دسته‌بندی: آموزش های درسی

آموزش های درسی

جواب درس 3 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : نسل آینده ساز | موضوع : گام به گام درسی

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب فصل 2 علوم هشتم

جواب فصل 2 علوم هشتم گام به گام علوم هشتم فصل دوم نام درس : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی | موضوع : گام به

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 4 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 4 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن | موضوع

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 6 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 6 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ | موضوع :

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 7 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 7 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : علم زندگانی | موضوع : گام به گام درسی |

ادامه مطلب »