برچسب: خروار

علمی و آموزشی

هر خروار چند کیلو است ؟

معادل وزن خروار چند است ؟ خروار واحد سنتی ایرانی برای وزن/ جرم است، معادل صد من تبریز. پس از استاندارد شدن واحدها در ایران،

ادامه مطلب »