روشنایی و نورکم
 2. فرانک : به معنی پروانه، نام دختر برزین و زن بهرام گور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روناک و رونیکا

 1. روناک : اسم کردی به معنی روشنایی می باشد
 2. رونیکا : زیباروی، روی زیبا – عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رویا و زویا

 1. رویا : خواب، افکار
 2. زویا : زویا در زبان مازندرانی به معنی درخشان می باشد. در زبان روسی عزیز بابا .در زبان هندی پاک. در زبان ایتالیایی یکه و بی همتا .

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ریحان و ریحانه

 1. ریحان : گیاهی خوشبو از خانواده ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد
 2. ریحانه : یک دسته گل خوشبو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

زرین و درین

 1. زرین : زرگون، زری، زرین فام، طلایی
 2. درین : دُر، ساخته شده از دُر، (به مجاز) گران بها و قیمتی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

زوفا و زویا

 1. زوفا : گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
 2. زویا : زویا در زبان مازندرانی به معنی درخشان می باشد. در زبان روسی عزیز بابا .در زبان هندی پاک. در زبان ایتالیایی یکه و بی همتا .

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

زهرا و زهره

 1. زهرا : روشن و درخشان، لقب حضرت فاطمه (س)
 2. زهره : جرئت، شهامت، زهره دان، مراره

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسم دوقلو دختر کردی

زهیرا و زهرا

 1. زهیرا : شکوفه دار و درخت پرشکوفه
 2. زهرا : روشن و درخشان، لقب حضرت فاطمه (س)

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

زینب و زینت

 1. زینب : نام درختی خوشبو و خوش منظر
 2. زینت : آذین، آرایش، پیرایه، تزیین، حلیه، زیب، زیور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ژاکلین و ژالین

 1. ژاکلین : شعله آتش
 2. ژالین : ، شعله زدن، الو ، زبانه آتش، شور عشق

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ژالین و ژاله

 1. ژالین : ، شعله زدن، الو ، زبانه آتش، شور عشق
 2. ژاله : شبنم، تگرگ، قطره ی باران، باران

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ژرفا و دریا

 1. ژرفا : عمق، قعر، گودی، غور
 2. دریا : اقیانوس، بحر، یم، رود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ژیلا و ژینا

 1. ژیلا : ژاله تگرگ
 2. ژینا : زندگی، حیات – زندگی بخش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ژینا و ژینوس

 1. ژینا : زندگی، حیات – زندگی بخش
 2. ژینوس : اسم دختر باهوش، نابغه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سحر و سپیده

 1. سحر : افسون، جادو، جادوگری، ساحری.بامدادان، پگاه، سپیده دم، شبگیر
 2. سپیده : بامدادان، سپیده دم، سحر، سپیده دمان، سحرگاهان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سَروگل و سروناز

 1. سروگل : (سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب – مرکب ازسرو (درختی همیشه سبز) + گل
 2. سروناز : سرو نورسته، سروی که شاخه های آن به هر طرف مایل باشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ساتیا و ساتین

 1. ساتیا : از نامهای زرتشتی که گونه ی دیگر آن به نظر می رسد سادیار باشد، صادق، راستگو
 2. ساتین : محبوب و دوست داشتنی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ساحل و دریا

 1. ساحل : شاطی، عراق، کرانه، کنار، کناردریا، کناره ور
 2. دریا : اقیانوس، بحر، یم، رود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سارا و سارینا

 1. سارا : عنبرسارا، مشک، بی غش، خالص، زبده
 2. سارینا : خالص، پاک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ساغر و ساقی

 1. ساغر : پیاله، پیمانه، جام، باده، صبوح، صبوحی، صهبا، غارج، مل، می
 2. ساقی : شرابدار، قدح پیما، سبوکش، نوشگر، محبوب، معشوق، پیر، مراد، خدا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ساناز و سروناز

 1. ساناز : بی مانند، کمیاب، نام گل – نوعی گل، نادر، کمیاب
 2. سروناز : سرو نورسته، سروی که شاخه های آن به هر طرف مایل باشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سایان و ساینا

 1. سایان : منسوب به سایه
 2. ساینا : نام خاندانی از موبدان زرتشتیساکت و بی صدا. ساینا به معنی نور الی نور نیز می باشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سپیده و سپینود

 1. سپیده : بامدادان، سپیده دم، سحر، سپیده دمان، سحرگاهان
 2. سپینود : دختر پادشاه هند و زن بهرام گور، سپیدی، روشنایی، برف بهشتی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ستایش و ستوده

 1. ستایش : آفرین، تحسین، تعریف، تقدیر، تمجید، ثنا، حمد، مدح
 2. ستوده : پسندیده، حمید، محمود، مستحسن، مقبول

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سودابه و سوده

 1. سودابه : دختر پادشاه هاماوران از شخصیتهای شاهنامه
 2. سوده : ساییده، کوفته، نرم، سفته، سوراخ، گداخته، مذاب، فرسوده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سوگل و نازگل

 1. سوگل : مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
 2. نازگل : دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سوگند و سوگل

 1. سوگند : استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن – قسم
 2. سوگل : مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سونیا و سارینا

 1. سونیا : (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل – دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
 2. سارینا : خالص، پاک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسم تک دوقلو دختر

سیتا و سیما

 1. سیتا : نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی. جهان و گیتی
 2. سیما : چهر، چهره، رخ، رخسار، رو، روی، صورت، عارض، عذار، قیافه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سیما و سیمین

 1. سیما : چهر، چهره، رخ، رخسار، رو، روی، صورت، عارض، عذار، قیافه
 2. سیمین : سپید، نقره ای، ظریف

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شاپرک و شاپری

 1. شاپرک : نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند
 2. شاپری : شاه پری،شاه پریان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شاداب و شادان

 1. شاداب : آبدار، پرآب، باطراوت، تروتازه، خرم، شادمان
 2. شادان : خرم، خندان، خوشرو، شادمان، مسرور، مشعوف

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شادگل و شادگون

 1. شادگل : آن که چون گل شاداب است
 2. شادگون : شاد و خوشحال

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شادلی و شادلین

 1. شادلی : )، شاد رویِ نرمخو و آرام – نرمی و ملایمت، آرام و خوش چهره
 2. شادلین : (شاد + لین = نرمی و ملایمت )، شاد رویِ نرمخو و آرام – نرمی و ملایمت، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شادی و شادیا

 1. شادی : انبساط، بهجت، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نشاط، جشن
 2. شادیا : منسوب به شادی شادی – بانوی شاد، دختر شاد و سرخوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شادیا و نادیا

 1. شادیا : منسوب به شادی شادی – بانوی شاد، دختر شاد و سرخوش
 2. نادیا : (اسم فاعل مؤنث از نادی) زن خوش آواز – امید، آرزو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شارمینا و شارونا

 1. شارمینا : خجسته، فرخنده
 2. شارونا : سرزمین پربار و حاصلخیز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شبدیس و مهدیس

 1. شبدیس : مانند شب
 2. مهدیس : مانند ماه، (به مجاز) زیبارو – شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شکوفا و شکوفه

 1. شکوفا : ویژگی گل یا غنچه ای که باز شده است، شکفته، رونق، پیشرفته، رشد یافته
 2. شکوفه : غنچه، نوگل، استفراغ، تهوع، قی، هراش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شکیبا و شکیلا

 1. شکیبا : غنچه، نوگل
 2. شکیلا : منسوب به شکیل، خوشگل و زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شوکا و توسکا

 1. شوکا : نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا، به معنی آهو و غزال
 2. توسکا : درختی بلند و جنگلی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شهرزاد و شهرناز

 1. شهرزاد : زاده ی شهر، شهری نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است
 2. شهرناز : از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شهرناز و شهرنوش

 1. شهرناز : از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی
 2. شهرنوش : زیبای شهر – مرکب از شهر+ نوش (عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن (نیوشیدن )

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شهین و مهین

 1. شهین : شه + ین (پسوند نسبت) )، منسوب به شاه، (به مجاز) دارای ارزش و مقامِ شاهانه
 2. مهین : خوار، زبون، سست، ضعیف، بزرگ تر، بزرگ، بزرگترین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسم دوقلو دختر

شیدخت و شیدرخ

 1. شیدخت : : دختر خورشید
 2. شیدرخ : آفتاب رو، درخشان رو، (به مجاز) زیبا – خورشید رخ، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شیده و شیدا

 1. شیده : منسوب به شید، به معنی خورشید، نور، روشنی، روشنایی
 2. شیدا : بی قرار، دلباخته، دلداده، دلشده، دیوانه، سرگشته، شوریده، شیفته، عاشق، مجنون، مفتون، واله

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شیلا و شیما

 1. شیلا : درخت عناب، مهمانی، سور
 2. شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شیما و شیوا

 1. شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب
 2. شیوا : بلیغ، رسا، روان، فصیح، گویا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

صبورا و صبرا

 1. صبورا : صبر کننده- که گاهن با صفورا اشتباه گرفته میشود
 2. صبرا : بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات، شکیبایی، صبور و شکیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

صدف و صحرا

 1. صدف : گوش ماهی
 2. صحرا : بادیه، بیابان، تیه، دشت، راغ، فلات

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

صفا و صفورا

 1. صفا : پاکی، پاکیزکی، طهارت، طهر، قدس، نظافت، خلوص، صفوت، آشتی
 2. صفورا : نام زوجه ی حضرت موسی (ع) و دختر حضرت شعیب (ع) به معنی گنجشک ماده. و گل زرد. پاک و بدون الایش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

صوفیا و توتیا

 1. صوفیا : منسوب به صوفی، دوستدار خرد
 2. توتیا : اکسید روی، سنگ سرمه، بلوط دریایی، خارپشت دریایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

طَناز و طنان

 1. طناز : دلفریب، عشوه ساز، افسونگر، دلربا، شیوه گر، کرشمه
 2. طنان : پر طنین، مطنطن، غرا، (به مجاز) بلند آوازه، مشهور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

طنان و طنین

 1. طنان : پر طنین، مطنطن، غرا، (به مجاز) بلند آوازه، مشهور
 2. طنین : انعکاس، بازتاب، پژواک، صوت، آواز، آهنگ، صدا، نوا، زنگ، خوش آهنگی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

طنین و ثمین

 1. طنین : انعکاس، بازتاب، پژواک، صوت، آواز، آهنگ، صدا، نوا، زنگ، خوش آهنگی
 2. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

عابده و عارفه

 1. عابده : زنی که بسیار عبادت می کند عابد – مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
 2. عارفه : زن عارف، عارف، (در قدیم) مهربانی و نیکی (عارفت) – مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

عاصفه و عاطفه

 1. عاصفه : عاصِف – معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد
 2. عاطفه : احساس، انفعال، عطوفت، محبت، مهر، مهربانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

عسل و غزل

 1. عسل : انگبین، شهد
 2. غزل : شعر، عشقبازی، معاشقه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

غَزال و غزاله

 1. غزال : آهو، جیران
 2. غزاله : آهو، جیران

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

غزل و غمزه

 1. غَزل : شعر، عشقبازی، معاشقه
 2. غمزه : دلربایی، عشوه، غنج، فتانی، فسون، قر، کرشمه، لوندی، ناز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

فاطمه و فاطیما

 1. فاطمه : رانده شده از آتش – زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، پاکی و خوبی
 2. فاطیما : یعنی از آتش دور شده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

فرگل و مهگل

 1. فرگل : نوعی پیراهن [برخاسته از فرنگ] که خوشایند و زیبنده و شکوه افزا بوده
 2. مهگل : ترکیب ماه وگل ،زیبا رو مثل ماه وگل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

فلور و فلورا

 1. فلور : گل
 2. فلورا : در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

قصیده و غزل

 1. قصیده : چامه، چکامه، شعر، مدیح، مدیحه
 2. غزل : شعر، عشقبازی، معاشقه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

کاترین و کاترینا

 1. کاترین : پاک، بی آلایش
 2. کاترینا : پاک، بی آلایش . زیبا ، بینظیر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

کاملیا و کامیلا

 1. کاملیا : گلی درشت و زیبا به رنگ سفید و صورتی که در بهار ظاهر می شود
 2. کامیلا : محافظ مبعد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

کیارا و کیانا

 1. کیارا : میل و خواهش به خوردن چیزهای بی قاعده (ناباب) ارایشگر پادشاه، از کیان ارا میاد
 2. کیانا : این اسم به معنای شاهزاده و ملکه است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گل آذین و گل آرا

 1. گل آذین : آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور و زینت گل
 2. گل آرا : زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسامی دخترانه دوقلو

گل آرا و گل آسا

 1. گل آرا : زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
 2. گل آسا : مانند گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلاره و گلاویژ

 1. گلاره : چشم، مردمک چشم و نامی دخترانه دارای ریشه ی کُردی است به معنی نور چشمی، بسیار عزیز و گرامی
 2. گلاویژ : نام ستاره ای که در شب های تابستان نمایان می شود، ستاره ی سهیل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلاسا و گلسا

 1. گلاسا : مانند گل
 2. گلسا : مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلباش و گلبان

 1. گلباش : از نامهای رایج میان زنان کرد
 2. گلبان : گل + بان = گیاهی درختی که دانه های روغنی دارد و برگ، میوه و دانه ی آن مصرف خوراکی و دارویی داردبانویی زیبا چون گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلدیس و گلشید

 1. گلدیس : (گل + دیس (پسوند شباهت) )، چون گل، مانند گُل، (به مجاز) زیبارو و لطیف – زیبا مانند گل
 2. گلشید : (گل + شید = درخشان، روشن، خورشید )، گلِ درخشان، گلِ خورشید (آفتاب )، (به مجاز) زیبا و درخشان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلسا و مهسا

 1. گلسا : مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
 2. مهسا : مانند ماه زیبا و درخشان

گلشید و مهشید

 1. گلشید : (گل + شید = درخشان، روشن، خورشید )، گلِ درخشان، گلِ خورشید (آفتاب )، (به مجاز) زیبا و درخشان
 2. مهشید : ماهتاب، مهتاب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلگیس و گلدیس

 1. گلگیس : کسی که موهایی مانند گل دارد
 2. گلدیس : (گل + دیس (پسوند شباهت) )، چون گل، مانند گُل، (به مجاز) زیبارو و لطیف – زیبا مانند گل

گلنار و گلناز

 1. گلنار : گل درخت انار که سرخ رنگ است به ویژه گل انار وحشی که مصرف دارویی دارد
 2. گلناز : دارای ناز و عشوه ای چون گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلنوش و مهنوش

 1. گلنوش : به معنای شهد گل شیرینی گل – مرکب از گل + نوش (عسل )، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
 2. مهنوش : ماه نوش – دارای زیبایی دائمی، بسیار زیبا و ماندگار، همچنین زیبا و شیرین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گیتا و گیتی

 1. گیتا : جهان، آفرینش برابر با گیتی از واژه ی اوستایی ‘ گئیتا /gaeta ‘ برابر با گیتی، جهان، جهان آفرینش – گیتی
 2. گیتی : آفاق، جهان، دنیا، دهر، عالم

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گیلدا و گیلوا

 1. گیلدا : (گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن) (به مجاز) پرورش یافته ی مردم گیل (گیلان) – طلا
 2. گیلوا : نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه ای از توابع رشت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

لامیا و لیانا

 1. لامیا : لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا دارای ۱۴۷۰۰ تن سکنه است
 2. لیانا : (لیان + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به لیان، لَیان – بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

لیانا و لیدا

 1. لیانا : (لیان + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به لیان، لَیان – بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
 2. لیدا :برگرفته شده از یلدا-بلند و طولانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

لیلا و لیلیا

 1. لیلا : دختر مسروق، همسر امیرالمؤمنین علی (ع) – لیلی
 2. لیلیا : به لغت زند و پازند به معنی شب است که عربان لیل گویند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مَهدا و مهدیس

 1. مهدا : اول شب، پاسی از شب، آرامش شب
 2. مهدیس : مانند ماه، (به مجاز) زیبارو – شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مَهرو و مهسا

 1. مهرو : خوبرو، زهره جبین، ماهرخ، مه جبین، مهرخ، مهسا، مه سیما، مه لقا، مهوش
 2. مهسا : مه = ماه + سا (پسوند شباهت) )، مثل ماه، مانند ماه، (به مجاز) زیبا رو – مانند ماه، زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهشاد و مهشید

 1. مهشاد : ماهشاد – مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال )
 2. مهشید : ماهتاب، مهتاب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهلا و مهتا

 1. مهلا : (عربی) (اسم صوت) آهسته ! بی شتاب ! – دوستانه، آهسته
 2. مهتا : مثل ماه، ماهگونه – همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهیا و مهلا

 1. مهیا : آماده، تهیه، حاضر، سازمند، فراهم، مستعد، معد، بسیجیده
 2. مهلا : آهسته ! بی شتاب ! – دوستانه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرانا و مهرانه

 1. مِهرانا : منسوب به مهران، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی که مقرشان در پارس بوده است
 2. مهرانه : (مِهران + ه (پسوند نسبت) )، منسوب به مِهران، مِهران – مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + انه (پسوند نسبت )

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرسا و مهسا

 1. مهرسا : شبیه به مهر، مهربان و با محبت – مانند خورشید
 2. مهسا : (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) )، مثل ماه، مانند ماه، (به مجاز) زیبا رو – مانند ماه، زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرناز و مهناز

 1. مهرناز : ناز خورشید – زیبا چون خورشید، از شخصیتهای شاهنامه
 2. مهناز : (مَه = ماه + ناز )، زیبای نازنین – آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و فخر می فروشد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرنیا و مهرانا

 1. مِهرنیا : (مهر = مهربانی، محبت + نیا )، از نژادِ مهربانان، (به مجاز) مهربان و با محبت – از نسل خورشید، زیبا و درخشان
 2. مهرانا : (مهران + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به مهران، دارنده مهر، نام یکی از خاندانهای هفتگانه عصر ساسانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مانا و مونا

 1. مانا : باقی، پایا، پایدار، جاوید، ماندنی، شبیه، مثل، همانند، مانند، ماننده، ظاهر
 2. مونا : ، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است گل یاس، امید – منا، امیدها

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ماهک و روشنک

 1. ماهک : به معنی خوبروی کوچک، معشوقک زیبا روی و یا خوبروی دوست داشتنی و زیبا روی محبوب
 2. روشنک : نور کم

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

متانت و متین

 1. متانت : سنجیدگی، سنگینی، وقار، وقر، اهسته کاری، استواری، نیرومندی
 2. متین : باوقار، جاافتاده، سنگین، موقر، استوار، محکم، پابرجا، رزین، فرهیخته

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مرسانا و مهرسا

 1. مرسانا : هدیه ی خدا
 2. مهرسا : (مهر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به مهر، (به مجاز) مهربان و با محبت – مانند خورشید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مریم و ملیکا

 1. مریم : گل سفید خوشه ای خوشبو و دارای عطر با دوام.دریای غم .سرکشی و در آرزوی بچه معنی دیگر نام‌مریم‌ عبادت کننده
 2. ملیکا : ملیکا از ملک گرفته شده ملک به معنی فرشته است بنابراین معنی ملیکا یعنی ملکه – پادشاه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهراوه و مهرآنا

 1. مهراوه : الهه افتاب
 2. مهرآنا : این اسم ترکیب دو ایز د زرتشتی هستش مهر و اناهیتا مهر الهه عشق وعهد وپیمان و اناهید نماد بانوان وپاک دامنی هست

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرآذر و مهرآذین

 1. مهرآذر : آتشِ مهربانی و محبت، بسیار مهربان و با محبت
 2. مهرآذین : مهر(خورشید)_آذین(زیبا) =خورشید زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرآرا و مهرآسا

 1. مهرآرا : مهرآرا (مهر = مهربانی و محبت آرا = مخفف آراینده، آراینده، آراستن، زینت و آرایش)
 2. مهرآسا : خورشیدوار، پرتلالو، تابناک، رخشان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهستا و مهستی

 1. مهستا : دختر سنگین، بانوی گرانسنگ، مرکب از مهست الف تأنیث
 2. مهستی : ماه خانم، ماه بانو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مینا و مینو

 1. مینا : آبگینه، شیشه، جام، جام می، لایه خارجی دندان، ترکیبی ازلاجورد و طلا، لعاب مخصوص، لعاب شیشه ای، شیشه شراب
 2. مینو : ، بهشت، پردیس، جنت، دارایی، مال، رفاه، لذت، نعمت پاکیزه، خوب، خوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

​اسامی شیک دخترانه دوقلو

نسترن و نسرین

 1. نسترن : گلی شبیه رُز ولی کم پَرتر و کوچکتر از آن به رنگ های صورتی
 2. نسرین : گل های زرد یا سفید خوشه ای معطر که یکی از گونه های نرگس است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نگار و نگین

 1. نگار : دلبر، دلداده، صنم، محبوب، معشوق، یار، تصویر، تندیس، طرح، نقاشی، نقش
 2. نگین : خاتم، مهر، انگشتری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نگین و نگینا

 1. نگین : خاتم، مهر، انگشتری
 2. نگینا : موسیقی، آواز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نوژان و روژان

 1. نوژان : فریاد، صدا و بانگ بلند، رود (رودخانه ی) با بانک و سهم، غران
 2. روژان : به معنی روزها، روزان. آفتاب تازه سر زده، روز نو – روز نو، روز تازه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیکا و نیکتا

 1. نیکا : حبذا، خنکا، خوشا
 2. نیکتا : (نیک + تا = نظیر، مانند، لنگه )، نظیر نیک، مانند نیک، بسان نیک، نیک – خوب، نیکو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیکو و نیکی

 1. نیکو : آراسته، بدیع، پاکیزه، پسندیده، جمیل، حسنه، خوب، خوش، زیبا، شایسته، لعبت، مستحسن، نکو، نیک، نیکوروی، هژیر
 2. نیکی : احسان، خوبی، خیر، نکویی، نیکویی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ونوس و ونوش

 1. ونوس : الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
 2. ونوش : گل بنفشه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ویانا و ویدا

 1. ویانا : فرزانگی، بخردی، دانایی – فرزانگی بخردی دانایی
 2. ویدا : پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار، (در پهلوی) یابنده، جوینده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ویدا و آیدا

 1. ویدا : پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار، (در پهلوی) یابنده، جوینده
 2. آیدا : گیاهی که کنار آب می روید – شاد، خوش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ویستا و ویشکا

 1. ویستا : یابنده، برخوردار – دانش و فرهنگ
 2. ویشکا : نام روستایی در نزدیکی رشت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هلنا و هلن

 1. هلنا : روشنایی، نور
 2. هلن : هلن دختر ژوپیتر خدای خدایان یونان یکی از وسوسه انگیزترین زنان میتولوژی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هلنسا و هلنا

 1. هلنسا : هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
 2. هلنا : روشنایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هلیا و هلینا

 1. هلیا : دختر شب – خورشید
 2. هلینا : دختر ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هورزاد و هورشاد

 1. هورزاد : زاده خورشید
 2. هورشاد : (هور = خورشید + شاد )، خورشید شاد، آفتاب شادمان، (به مجاز) پر حرارت و شاد و خوشحال – مرکب از هور (خورشید) + شاد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هیلا و هیدا

 1. هیلا : نام پرنده ای است، باشه (پرنده ای شکاری کوچکتر از باز) – پرنده ای شکاری کوچکتر از باز
 2. هیدا : نام دخترانه کردی به معنای آرام وآهسته وبردبار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هیلدا و گیلدا

 1. هیلدا : درخت هلو – نیرومند، قوی
 2. گیلدا : (گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن) (به مجاز) پرورش یافته ی مردم گیل (گیلان) – طلا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هوناز و هلناز

 1. هوناز : هوناز : (هو = خوب ناز = کرشمه، غمزه) ویژگی آن ‌که دارای ناز و کرشمه خوب و نیک است
 2. هلناز : هلناز به معنی خوشبو و زیبارو میباشد .به شکوفه درخت هل میگن هلناز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیلین و آیگین

 1. آیلین : نور ، روشنایی ، نور اطراف هاله ماه
 2. آیگین : (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + گین = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکب به معنی دارنده، همراه) دارنده و همراه ماه، (به مجاز) زیبا روی – ایل زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیسن و اگرین

 1. آیسن : ای=ماه
 2. اگرین : اتشین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آذر و کوثر

 1. آذر : ، اخگر، نار، آذرروز، قوس
 2. کوثر : نام چشمه ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول های آن تولد حضرت فاطمه است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مانیا و دالیا

 1. مانیا : به معنی خانه و مسکK
 2. دالیا : نوعی از گلِ کوکب – نام گلی است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بیتا و آرمیتا

 1. بیتا : ‎بی همتا، زیبا، بی لنگه
 2. آرمیتا : آرامش یافته، الهه نعمت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نوا و نیلا

 1. نوا : آوا، آواز، آهنگ، ترنم، دستان، دستگاه، سرود، لحن، مقام، ملودی
 2. نیلا : آبی دریا – نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیدا و آیسودا

 1. آیدا : (ترکی) گیاهی که کنار آب می روید – شاد، خوش
 2. آیسودا : یک واژه ترکی است به معنی تصویر ماه در آب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

الناز و طنار

 1. الناز : ال (ترکی) + ناز (فارسی )، ایل ناز موجب نازش ایل
 2. طنار : دلبر و عشوه گر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سپیده و سپینود

 1. سپیده : بامدادان، سپیده دم، سحر، سپیده دمان، سحرگاهان، سفیده، شفق، طلیعه، فجر
 2. سپینود : دختر پادشاه هند و زن بهرام گور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نورین و نورا

 1. نورین : (عربی ـ فارسی) (نور + ین (پسوند نسبت) )، منسبو به نور، مربوط به نور، روشن و درخشان
 2. نورا : هر چیز که موی ها را بریزاند و ساقط کندنورانی، درخشاننور (عربی) + ا (فارسی )، مؤنث انور درخشان، تابان

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نوشین و شیرین

 1. نوشین : شیرین، گوارا، ملایم
 2. شیرین : شکرین، شهددار، گلوسوز، دلکش، نغز، نوشین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهنوش و گلنوش

 1. مهنوش : (= ماه نوش )، ماه نوش – دارای زیبایی دائمی، بسیار زیبا و ماندگار، همچنین زیبا و شیرین
 2. گلنوش : به معنای شهد گل شیرینی گل – مرکب از گل + نوش (عسل )، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گلنوش و گلدونه

 1. گلنوش : به معنای شهد گل شیرینی گل – مرکب از گل + نوش (عسل )، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
 2. گلدونه : عزیز و دردونه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ساناز و گلناز

 1. ساناز : بی مانند، کمیاب، نام گل – نوعی گل، نادر، کمیاب
 2. گلناز : نوعی گل (گلِ ناز) – دارای ناز و عشوه ای چون گل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سحر و ساغر

 1. سحر : افسون، جادو، جادوگری، ساحری، جاذبه، جذبه
 2. ساغر : پیاله، پیمانه، جام، باده، صبوح، صبوحی، صهبا، غارج، مل، می

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهنوش و فرنوش

 1. بهنوش : گوارا – مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
 2. فرنوش : نام عقل فلک قمر که به تازی عقل فعال گویند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پرستو و پریناز

 1. پرستو : ابابیل، پرستوک، چلچله، خطاف
 2. پریناز : دارای ناز و کرشمه ای چون پری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بهار و نگار

 1. بهار : بهاران، ربیع، نوبهار، شکوفه، بت خانه، بتکده
 2. نگار : دلبر، دلداده، صنم، محبوب، معشوق، ول، یار، تصویر، تندیس، طرح، نقاشی، نقش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پونه و پگاه

 1. پونه : پودنه، نعناع
 2. پگاه : بامداد، سپیده دم، سحر، صبح، صبحدم، فجر، فلق، زود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آمیتیس و آرتمیس

 1. آمیتیس : شاهدخت ایرانی نوه ی کیاکسار پادشاه ماد
 2. آرتمیس : آرتمیس نخستین بانویی بود که در حدود ۲۴۸۰ سال پیش فرمان دریاسالاری خود را از سوی خشایارشا هخامنشی دریافت کرد.

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دنیا و درسا

 1. دنیا : آفاق، جهان، دهر، زمانه، عالم، کاینات، گیتی
 2. درسا : (دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند – در (عربی) + سا (فارسی) مانند در، مانند مروارید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیروانا و تانیا

 1. نیروانا : آسودگی خیال
 2. تانیا : در گویش خراسانی به معنی توانستن

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیلا و نیکا

 1. نیلا : آبی دریا
 2. نیکا : چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهسا و درسا

 1. مهسا : (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) )، مثل ماه، مانند ماه، (به مجاز) زیبا رو – مانند ماه، زیبا
 2. درسا : (عربی ـ فارسی) (دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

عسل و غزل

 1. عسل : انگبین، شهد
 2. غزل : شعر، عشقبازی، معاشقه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پریا و پرنیان

 1. پریا : گذشته ی نزدیک
 2. پرنیان : ابریشم، پرند، حریر، دیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیسان و آیسل

 1. آیسان : (ترکی ـ فارسی) (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) )، مثل ماه، همانند ماه، مهسا
 2. آیسل : به معنی ماه شفاف

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نگاه و نگار

 1. نگاه : تماشا، توجه، دید، دیدار، رویت، عنایت، مشاهده، نظاره، نظر، نگرش
 2. نگار : ، دلبر، دلداده، صنم، محبوب، معشوق، ول، یار، تصویر، تندیس، طرح، نقاشی، نقش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثمین و نگین

 1. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس
 2. نگین : خاتم، مهر، انگشتری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثمین و سوین

 1. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس
 2. سوین : شادباش – عشق، محبت، علاقه شدید

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ویانا و ویونا

 1. ویانا : فرزانگی، بخردی، دانایی
 2. ویونا : وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا (پسوند نسبت) ] منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ویانا و وانیا

 1. ویانا : فرزانگی، بخردی، دانایی
 2. وانیا : با سواد، فارغ التحصیل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سوژین و روژین

 1. سوژین : اسم سوژین از نامهای کردی میباشد که از دو بخش سو به معنی نور و ژین به معنی زندگی میباشد ومعنی نور زندگی میباشد
 2. روژین : درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ضحی و سها

 1. ضحی : چاشتگاه، هنگام برآمدن آفتاب
 2. سها : اختر، ستاره، کوکب، نجم

عسل و غزل

 1. عسل : انگبین، شهد
 2. غزل : شعر، عشقبازی، معاشقه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

گیلدا و گیتا

 1. گیلدا : (گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن) (به مجاز) پرورش یافته ی مردم گیل (گیلان) – طلا
 2. گیتا : جهان، آفرینش برابر با گیتی از واژه ی اوستایی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شمیم و شبنم

 1. شمیم : باد، بوی خوش، خوشبو، رایحه، عطر
 2. شبنم : بشک، جلید، ژاله

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیلا و نایلا

 1. نیلا : به رنگ نیل، نیلی
 2. نیلاب : آبی ملایم و آرامش بخش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیاز و راز

 1. نیاز : احتیاج، اقتضا، تمنا، حاجت،درخواست، ضرورت
 2. راز : پوشیده، رمز، سر، غیب، مصاص، نهفته، رنگ، فام، لون، گلکار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رومینا وروژینا

 1. رومینا : زدوده و صیقل کرده شده و جلاداده و پاک و پاکیزه کرده
 2. روژینا : خورشید مادر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نازیلا و نارملا

 1. نازیلا : (فارسی ـ ترکی) با ناز و کرشمه، با ناز – دختر طناز و عشوه گر
 2. نارملا : شکوفه گل انار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ترمه و نرمه

 1. ترمه : پارچه ابریشمین گل وبوته دار
 2. نرمه : نرم و نازک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نارگل و نازگل

 1. نارگل : گل انار، گل اتشین
 2. نازگل : دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آوا و نوا

 1. آوا : آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه، نوا، آوازه، شهرت، صیت
 2. نوا : آوا، آواز، آهنگ، ترنم، دستان، دستگاه، سرود، لحن، مقام، ملودی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پگاه و نگاه

 1. پگاه : بامداد، سپیده دم، سحر، صبح، صبحدم، فجر، فلق، زود
 2. نگاه : تماشا، توجه، دید، دیدار، رویت، عنایت، مشاهده، نظاره، نظر، نگرش

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

توکا و شوکا

 1. توکا : ، چکاوک، طرقه
 2. شوکا : آهوی نر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

چلیپا و چیلک

 1. چلیپا : خاج، دار، صلیب
 2. چیلک : ریسمانهائی است که از برگ خرما و جز آن بافته میشود

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ستایش و نیایش

 1. ستایش : آفرین، تحسین، تعریف، تقدیر، تمجید، ثنا، حمد، مدح، مدیح، مدیحه، مرحبا
 2. نیایش : آفرین، پرستش، دعا، سبحه، طاعت، عبادت، عبودیت، مناجات، نماز، ورد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رها و ریما

 1. رها : آزاد، خلاص، فارغ، مرخص، مستخلص، وارسته، بی بند، پراکنده، پرت، ترک
 2. ریما : ارج . کرگ . به یونانی حیوانی است که به فارسی کرگدن خوانند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سمن و صدف

 1. سمن : یاسمن، یاسمین، شبدر
 2. صدف : نام سه ستاره به شکل مثلث

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سارینا و کیانا

 1. سارینا : خالص، پاک
 2. کیانا : طبیعت، اصل هر چیز. به معنی طبیعت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ترانه و یگانه

 1. ترانه : آواز، تصنیف، خنیا، سرود، شعر، قول، گلبانگ
 2. یگانه : تنها، بی همتا، بی مثل ومانند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

درسا و آتوسا

 1. درسا : درسا به معنی:دُر=مروارید و سا = شباهت
 2. آتوسا : نام مادر داریوش کبیر و دختر کوروش کبیر آتوسا بوده است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سوگل و سوگند

 1. سوگل : مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
 2. سوگند : حلف، قسم، یمین

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

رونیکا و ملیکا

 1. رونیکا : روی زیبا – عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن
 2. ملیکا : فرشته

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هلیا و پریا

 1. هلیا : دختر شب – خورشید
 2. پریا : (پری + الف اسم ساز )، همانند پری – زیبا چون پری

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پریا و پرنیا

 1. پریا : ) (پری + الف اسم ساز )، همانند پری – زیبا چون پری
 2. پرنیا : پرنیان – فرنیا.پارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سها و مونا

 1. سها : اختر، ستاره، کوکب
 2. مونا : شبیه – مانند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شیوا و شیما

 1. شیوا : بلیغ، رسا، روان، فصیح، گویا
 2. شیما : زن خال دار، شیما یعنی گل سرخ خوشبو یعنی طراوت یعنی زندگی

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آوا و رزا

 1. آوا : آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه، نوا، آوازه، شهرت، صیت
 2. رزا : نام لاتین گل رز

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

نیکا و یکتا

 1. نیکا : خنکا، خوشابسی نیک .خوب
 2. یکتا : تنها، فرد، مفرد، منفرد، واحد، وحید، یگانه، بی مانند، بی نظیر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

لینا و نینا

 1. لینا : لینا نام روسی است به معنای دریا است
 2. نینا : زیبایی، خوش اندامی و ظرافت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آدرینا و ارنیکا

 1. آدرینا : آتشین، سرخ روی
 2. ارنیکا : آریایی نیک سرشت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ترنم و ترانه

 1. ترنم : زمزمه، سرایش، نجوا، آواز، نغمه
 2. ترانه : آواز، تصنیف، سرود، شعر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آوا و رها

 1. آوا : آواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه، نوا، آوازه، شهرت، صیت
 2. رها : آزاد، خلاص، فارغ، مرخص، مستخلص، وارسته، بی بند، پراکنده، پرت، ترک، متروک، واگذار

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مینا و ملینا

 1. مینا : آبگینه، شیشه، جام، جام می، لایه خارجی دندان، ترکیبی ازلاجورد و طلا
 2. ملینا : گل سپید کوچک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آنوشا و پروشا

 1. آنوشا : مذهب و کیش – دین و آیین
 2. پروشا : پروشا به معنی فرشته مقدس یا قوانین حاکم بر جهان است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بیتا و یکتا

 1. بیتا : ‎بی همتا، زیبا، بی لنگه
 2. یکتا : تنها، فرد، مفرد، منفرد، واحد، وحید، یگانه، بی مانند، بی نظیر، بی همال، بی همتا، یک دانه، یک عدد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سانا و مانا

 1. سانا : بی مانند، کمیاب، نام گل
 2. مانا : باقی، پایا، پایدار، جاوید، ماندنی، شبیه، مثل، همانند، مانند، ماننده، ظاهر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هلیا و هانا

 1. هلیا : دختر ماه;دختر شب
 2. هانا : زنهار، دادخواهی، امید، بینایی، خواهش – پناه، امید، نفس، فریاد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

مهرسا و درسا

 1. مهرسا : (مهر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به مهر، (به مجاز) مهربان و با محبت – مانند خورشید
 2. درسا : (دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثنا و ثمین

 1. ثنا : تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، درود، شکر، دعا، ذکر
 2. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سارینا و سارگل

 1. سارینا : خالص، پاک
 2. سارگل : گل زرد

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ملینا و ملیسا

 1. ملینا : گل سپید کوچک – عسل، رنگ گل بهی
 2. ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پرنیان و درنیان

 1. پرنیان : ابریشم، پرند، حریر، دیبا
 2. درنیان : دهی است از دهستان خرقان غربی بخش آوج

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ثمین و درین

 1. ثمین : ارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس
 2. درین : (دُر + ین (پسوند نسبت) ) از دُر، ساخته شده از دُر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شانلی و شایلین

 1. شانلی : افتخار آمیز، مشهور
 2. شایلین : بی همتا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

هنگامه و هلیانه

 1. هنگامه : الم شنگه، بلوا، پیکار، جنجال، سروصدا، شورش، غوغا، فتنه، گیرودار، معرکه، ولوله، همهمه، هیاهو
 2. هلیانه : نام دارویی است که آن را شاهتره گویند

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آنیسا و آیسان

 1. آنیسا : به معنی مانند عشق ( آن در عرفان به معنی عشق + ی میانوند + پسوند شباهت سا )
 2. آیسان : (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) )، مثل ماه، همانند ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آیسل و آیسان

 1. آیسل : به معنی ماه شفاف، مترادف معنای ائل سئون به معنی وطن پرست
 2. آیسان : (آی = ماه + سان (پسوند شباهت) )، مثل ماه، همانند ماه

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دلنیا و دل آسا

 1. دلنیا : مطمئن
 2. دل آسا : دل آسای. آساینده ٔ دل. آسایش دهنده به دل

درسا و دل آسا

 1. درسا : دُر + سا (پسوند شباهت) )، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند
 2. دل آسا : دل آسای. آساینده ٔ دل. آسایش دهنده به دل

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

ملودی و ملینا

 1. ملودی : نغمه، نوا، آهنگ
 2. ملینا : گل سپید کوچک

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

کیانا و کیمیا

 1. کیانا : معنی اسم کیانا شاه شاهانه
 2. کیمیا : اکسیر، کم یاب

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آمیتیس و آرمیتا

 1. آمیتیس : شاهدخت ایرانی نوه ی کیاکسار پادشاه ماد
 2. آرمیتا : آرامش یافته، الهه نعمت

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

پارمیدا و پارمین

 1. پارمیدا : نام دختر بردیا . به معنی فرشته خوبی ها
 2. پارمین : تکه یا قطعه ای از بلور

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

یاس و رز

 1. یاس : بی مرادی، حرمان، دلسردی، دلشکستگی، سرخوردگی، ناامیدی، ناکامی، نامرادی، درختچه ای زینتی با ارتفاع حدود دو متر دارای گل های سرخ و زرد
 2. رز : گل سرخ

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

سوفیا و ساینا

 1. سوفیا : فرزانه
 2. ساینا : نام خاندانی از موبدان زرتشتی، ساکت و بی صدا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

حورا و حسنا

 1. حورا : حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی
 2. حسنا : زن زیبا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

دریا و مروارید

 1. دریا : اقیانوس، بحر، یم، رود
 2. مروارید : جمان، در، دریتیم، گوهر، لولو

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

روژان و موژان

 1. روژان : به معنی روزها
 2. موژان : خمار، پر کرشمه (چشم) – موجان، گل نرگس نیم شکفته، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شیوا و شیدا

 1. شیوا : ، رسا، روان، فصیح، گویا
 2. شیدا : بی قرار، دلباخته، دلداده، دلشده، دیوانه، سرگشته، شوریده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شادی و شیدا

 1. شادی : انبساط، بهجت، خرمی، خوشحالی، سرور، شادمانی، فرح، مسرت، نزهت، نشاط، جشن، طرب، عشرت، عیش
 2. شیدا : بی قرار، دلباخته، دلداده، دلشده، دیوانه، سرگشته، شوریده

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

آتنا و آنیتا

 1. آتنا : مظهر اندیشه و هنر و دانش
 2. آنیتا : آراستگی، مهربانی، خوشرویی – آناهیتا

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

شبنم و شقایق

 1. شبنم : بشک، جلید، ژاله، طل
 2. شقایق : آلاله، لاله. گلی سرخ رنگ، گیاهی یک ساله و علفی

با تشکر از همراهی شما با مجله اینترنتی دلگرم :
حال وقت آن رسیده بعد از انتظار بارداری دوقلوی دختر خود برای این نوگلان نامی انتخاب و آن ها را با بهترین نام انتخابی خود وارد جامعه کرده. مجله دلگرم بنا به در خواست مکرر شما عزیزان اسامی دخترانه دوقلو را در این مقاله گردآوری نموده. حال امید بر آن است این صفحه را با دیگر دوستانتان به اشتراک گذاشته تا والدین بسیاری را با این اسامی زیبا آشنا کنید و اسم دوقلو دختر مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

اسم دوقلو دختر

اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر ایرانی / لیست اسم دوقلو دختر / اسم دوقلو دختر مذهبی / اسم دوقلو دختر خارجی / اسم دوقلو دختر با حرف م / اسم دوقلو دختر با آ / اسم دختر دوقلو کردی

بیشتر بخوانید :

برترین و شیک ترین اسامی دوقلو برای دوقلوهای پسر (بخش دوم)

برترین و شیک ترین اسامی دوقلو برای دوقلوهای پسر (بخش اول)

اسم دوقلو پسر : ۴۷۰ اسم برتر و خاص برای دوقلوهای پسر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا