دسته‌بندی نشده

روش های صحیح و داروهای تولک بردن قناری

تولک بردن قناری! روش تولک بردن اجباری پرنده

اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻚ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺿﺮﺏ المثل ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪﻱ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺩاﺭﺩ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ اﻱ ﻛﻪ اﺯ ﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﻨﻨﺪ ؟

اﺻﻮﻻً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺩﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻳن را ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ.

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻴﺴﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ و ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﺩ ؟

ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺯﻳﺮا ﺑﺮاﻱ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪی اﺣﺘﻳﺎﺝ ﺩاﺭﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺑﺒﺮﻳﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪﺕاﺵ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺑﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩاﺭﻳﻢ.

اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ پرورش ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ۱۵ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ۹ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺴﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ ۹ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺜﻼ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ.

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ۹ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺣﺪ ﻳﻚ ﭼﺮاﻍ ﺷﺐ, ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺁﺏ و ﺩاﻥ ﺭا ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ و ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻫﺴﺘﻢ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯاﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭘﺲ,ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩاﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻐﺬﻳﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺷﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺧﻮﺏ و ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻌﻴﻔﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ و اﺳﺘﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ.

ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ مدت ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﺶ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید:: مهمترین علت تولک رفتن قناری و سریع ترین راه درمان آن

تولک بردن اجباری پرنده قناری و سهره قناری

تولک بردن قناری، تولک بردن اجباری قناری، روش تولک بردن قناری، طریقه تو لک بردن قناری، پرریزی اجباری قناری، طریقه صحیح برای پرریزی پرنده

مراقبت از قناری در زمان تولک رفتن و تولک بردن اجباری قناری

تولک یا پریزان یک امر طبیعی است که در اکثر پرندگان ازجمله قناری وجود دارد ودر این دوران قناری ها یا سایز پرندگان پرهای قدیمی خود را با پرهای جدید تعویض می کند.

اگرچه دوران پریزی یا تولک به عنوان بیماری به حساب نمی آید ولی به دلیل ضعیف شدن پرنده در این دوران به بیماری های حساس خواهند بود همچنین در دوران تولک قناری آواز نمی خواند و بنابراین امر را بیماری تلقی کرد به هر حال باید به پرنده توجه بیشتری داشت و مراقبت های لازم را انجام داد.

تولک را نمی توان به عنوان بیماری تلقی کرد بلکه پدیده ای است طبیعی که در آن پرهای قدیمی ریخته وتوسط پرهای جدید جایگزین می گردد اما پرنده در زمان تولک رفتن نسبت به بیماری ها بسیار ناتوان است.

بروز بیماری نیز اختلالاتی در امر تولک ایجاد می کند. قناری در وضعیت تولک طبیعی آواز نمی خواند .پس از تعویض پرهای پوشش بدن پرهای کوچک عوض می شود.

هنگامی که پرهای پرواز در بالها و پرهای دم نو گشتند. پرنده شروع به تعویض پرهای بزرگ خود خواهد کرد.تولک رفتن در فاصله اوایل مرداد تا اوایل مهر ماه انجام می شود.

پرنده باید ظرف مدت شش الی هشت هفته پرهایش را کاملا تعویض نماید. درصورتی که این مدت زمان بطور محسوس به درازا انجامد.سوخت و ساز بدن پرنده صحیح انجام نگرفته و خلاصه ایرادی در امر نگه داری وجود داشته است.

تنظیم و تصحیح این مسئله از امروز به فردا مسیر نمی باشد. لازمه پرریزان منظم و نرمال تغذیه صحیح و متنوع به همراه ویتامینها و املاح معدنی و مواد دیگر است.

اما به هر صورت می توان پرنده را برای پشت سر گذراندن پرریزان بد و ناقص کمک کرد برای این منظور میتوانید از موادی نظیر نکتون Bio یا داروهای تقویتی دیگر استفاده کرده و به آب و خوراک آنها اضافه نمایید.

نکات مهم در زمان تولک پرنده

 1. در زمان تولک بهتر است پرنده در محیطی گرم درحدود ۳۲الی ۳۸ درجه نگه داری شود.
 2. قناری ها را از هم جدا کرده و نرها و ماده ها را به صورت گله ای در قفس پران ریخته و در محیطی آرام قرار داد.
 3. به صورت روزانه آبتنی در اختیار پرنده گذاشته شود.
 4. استفاده از جیره غذایی مناسب دوران تولک .

جیره غذایی در زمان تولک قناری

جیره غذایی این دوران باید فاقد هرگونه دانه گرم البته بجز کتان باشد,هفته ای یکبارالی ۲بار مولتی ویتامین باید استفاده شود وجود سبزیجات و میوه جات در این فصل مناسب است.

استفاده هفته ای ۳ مرتبه هفت تخم در این فصل لازم است در این دوران می توان از جوانه ها هم استفاده کرد.

تولک ناخواسته چیست (علل تولک بی موقع)

در این حالت قناری خارج ازفصل مربوط دچار تولک می شود

و علل اصلی آن را می توان عدم رعایت تغذیه صحیح پرنده و یا یک بیماری دانست

علل تولک بی موقع

 1. نگهداری غیر اصولی
 2. تغییرات شدید دما
 3. خاموش و روشن شدن بی موقع چراغ سالن
 4. تابش مستقیم خورشید بر قفس قناری
 5. تغذیه غیر اصولی تغیر ناگهانی آن
 6. کمبود ویتامین ها
 7. و…..

باید علل آن را بر طرف کرد و باتدابیر به موقع و خارج کردن پرنده از استرس و همچنین تقویت پرنده دوباره شرایط مساعد را برای قناری فراهم نمود.

بیشتر بخوانید::

راههای تشخیص قناری خوب و سالم ، معرفی ۸ نژاد قناری در بازار + فیلم

نحوه مست کردن قناری (سفت خوندن) و آماده سازی قناری برای جفت گیری

طریقه صحیح و سریع و آسان تولک بردن قناری و سهره

لک بردن قناری، قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

نام داروهایی که برای تولک بردن قناری مناسب است

 1. مودا
 2. Muta-Vit
 3. آویزانول (Avisanol)
 4. ویتالینوکوئل (Vitalinoquell)
 5. Analytical constituents
 6. L-alanine 1.720 mg/kg
 7. L-arginine 1.000 mg/kg
 8. L-cysteine 100 mg/kg
 9. L-glutamine 1.720 mg/kg
 10. L-histidine 140 mg/kg
 11. L-isoleucine 188 mg/kg
 12. L-leucine 528 mg/kg
 13. L-phenylalanine 300 mg/kg
 14. L-proline 2.720 mg/kg
 15. L-serine 150 mg/kg
 16. L-tyrosine 50 mg/kg
 17. L-valine 428 mg/kg
 18. Glycine 4.000 mg/kg
 19. Asparagine 1.040 mg/kg
 20. Ornithine 500 mg/kg
 21. Nutritional additives
 22. Vitamin A 1.500.000 IU/kg
 23. Vitamin D3 80.000 IU/kg
 24. Vitamin E 15.000 mg/kg
 25. Vitamin C 10.000 mg/kg
 26. Vitamin K3 25 mg/kg
 27. Vitamin B1 250 mg/kg
 28. Vitamin B2 250 mg/kg
 29. Vitamin B6 150 mg/kg
 30. Vitamin B12 1 mg/kg
 31. Vitamin PP 200 mg/kg
 32. Biotin 3 mg/kg
 33. Choline chloride 20.000 mg/kg
 34. D-pantothenic acid 500 mg/kg
 35. L-lysine 3.000 mg/kg
 36. L-threonine 840 mg/kg
 37. L-tryptophan 300 mg/kg
 38. DL-methionine 2.000 mg/kg
 39. Technological additives
 40. Preservative(s)
 41. Packings
 42. Small bottle 30 ml with dropper

بیشتر بخوانید::

دانلود ۱۴ فایل صوتی صدای قناری مست، سفت خون و رسمی با کیفیت بالا

نحوه صحیح نگهداری از قناری

سوال و جوابهای کاربران در مورد تولک بردن قناری (پر ریزی اجباری قناری) به نحوه سریع طوری که به پرنده صدمه ای وارد نشود

تولک بردن قناری،رروش تولک بردن قناری، داروی تولک بردن قناری، طریقه تولک بردن قناری، برای تولک بردن قناری، نحوه تولک بردن قناری، راه تولک بردن قناری، دارو برای تولک بردن قناری

پرسش و پاسخ در مورد تولک بردن سریع و اجباری قناری

سوال ۱:: با سلام خدمت دوستان یه تغذیه مناسب برای تولک بردن سریع و آسان قناری لطف میکنید بگین؟؟؟؟؟

جواب ۱:: برای اینکه قناری بری تو لک فقط کافیه ۲ الی سه روی پی در پی بهش برگ گشنیز تازه بدی و چند تا از پر های دمش رو هم بکنی و البته باید دمای محل نگهداری هم از ۳۰ درجه کمتر نباشه و حتما تا آخر هفته شاهد تولک رفتنش میشید شاید هم روز چهارم

جواب ۲:: با نظرتون مخالفم.
شما میخوای قناریو درد بدی که بره تولک؟؟؟ حتی برگ گشنیز هم ندی و پرهای دم رو بکنی تولک میشه پرنده ی بنده خدا.
بعدشم دادن سه روز متوالی برگ گشنیز میتونه زمینه ساز ورم روده باشه که اصلا صلاح نیست.لطفا در نگاه خود به قناری بازبینی کنید.
بهترین راه برای تولک اجباری قناری که خیلی هم با اساتیدروش بحث شده تخم کاسنی هستش.یا عرق کاسنی.

جواب ۳:: بهترین راه برای تولک بردن قناری کم کردن ساعات بیداری وزیاد کردن ساعات خواب اون هست.در کنارش از تخم کاسنی ویا عرق کاسنی هم میشه استفاده کرد.بعضی از قناریها بد قلق هستن وهر کاریشون می کنی تولک نمیشن.جای گرم یعنی دمای حدود ۳۴ درجه با تهویه مناسب +زیاد کردن ساعات خواب بهترین جواب ممکن را میده.

جواب ۴ :: سلام دوستان منم با نظر پاسخ ۳ موافقم بهترین راه برای تولک بردن قناری دمای اتاق به ۳۰ الی ۳۲ برسد، قفس قناری جابجا شود، نور طبیعی استفاده شده و نسبت به قبل نوردهی کمتر شود. و حذف غذاهای گرم از لیست غذایی . ولی با تمام این وجود برخی قناریها خصوصا قناریهای جوان ممکن است تابستان اصلا پرریزی نکنند.

جواب ۵:: بعضی مواقع قناری شروع به پر ریزی میکنه و صاف نمیشه و حالا این عدم تولک رفتن هم به مشکلات اضافه شده است.

در عین حال برای تولک بردن قناری بایستی همه روش ها را امتحان کنیم هر قناری یک روش تولک را آغاز میکنه متاسفانه قناری های ماده به علت اینکه سیستم تخم گذاریشون دیرتر متوقف می شود برای تولک بردن زمان بیشتری میبره

پیشنهاد یکی از اساتید عزیز این بود که سعی کنید محیط را براشون تاریک کنید مثلا با پوشش پنجره ها و یا تغییر مکان ،تغییر نوع تغذیه ،درجه حرارت ،

یک دارو بود که اسمش فکر کنم stup egg بود که سیستم تخم گذاری را متوقف میکرد و برای تولک بردن اجباری قناری مناسب است.

به نظر من کندن دم قناری کار ساز نیست ولی تغییر در نوع تغذیه به صورتیکه به قناری لطمه نزند مناسب تر خواهد بود و کمی صبر که لازمه نگهداری قناری است.

جواب ۶:: یه راه اینه که جاشو گرم کنی یکی دیگه استفاده از تخم کاسنی هستش و یکی دیگه هم استفاده از جو پرکِ کوبیده شده.

تخم کاسنی و هم جوپرک رو توی ظرف جدا بذارین تو قفسش و زمانیکه خالی شد دوباره پر کنید تا ۱۰ روز.

جواب ۷:: اگر دسترسی دارید از داروی مودا برای تولک بردن قناری استفاده کنید بهتر .

جواب ۸:: داروی مودا رو من استفاده کردم بیشتر از لک تو لک شدن جلوگیری میکنه هیچکدوم از پرنده های من رو تو لک نبرد بیشتر پرنده ای که تو لک هست رو کمک میکنه بهتر پر بریزه این تجربه من نسبت به استفاده از این دارو بوده.

جواب ۹:: متاسفانه به نادرست باب شده که از مکمل مودا برای تو لک بردن پرنده استفاده میکنند ، این باور کاملا اشتباه و بی پایه است . کاربرد مکمل مودا تسریع روال رشد پرهای پرنده و تامین بخشی از اسیدهای آمینه و ویتامین ها برای خروج از فاز پر ریزی پرنده میباشد .

جواب ۱۰:: با سلام خدمت همه دوستان من خودم با همچین مشکلی مواجه بودم که با راهنمایی یکی از دوستان از دارویی به نام Muta-Vit برای تولک بردن اجباری قناری استفاده کردم جواب داد

طریقه مصرف این دارو یک گرم در ۲۵۰ سی سی بود به مدت ۱۵ روز البته دما و نور رو هم باید رعایت کنید بسیار داروی قوی و خوبی بود برای قناری و سهره و خمسه استفاده کردم برای هر سه مورد جواب داد.

بیشتر بخوانید::

آیا غش کردن قناری خطرناک است؟ علت و درمان سریع

علل ، تشخیص و ۴ راه درمان فوری اسهال در قناری

نحوه صحیح کوتاه کردن نوک و ناخن قناری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا