علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار_5d90fdf2b8948.jpeg
علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار_5d90fdf2b8948.jpeg

علت مثبت و منفی بودن Redu.Substa در آزمایش ادرار

تفسیر آزمایش Redu.Substa

Redu.Substa یک تست سریع و ارزان جهت غربالگری در بیماران دیابتی و اختلالات متابولیک نوزادان نظیر گالاکتوزمیا (افزایش سطح گالاکتوز در خون) بکار می رود.

ادرار می تواند حاوی انواع ترکیبات احیاکننده از قبیل گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز، لاکتوز، مالتوز، اسید آسکوربیک و بسیاری از داروهای احیاکننده باشد. این ترکیبات با احیاء یون های مس در محیط، قابلیت احیاء کنندگی دارد. از مواد احیاکننده با اهمیت بالینی گلوکز (دیابت) و گالاکتوز (گالاکتوزمیا) حائز اهمیت می باشد. سایر قندها اهمیت بالینی قابل توجهی ندارند.

اختلالات متابولیسمی نوزادان به گروهی از اخـتلالات ژنتیکـی گفته می شودکه معمولا با تجمع مواد متابولیکی در بافتهـا و یا مایعات بیولوژیک همراه است. تشخیص بـه موقـع و سـریع این بیماری ها میتواند از بروز عوارض برگشت ناپذیر بسیاری از آنها جلوگیری نماید. از جمله این بیماریها اختلال در متابولیسم کربوهیدراتها می باشد که همگی آنها قنـدهای احیاکننده هستند.

روشهای متعددی بـرای تـشخیص ایـن اختلالات وجود دارد که از جملـه مـی تـوان بـه آزمـایشهـای تشخیص وجود قندهای احیا کننده و یا متابولیتهای آنها در خـون و ادرار و انـدازه گیـری فعالیـت آنـزیمهـای دخیـل در متابولیسم این قندها اشـاره کـرد. یکی از آزمایشهایی که به تشخیص این اختلالات کمک می کند، آزمایش مواد احیا کننده در ادرار می باشد. این آزمایش تستی کم هزینه و سریع می باشد و به عنوان تست غربالگری در نوزادان قابل انجام است. عمده موادی که سبب مثبت شدن تست مذکور در ادرار می شوند دفع قندها از قبیل گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز، لاکتوز، مالتوز و پنتوزها در ادرار می باشند.

از آنجایی که گلوکز از طریق معرف های دیپ استیک اختصاصی گلوکز نیز قابل شناسایی است، این تست قالباً جهت تشخیص گالاکتوز در ادرار به کار برده می شود. عدم تغییر رنگ نوار کلینی تست به رنگ نارنجی که نشان دهنده عدم حضور گلوکز، گالاکتوز یا هرقند احیاکننده در ادرار می باشد.

مقادیر طبیعی : منفی

سایر نام ها: Glini test

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار تصادفی (رندم)

آزمایش

شرایط نمونه گیری آزمایش Redu.Substa

۱- نمونه ادرار میان جریان ( وسط ادرار) در ظروف استریل جمع آوری گردد. قبل از نمونه گیری نواحی تناسلی را تمیز نمایید.
۲- در مورد اطفال از کیسه های پلاستیکی ( Plastic bags) استفاده شود.

ملاحظات نمونه گیری آزمایش Redu.Substa

۱- هیچگونه آمادگی بخصوصی برای انجام این تست نیاز نمی باشد.
۲- در مورد جمع آوری ادرار اطفال داشتن چند کیسه پلاستیکی اضافه ممکن است ضروری باشد.
۳- مصرف هرگونه مؤثر بر نتایج آزمون را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.
موارد عدم پذیرش نمونه: آلودگی نمونه ادرار به مدفوع، ترشحات مجاری تناسلی و هر ماده آلوده کننده دیگر
شرایط نگهداری: نمونه ادرار در ◦c 4 به مدت ۷۲ ساعت پایدار است.

عوامل مداخله گر در آزمایش Redu.Substa

1. این تست با مقادیر کمی هر سوبسترای احیاء کننده در ادرار واکنش نشان می دهد. بنابراین اختصاصی برای گلوکز نمی باشد.
2. ادرار با وزن مخصوص پایین حاوی گلوکز ممکن است افزایش ناچیزی داشته باشد.
3. متابولیت های داروهای سولفودار و ترکیبات متاپپریلن ممکن است در حساسیت تست تداخل ایجاد نماید.
4. موارد حاجب در ادرار منجر به نتایج منفی کاذب در آزمون می گردد.

داروهایی که ممکن است اندازه گیری گلوکز ادرار را افزایش دهند ( مثبت کاذب) عبارتند از : اسیدآمینوسالیسیلیک، سفالوسپورین ها، هیدرات کلرال، کلرامفنیکل، دیازوکسید، دکستروتیروزین، دیورتیکها (لوپ وتیازیدها) ، استروژن ها، ایزونیازید، لوودوپا، لیتیم، نافسیلین، نالیدیکسیک اسیدو نیکوتینیک اسید(دوز بالا).

داروهایی که ممکن است منجر به مثبت کاذب Clini test شود اما بر روی تست های dipstick تأثیر نداشته باشد عبارتند از : اسیداستیل سالسیلیک، اسیدآسکوربیک، سفالوتین، کلرال هیدرات، نیتروفورانتوئین، استرپتومایسین و سولفونامیدها.

داروهایی که ممکن است منجر به منفی کاذب شوند عبارتند از اسیدآسکوربیک (clinistix,Tes-Tape و Tea-Tape)، لوودوپا (clinistix) و فنوتیازین ها (Clinistix)

separator line


بیشتر بخوانید:

Ph بالا یا پایین در آزمایش ادرار نشان دهنده چیست ؟

آزمایش وزن مخصوص ادرار | Specific gravity در آزمایش ادرار چیست ؟

علت بالا و پایین بودن Oxalat در آزمایش ادرار

علت بالا و پایین بودن Micro Albumin در آزمایش ادرار

separator line

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *