اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
جلب رضایت شوهر،چگونه در نظر شوهرمان بهترین باشیم؟_61422c8e7fe4d.jpeg
جلب رضایت شوهر،چگونه در نظر شوهرمان بهترین باشیم؟_61422c8e7fe4d.jpeg

جلب رضایت شوهر،چگونه در نظر شوهرمان بهترین باشیم؟

جلب رضایت شوهر:ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ، اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ طﻠﺒﺪ. اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ , و باعث جلب رضایت شوهرتان شوید، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﭼﻨﺪ روش را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮﺗﺎن ارﺗﺒﺎط ﻋﺎطﻔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﻮھﺮﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎ را در ﮐﻨﺎر او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ، از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ﺑﺮای ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ وﻓﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ ﻣﺤﺘﺎط ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﯾﮏ زن ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ آن ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در آﻏﻮش ﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮزی ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ﯾﮏ زن ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺪه آل ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ و ظﺮاﻓﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﭼﮫﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯽ آورﻧﺪ.

نوشته های مشابه

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ھﻤﺴﺮﺗﺎن را زﯾﺮ ﺳﯚال ﻧﺒﺮﯾﺪ

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ھﺎی ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻮر درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮫﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ و اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ ھﻤﺴﺮﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ واژﮔﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﯾﻪ ھﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد. ﻋﺪم درک اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات ھﻤﺴﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮد. زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﯚﺗﻔﺎھﻢ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ارﺗﺒﺎطﯽ ﺷﻔﺎف و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن راھﮑﺎرھﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ھﺎ ﻣﺮدان را از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد راﺑﻂ ھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮھﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط، ﺷﻤﺎ را درک ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ، ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وی ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﺮ دو ﺷﻤﺎ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺎﻟﻮده راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

جلب رضایت شوهر

جلب رضایت شوهر:ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.

ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، از او اﻧﺘﻘﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ راﺑﻂ ھﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس رھﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ دارای ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف دﻟﺶ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *