دسته‌بندی نشده

آشنایی با ۱۰ بیماری که باعث ریزش پر طوطی می شود

ظاهر پرنده برای خود پرنده و صاحب آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

از لحاظ فیزیولوژی پرندگان انرژی زیادی را صرف جایگزینی و نگه داری پرها می نمایند.

از ایــن جهت تغییر ظاهری در وضعیت پرها می تواند منعکس کننده شرایط داخلی و محیطی پرنده ها باشد.

ناهنجاری های پوســت و پر در بسیاری مواقع از علایــم بیماری های داخلی می باشد.

در هر دوره پرریزی و جایگزینی پرهای قدیمی با جدید، هزینه متابولیکی بالایی صرف می شــود کــه نمایان گر متابولیســم پروتئین، دریافت و جذب مواد مختلفی است که اختلال در روندهای یاد شــده منجر به نقص در شکل گیری و رشد پرها خواهد شد.

پوست نیز نشانگر شرایط تغذیه ای و متابولیک پرندگان است.


معاینه پوست و پر طوطی

آشــنایی با ظاهر طبیعی از جمله ســاختار و رنگ پرها و پوست، از نکات اولیه می باشد.

تفاوت ها نه تنها بین پرندگان از گونه های متفاوت بلکه در بین پرندگان یک گونه با توجه به سن، شرایط محیطی و فیزیولوژیکی وجود دارند

برای مثال تفاوت در رنگ پر در برخی از گونه ها با توجه به منشــا آنها ( صید شده از طبیعت یا تکثیر در اسارت ) متفاوت است و یا در برخی از گونه ها در دوره تولید مثل پرهای ســینه در حد قابل توجهی حذف و رنگ پوست نیز به طور چشم گیری تغییر می کند.

باید در معاینه پوست به مواردی چون رنگ، حضور توده ها، زخم ها، فولیکولیت و پوسته ریزی توجه شود.

بیشتر بخوانید::

آیا پرو بال طوطی را کوتاه کنم یا نکنم؟ نحوه صحیح چیدن بال

بیماری فساد پر طوطی، بیماری های پر طوطی


در معاینه پرهای طوطی موارد زیر حائز اهمیت هستند

۱٫ شکل پرها طوطی

ظاهر پرها عادی و مرتب می باشند یا خیر ؟

در صورتی که پرها ســالم و مرتب باشند نقش های معمول از جمله نقش پوششی و ایزوله سازی دمائی بدن و پرواز را ایفا خواهند کرد در غیر این صورت باید موارد زیر لحاظ گردد :

  1. پرهای قدیمی که نزدیک به دوره تعویض سالیانه (تو لک رفتن) قرار دارند .
  2. عدم پر آرایی .
  3. تغذیه نامناسب .
  4. بیماری های داخلی مرتبط با رویش پرها .
  5. آسیب به پرها به دلیل نامناسب بــودن محل نگهــداری

بــرای مثال استفاده از قفس های خیلی کوچک و یا نشیمن های اضافی و نزدیک به هم . البته در چنین شــرایطی به طور عمده شاه پرهای دم و بال آسیب خواهند دید .


۲٫ وجود پــودر پر پرنده

وجود پــودر پر به انــدازه طبیعی، بــه طوری که کاهش پودر پر در برخی از گونــه ها می تواند نشــانه شــروع بیماری ویروســی ( PBFD ) باشــد.

در ایــن بین باید تفاوت هــای گونه ای را نیز در نظــر گرفت چــون گونه های مختلف مقادیر پودر پر متفاوتی تولید می کنند و در برخی گونه ها پودر پر تولید نمی شود .


۳٫ از دست دادن پرها در طوطی

پرها به طور طبیعی در مناطق مشــخصی رویش دارند کــه با توجه به گونه پرنده ممکن است نواحی بدون پر هم در میان آنها وجود داشته باشد.

برای مثــال در کوکاتیل ها و کاکاتوها به طور طبیعی ناحیه بدون پر در بالای سر و پشت تاج وجود دارد.

از دست دادن پرها ممکن است به دلیل شروع فصل تولید مثل و آمادگی جهت گرم نگه داشتن تخم ها باشد.

از دست دادن پرها ممکن است به دلیل ابتلا به بیماری های ویروســی، انگلی یا پرکنی عارض شــده باشد.

در موارد مربوط به پرکنی از دســت دادن پرها شامل ناحیه سر نخواهد بود ولی در بیماری هایی که مسبب آن سایر عوامل می باشــند، ممکن است ناحیه سر نیز درگیر شود .

بیشتر بخوانید::

انگل های شایع در طوطی سانان و راه درمان آن

 بیماری ریزش پر طوطی، بیماری پرکندن طوطی


۴٫ از بین رفتن فولیکول های پرها طوطی

این حالت در پرنــدگان که به طور دایــم پرکنی می کنند و یا بیماری هایی که منجر به آســیب فولیکول های پر می شوند بروز می کند.

لازم به ذکر اســت که کشیدن شاه پرهای اصلی در طوطی ســانان ممکن است منجر به از بین رفتن فولیکول ها و در نتیجه از بین رفتن دائمی این پرها گردد.


۵٫ آلودگی های انگلی در طوطی سانان

هر چند آلودگی به انگل های سطحی در طوطی سانان رایج نمی باشد، با این حال پرها و پوست از لحاظ وجود شپش و جرب یا تخم های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

باید توجه داشت که جرب درمانیسوس اغلب اوقات خارج از سطح بدن پرنده وجود دارد و جست و جوی محیط از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ولی جرب اورنیتونیسوس به طور دایم روی بدن پرنده حضور دارد.


۶٫ برجستگی در محل رشد پرهای دم

در اکثر موارد مورد نگران کننده ای نیست، زیرا این غده به صورت ذاتی در گونه هایی مثل طوطی خاکستری آفریقایی، کاکتیل، کانور و باجریگار وجود دارد اما آمازون ها فاقد آن هستند.

ترشحات این غده توسط طوطی بر روی پرها پخش می شوند تا به وسیله ی آن پرآرایی کنند. این ترشحات ضد آب هستند. ممکن است در رابطه با این غده، گیر افتادگی، چرک کردن و تومور رخ دهد.


۷٫ کیست پر در طوطی

کیست پرها به صورت توده ای بیضی شکل و کشیده ای است که یک یا تعدادی از فالیکِل (غدد ترشحی) پر را درگیر می کند.

اگرچه ممکن است این پدیده در هر قسمتی از بدن پرنده به وجود آیند اما رایج ترین محل وقوع آنها نخستین پرهای بال است.

کیست پر زمانی رخ می دهد که یک پر در حال رشد نمی تواند از پوست بیرون بزند پس در حصار فالیکل پیچ می خورد. هرچه پر بیشتر رشد می کند، توده بزرگتر خواهد شد و ترشح خمیری مانندی به نام “کِراتین” در محل کیست انباشته می شود.

گونه ی در معرض این بیماری: اگرچه کیست پرها در تمام گونه ها دیده می شوند، اما این اختلال بیشتر در ماکائو آبی طلائی مشاهده شده است.

عامل ایجادکننده: عقیده بر این است که کیست پر یا زمینه ی موروثی دارد و یا بر اثر عفونت یا آسب هایی ست که فولیکل های پر را درگیر کرده است.

روش درمان: بایستی پرهای درگیر توسط دامپزشک با جراحی برداشته شود. اگر فالیکل شکافت شود و پرها به همراه توده ی کراتین برداشته شوند، معمولا ناحیه مورد نظر ترمیم می شود.

بیشتر بخوانید::

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی + …

 اختلات پر طوطی سانان که باعث مرگ آن میشود، بیماری پر ریزی طوطی، بیماری منقار و پر طوطی


۸٫ اسفج بینی (Brown Hypertrophy) طوطی

هنگامی که اسفنج بینی (محل شامل سوراخ های تنفسی طوطی) شامل ترشحات کراتینی می شود که حالتی برجسته و شاخ مانندی را ایجاد می کند. چنین وضعیتی بیشتر در پرنده های ماده رخ می دهد. ممکن است باعث ریزش مخاطی شود که در بسیاری از بیماری های مزمن اتفاق می افتد.

گونه ی در معرض بیماری: عموما در باجریگار

علائم و علت ایجاد کننده: قهوه ای و بیش از حد بزرگ شدن اسفج بینی، عقیده بر این است که در ماده، مربوط به فرایند تخم گذاری است.

روش درمان: روش درمان ایده آل پیدا کردن عامل درونی و درمان آن است. اگر موجب بسته شدن مجرای بینی شود، روش مرسومی که دامپزشکان توصیه می کنند، مرطوب کردن و به آرامی زدودن مواد جمع شده اطراف مجرای بینی و مالیدن کمی روغن بی مزه در اطراف مجراست.


۹٫ کچلی در طوطی

کچلی به معنای فقدان پر در ناحیه سر پرنده است.

گونه ی در معرض بیماری: عموما در کاکتیل ها

عامل ایجاد کننده و روش درمان: عدم تعادل هرمونی و ژنتیکی. توجه شود که ممکن است این گونه کچلی در بعضی نقاط بدن پرنده ناشی از کمبود ویتامین آ نیز باشد
که در این صورت با مصرف مکمل مطابق با رژیم غذایی پرنده قابل درمان است. همچنین ممکن است عامل ایجاد کننده ی آن نوعی شپش یا مایت مربوط به پرها باشد.


۱۰٫ پرکنی طوطی

هنگامی که طوطی خودش اقدام به کندن پرهایش کند، لازم است ابتدا ریشه یابی شود که بیماری جسمی است یا روانی.

زیرا پرکنی ممکن است در اثر وجود زمینه ی یک بیماری مربوط به پوست یا پر ایجاد شود و یا ممکن است زمینه ی روحی و روانی داشته باشد.

در مورد پرکنی در طوطی بیشتر بدانید::

علت و درمان پرکنی طوطی کاسکو

علت و درمان پرکنی در کوتوله برزیلی

تولک طوطی سانان و تفاوت آن با پرکنی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا