سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب_6081746eabe26.jpeg
سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب_6081746eabe26.jpeg

سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

سرفصل های این مقاله

سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هفتم

سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

نام درس : برترین بانو | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هفتم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس هفتم « برترین بانو»

خودت را امتحان کن

1 -چرا حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟
جواب مبادا نتواند آن را فراهم کند و شرمنده اش شود.

2 -دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ،با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت،چه بود؟
جواب چون او ایمان را به ثروت برتری داد.

3 -پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بنویسید.
جواب 1 (حیا و عفت

2 (علاقه شدید به پیامبر

3 (حضور در اجتماع

4 (ساده زیستی

5(ایثار و بخشندگی

 

سؤالات متن

1 -بهترین هدیه خداوند به پیامبر خدا چه بود و آن موجب چه امری شد؟
جواب فرزندی دختر که موجب برکت و شادمانی زندگی حضرت شد.

همیار

2 -حضرت زهرا از کودکی در رنج و سختی بزرگ شد،نمونه هایی از آن را بیان کنید؟
جواب 1 (دو سال بیشتر نداشت که مشرکان مکه ، پیامبر و خویشانش را در شعب ابوطالب در محاصره سختی قرار دادند. در این مدت قحطی و گرسنگی
فاطمه و نزدیکانش را به شدت آزار می داد.
2 (در پنج سالگی مادرش خدیجه را از دست داد.
3 (در مکه بارها شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان بود و سرانجام ناچار شد در همان دوران کودکی به همراه پیامبر به مدینه هجرت کند.

3 -چرا رنج ها و مصیبت های زندگی ، حضرت فاطمه را مقاوم تر و استوارتر می ساخت؟
جواب زیرا آن حضرت رنج و محرومیت را راهی برای نزدیکی به خدا می دانست نه عامل بدبختی و بیچارگی!

4 -معنا و مفهوم این سخن پیامبر چیست؟« فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است»
جواب این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر از ایشان نیست . از این رو شناخت زندگی آن حضرت ارزش
فراوانی دارد.

5 -چگونه می توان شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان اسلام را شناخت؟
جواب با الگو گرفتن از زندگی ایشان.

6 -چرا حضرت فاطمه از اینکه کارهای داخل خانه به عهده او گذاشته شده بود خوشحال گردید؟
جواب زیر ا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز شد.

 

7 -وقتی حضرت زهرا در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ، بیش از همه بی تابی می کرد پیامبر چه مژده ای به او داد؟
جوابدخترم تو اولین کسی هستی که بعد از من،به من ملحق می شوی.

 

8 -پیامبر اکرم در باره دوستی و خوشحالی خداوند از حضرت فاطمه چه می فرماید؟
جوابخداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد.خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.

9 -هرگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد خانه می شد، پیامبر اعظم به او چه می فرمود؟
جواباو شادمانی قلب من است.

10 -حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
جوابدر دوری از مردان نا محرم.

11 -آیا حضرت زهرا ،عبادت را تنها در نماز و روزه می دانست؟توضیح دهید.
جوابخیر بلکه رسیدگی به محرومان را نیز عبادت و اطاعت خدا می دانست.

 

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

 

1 .در زمان پیامبر جاهلان داشتن چه چیزی را ننگ و عار می دانستند؟
جواب> داشتن فرزند دختر

2 .از نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

3 .تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد بلکه او را مقاوم تر و استوار تر ساخت.

4 .پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟
جواب> فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و بر ترین بانوی جهان است.

5 .به نظر شما منظور از جمله ی » فاطمه سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان است « چیست؟
جواب> این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده کسی بهتر و والا مقام تر از ایشان نیست . و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در حد توان به
شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدیک تر کنیم.

6 .ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟
جواب> 1.حیا و عفت 2.حضور در اجتماع 3.علاقه شدید به پیامبر 4.ساده زیستی 5.ایثار و بخشندگی 6.اهمیت دادن به خانواده و خانه داری .

7 .پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه سفارشی کرد؟
جواب> علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را.

8 .وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه خشنودی خود را چگونه اعلام کردند؟
جواب> خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، مرا از روبرو شدن با مردان نا محرم بی نیاز ساخت .

9 .حضرت فاطمه چگونه علاقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟
جواب> هرگاه غذایی تهیه می کرد او را دعوت می کرد و نسبت به ایشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به خطر انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد.

11.در لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟
جواب> پیامبر مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

11.پیامبر )ص( درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟
جواب> خداوند فاطمه را دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز دوست دارد.

12.پیامبر چگونه با حضرت فاطمه زهرا رفتار می کردند؟
جواب او را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه بود.

13.پیامبر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟
جواب> فاطمه مایه شادمانی قلب من است.

14.حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟
جواب> کار در منزل را عیب نمی دانست، گندم را با دستانش آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا غافل نمی شد، به
ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت.

15.حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخرت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟
جواب> سوگند به خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طولانی آخرت چه آماده کرده ام.

16.سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟
جواب> شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طلا می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر

17.چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟
جواب> در خانه ای اجاره ای زندگی می کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر با شن نرم، لباس های فاخر و گران قیمت نمی پوشید.

18.حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
جواب> در دوری از مردان نامحرم

19.حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟
جواب> هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد.

21.نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟
جواب> سخنان و خطبه های آن حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان می آموخت و به پرسش های آنان پاسخ می داد و خسته نمی شد.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *