برچسب: جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (ایـ یـ ی ای )