320 نام فارسی بسیار زیبا برای انتخاب تخلص_6124d119cb8e7.jpeg
320 نام فارسی بسیار زیبا برای انتخاب تخلص_6124d119cb8e7.jpeg

320 نام فارسی بسیار زیبا برای انتخاب تخلص

اسم برای تخلص

تخلص نام مستعاری است که شاعر بر خود می نهد.شاعران اغلب تخلص خود را در آخرین بیت غزل یا قصیده ی خود می آورند،اما گاهی شاعران تخلص خود را در ابتدای غزل آورده اند.

در گذشته شاعران تخلص خود را براساس نام ممدوح،اسم کوچک خود،لقب یا مقام و شغل خود یا زادگاه خود بر می گزیدند و نام های شاعران بزرگ فارسی زبان همچون سعدی شیرازی،ناصرخسرو قبادیانی،حافظ شیرازی،عطار شیرازی و رودکی سمرقندی از این قبیل اند.اما در دوره ی معاصر،تخلص بیشتر بر مبنای جهان بینی شاعر و اندیشه ی آنان برگزیده شده است.

مرحوم دهخدا در لغت‌نامه می‌گوید:
کلمة «تخلص» به معنی رهایی یافتن و در اصطلاح شعرا نام ممدوح را آوردن است.

در واقع تخلص،امضایی بوده که شاعر در پایان شعرش می کرده است.تخلص،آن است که شاعر در قصیده، از تشبیب و تغزل و مقدمه ی شعر به اصل منظور و مقصود خود گریز زده باشد.در معنی دوم تخلص،در صورتی که شاعر توانسته باشد به خوبی از عهده ی انتقال موضوع در قصیده برآید،آن را “حُسن تخلص”نامیده اند.تخلص به معنی دوم در قرن نهم هجری،”گریزگاه”نامیده می شد.

اسم برای تخلص / لیست تخلص های جدید / راهنمای انتخاب تخلص

لیست تخلص شاعران

ردیف نام شاعر تخلص
1 ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلح بن عبدا….. بن مشرّف سعدی
2 خواجه شمس الدین محمد حافظ
3 نام اصلی خاقانی که به شاعر صبح هم معروف شده، افضل الدین بدیل بن علی است خاقانی
4 هوشنگ ابتهاج سایه
5 علی اسفندیاری، پدر شعر نو فارسی نیما
6 سید محمد حسین بهجت تبریزی شهریار
7 امید یا مهدی اخوان ثالث میم
8 احمد شاملو بامداد
9 باباطاهر عریان
10 جلال الدین مولوی مولانا

اسم برای تخلص

نام‌های کوچک فارسی برای تخلص

 1. آروند = شکوهمند، فر مند
 2. آروند = شکوهمند، فر مند
 3. آرین = آریایی، با مهر
 4. آتردات = آفریده آتش
 5. آزان = بزرگ، با شکوه
 6. آتردین = نیک اندیش، پر فروغ
 7. آذرباد = نگهبان آتش
 8. آژو = کامکار، دلگرمی
 9. ایژا = کامیابی، آبادانی
 10. آرداد = آفریننده آتش اشویی
 11. آرمند = آتشین
 12. آترین = آتشین
 13. آیدا = آفریده ایزد ماه
 14. آرتام = راستگوی نیک اندیش
 15. آریابان = نگهبان ایران زمین
 16. آریامس = آریایی بزرگ و والا
 17. آریامهر = مهر ایران، خورشید آریا
 18. آریو مرد = مرد آریایی
 19. آرته = راستی، درستی
 20. آسفر = سوار کار چالاک
 21. آگاسن = بینا دل، خردمند
 22. ارتور = آتش
 23. آرمان = آرزو، خواسته
 24. آلاد = سرخگونه، گلگونه
 25. آرمَد = خاکستری
 26. اَردا = رستگار
 27. ارجین = گرانمایه، ارجمند
 28. افرید = شکوه و فر
 29. ارتا = راستی، درستی
 30. اشتاد = فرشته راستی
 31. اشوتن = نیک تن
 32. ارداد = فریبنده، زیبا
 33. اهنود = سروده زیبا
 34. اداک = جای سبز، خرم
 35. افرات = آفریده بزرگی
 36. افشید = خورشید و پر فروغ
 37. اوتانا = کشیده، زیبا، اندام بلند
 38. ایکسایات = خداوند توانایی
 39. اشتود = تندرستی
 40. ابارس = خوش پیکر، خوش اندام
 41. ارتاپارت = نگهبان راستی
 42. ارتامن = دارنده اندیشه راست
 43. ارتخشا = دارنده نیروی، زورمند
 44. ارتوخت = راستگو، درست کردار
 45. ارتین = راستی و درستی
 46. ارژنگ = آرایش، گران
 47. ارناک = رزمنده، پیکار جو
 48. ایرتا = راستی و درستی
 49. افرَگ = والا جای، بلند مرتبه
 50. اورامن = دارنده اندیشه اهورایی

اسم جدید برای تخلص

لیست تخلص های جدید

 1. بامس = دانا، خردمند
 2. بخسان = با کرشمه، ملوس
 3. بامیک = درخشان، با شکوه
 4. بامین = پگاه روشن
 5. بهناز = فریبنده، گیرا
 6. بامشاد = درخشنده شاد
 7. به دل = نیک اندیش
 8. بهرو = زیبا، غشنگ
 9. بهکام = کامروا
 10. برانوش = جاودانی والا
 11. بَریم = فرشته و پری
 12. برسام = برتر از شمشیر برنده
 13. بستام = سنگ گرانبها، ارزشمند
 14. بغتوس = سرچشمه خدایی
 15. به افرید = آفریده نیک
 16. به تیس = نیک اندیش
 17. بغدُخت = دختر بزرگ، با فر خدایی
 18. برزو = شکوهمند، با فر
 19. بهاوند = با ارش، گرانبها
 20. برزین = آتش پاک
 21. بهرنگ = رنگ زیبا، خوشرنگ
 22. بهبُد = پاسدار نیکی، نگاهبان خوشی
 23. بهدین = دین دار راست کردار، پاک دین
 24. پاکداد = زاده پاکی
 25. بازند = نیک اندیش
 26. بامین = پر فروغ درخشان
 27. بهتاب = تابنده، فروزان
 28. بهروز = نیک روزگار، شاد
 29. برمَک = سروز و بزرگ
 30. بهرک = سودبخش، نیک
 31. برزیا = خوش پیکر، خوش اندام
 32. بهزاد = زاییده نیک و خوب و والا
 33. پهلبد = نگهبان دلیری
 34. پیشداد = نخستین شاه غانونگذار
 35. پارشات = سرزنده، خرم رو
 36. پیتام = پیام، نوید
 37. پارند = نگهبان گنج و دارایی
 38. پرناک = برنا، جوان
 39. تکاو = زمین آبکنده
 40. تکین = یگانه، بی همتا
 41. تهمان = توانا، نیرومند
 42. تندیس = تن نمایه، نگاره، پیکره
 43. تیاک = درست و استوار
 44. تیماس = جنگل، بیشه
 45. ارغو = ابریشم سرخ رنگ
 46. بَرداد = والاتبار، ارجمند
 47. بَرزاد = بزرگ زاده، گرانمایه
 48. بِه آفرید = بهترین آفریده، برجسته
 49. تاجیک = ایرانی آزاده
 50. داشاد = بخششگر، شادی آفرین

اسم تخلص با معنی

نوشته های مشابه

راهنمای انتخاب تخلص

 1. داتامس = دارنده غانون بزرگ
 2. دیداب = فر و بزرگ
 3. دلبان = نگهبان دل
 4. دلشاد = شادی دل، خرم دل
 5. دالفک = اشیانه شاهین
 6. دارشاد = پر فروغ، درخشان، شادی آفرین
 7. رادبُد = نیک اندیش، والا پندار
 8. رامیار = دوست ایزد، آرام
 9. رانا = فرشته بخشش، نیکوکاری
 10. رستات = درست کرداری، فرشته راستی
 11. روجا = ستاره درخشان
 12. راتین = با داد، دهش
 13. رادمان = رادمنش، بزرگوار
 14. راهزاد = زاده گردونه جنگی
 15. رایکا = دوست داشتنی
 16. روزبان = نگهبانی روشنایی و فروغ
 17. روزبه = بهروز، نیک روزگار
 18. خروشه = پر شور، خروشان
 19. داب = فر، شکوه
 20. رادیار = دوست و همدم نیکی
 21. رَتو = سرور، بزرگ
 22. رامبُد = نگهبان آرامش و نرمی
 23. رَسا = خوب، شایسته، برجسته
 24. رَها = آزاد، رسته
 25. رایین = با اندیشه، دانا
 26. زرآوند = پر بها، ارزشمند
 27. زردشت = دارنده روشنایی و فر شکوهمند
 28. ژاویز = جاوید، پاینده
 29. چیچاپ = سدا و آواز بوسه
 30. خشای = خوش آینده، خجسته
 31. ساویس = گرانمایه، شایسته
 32. ساینا = فرشته پیروزی
 33. سِپند = اندیشه پاک، والا
 34. سر گیس = رنگین کمان
 35. سیتاک = شاهین بی همتا
 36. سینام = والا نام، بزرگ نام
 37. سوشیت = توانا، برگزیده
 38. شمند = زیبا پرست، فریبا
 39. شروین = دارنده شهریاری
 40. شیدوک = درخشان، پُر تاب
 41. شمنسا = بت خوشگل، دل انگیز
 42. شهیار = همدم بزرگی، فرمند
 43. شیراک = شکوهمند، همانند شیر
 44. شیوان = نیک گام، خوشبخت
 45. فَرزان = دانشمند، فیسلوف، با خرد
 46. فربخت = بختیار، نیک بخت
 47. فرجاد = دانا، خردمند
 48. فر تن = زیبا پیکر، کشیده اندام
 49. فرهود = راست، استوار
 50. فرواک = بلندپرواز، پیشگام

نام های فارسی برای تخلص

اسم جدید تخلص زیبا

 1. فربان = شکوهمند، والا جایگاه
 2. فردان = بخرد، آگاهفَرنوش = فروغ هستی، زیبای کامکار
 3. فوژان = بانگ بلند
 4. غارن = جنگجو، دلاور
 5. غُباد = نوآوری، دادگری
 6. کَمند = دلربا، شکارچی
 7. مانا = جاودان، همیشگی
 8. ماه بُد = همانند ماه، نگاهبان ماه
 9. ماه دیس = همانند ماه
 10. ماهک = ماه کوچک و دوست داشتنی
 11. ماه وش (مهوش) = همانند ماه
 12. مهدیس = مانند ماه، بگونه ماه
 13. مایا = بخشایشگر، دهشمند
 14. ماندان = پایدار، جاودانه
 15. نیکداد = نژاد خوب، آفریده خوب
 16. نیواد = پُر دل، برجسته
 17. فریور = راست و درست
 18. نغوشا = شنونده نیک
 19. نغوشاک = خردمند بزرگ
 20. هوفر = با شکوه، والا
 21. یاوند = بزرگ، بزرگزاده
 22. آریانوش = زیبای آریایی
 23. آریانه = با مهر، آریا نژاد
 24. پارتاد = از نژاد جنگجو، دلاور
 25. پَریم = دشت زیبا
 26. کیادخت = دختر پادشاه
 27. گیلزاد = زاده گیلان
 28. گُرد آفرید = دلاور، زاده دلیری
 29. نوشاد = شهر زیبا
 30. آرتن = آتشین تن، گیرا
 31. اوتن = زیبا، خوش اندام
 32. بِه اندام = بلند بالا، زیبا تن
 33. بِهرُخ = زیبا، گیرا، خوش چهره
 34. بِهرو = غشنگ، زیبا
 35. دِلبان = نگهبان دل، فریبا
 36. دِلشاد = خرم، شادی بخش
 37. رام تن = مهربان، دلداده
 38. شَهپر = بزرگبال، شکوهمند
 39. شَهرو = گیرا، زیبا
 40. آداک = جای سبز و خرم
 41. بامیک = درخشان، با شکوه
 42. هامن = دشت
 43. آدا = پاداش مینوی
 44. آیدا = ایزد ماه
 45. اِشتاد = ایزد زن
 46. پَر ماه = همانند ماه
 47. تارا = ستاره، اختر
 48. رانا = فرشته بخشش
 49. روجا = ستاره درخشان
 50. زاور = دلاور، ستاره ناهید

نام تخلص شاعران قدیمی

تخلص های جدید با معنی

 1. فَریوش = راه بالندگی
 2. مانی = جاویدانی
 3. فرناز = زیبا، با ناز
 4. ماهبُد = همانند ماه
 5. اَفرند = زیبا، باشکوه
 6. راییکا = دوست داشتنی
 7. شهروز = روز درخشا، نیکروز
 8. شیدفر = درخشنده، باشکوه
 9. فَرناز = ملوس، با ناز
 10. هوداد = نیک آفریده
 11. ایواز = آراسته، پیراسته
 12. تارلا = نگاره، سروده
 13. آوانا = آهنگ شادی
 14. اَرمند = آرام، نرم
 15. اَنوشا = شادی، پاینده
 16. رادنوش = دهشگر زیبا، بخشنده
 17. ژَکا = آرام، آهسته، نرم
 18. مَهشاد = بسیار شاد و خرم
 19. موناب = زیبا گیسو، دارنده موی تابیده
 20. میترا = ایزد خورشید و مهر
 21. نوشاد = جاوید نام، زنده یاد
 22. وَهنوش = نیک نوش، کامیاب
 23. هوشاد = سرزنده، دلشاد
 24. اَرتا = راست، درست
 25. بیتا = یگانه، بی مانند
 26. دینا = بینش والا
 27. ژَوان = جوان
 28. کارنگ = خوش زبان، خوشگو
 29. کشواد = فرزند بزرگ زاده، سخنور والا
 30. کهزاد = زاده کوه، استور
 31. کهیار = توانا، استوار
 32. گیتا = سپهر، گیتی، گردون
 33. گیتاوند = جهانی، سپهری
 34. کردوشا = آرامش بخش، پناه ده
 35. کوشیار = کوشنده، پر تلاش
 36. گلینوش = جاودانی، همچون گل
 37. گولاد = دلاور، رزمنده
 38. وَهداد = داده نیکی، شایسته
 39. آبید = زبانه آتش
 40. آذین = آتشین
 41. اَروس = زیبا، سپید پوش
 42. بِهتاب = درخشنده، پر فروغ
 43. بِهنار= آتش نیک
 44. فرسو = برتر از فروغ
 45. فردات = پیشرو، آفریده بزرگی
 46. فرزاک = بزرگزاده، نیک تبار
 47. فرهاد = شکوهمند، بلند پایه
 48. رَخشا = پر فروغ، درخشان
 49. تارلا = ترانه، سروده
 50. نارمان = نگهبان آتش

تخلص برای شاعران

تخلص های ترکی

 1. هوشبام = پگاهان، سپیده دم
 2. هیربد = نگهبان آتش، آمزگار خرد
 3. آتوسا = نیک تن، خوش پیکر
 4. ارشین = خوشگل، زیبارو
 5. پَرشاد = سر شاد، خرم
 6. تاتیرا = ستاره تیر، درخشنده
 7. چیستا = دانا، باهوش
 8. نوشیت = فروغ نو
 9. نماک = زیبایی
 10. هوپاد = نگهبان نیک
 11. آرتیمز = راست گفتار بزرگ
 12. پانته آ = پایدار، استوار
 13. گراهون = دلیر بزرگ
 14. گیو = زندگی، دلیر
 15. بابیک = پدر مهربان
 16. بادوگ = خدایار
 17. بُرزاد = زاده دلاوری، شکوه
 18. تابیگ = درخشان، فروزنده
 19. تیرداد = ایزد تیر
 20. نیباک = نترس، دلاور
 21. نیوانا = بی باک
 22. نیواد = نیرومند، راد
 23. نماک = پر فروغ
 24. ناهید = ایزد نگهبان آبها و سرسبزی
 25. ترسه = فرشته زیبایی و توانایی
 26. مارات = همانند مرد، پر صلابت
 27. ماونداد = آفریده شده ایزد ماه
 28. ماهبد = نگهبان ایزد ماه
 29. ماهیار = دوست ایزد ماه
 30. مرد آویج = دارنده نیرو و توانایی
 31. مَناک = دارنده اندیشه نیک
 32. مهبود = بزرگ، شکوهمند
 33. مَهداد = آفریده ایزد ماه
 34. مهرپاد = نگهبان ایزد مهر
 35. مینو = بهشت، جهان برتر
 36. ماندان = جاویدان، همیشگی
 37. مینوک = بهشت کوچک
 38. ماهین = ایزد ماه
 39. وَهداد = آفریننده نیکی
 40. وندان = آرزو و آرمان
 41. وردان = پُر گل
 42. وندا = امید و آرزو
 43. ویهان = خوب، نیک، والا
 44. ویراک = هوشمند، هوشیار
 45. وخشور = دانشمند فرزان
 46. وه رخ = نیک رخ، زیبا رو
 47. واژیان = بزرگان، والایان
 48. وهسود = نیک مایه، سودمند بزرگ
 49. هویاد = نگهبان نیکی
 50. هوران = درخشندگی ها

نام فارسی برای تخلص

تخلص فارسی

 1. هیراب = فرشته باد
 2. هامرد = بزرگوار، فرمند
 3. هوتن = نیک اندام، نیک پیکر
 4. هُنام = اندام زیبا
 5. هوبَر = نیک پیکر
 6. هوشداد = با هوش، زاده زیرکی
 7. هوتَک = بی همتا، یگانه
 8. هیراد = تازه روی، شاد چهره

اسم برای تخلص / لیست تخلص های جدید / راهنمای انتخاب تخلص

اسم برای تخلص یکی از انتخاب های سخت برای شاعران عزیز است. در این صفحه از زیباترین نامهای فارسی برای تخلص استفاده شده است . حال شما عزیزان برای کمک به دیگران یک نام تخلص با معنی را در قسمت کامنت ها بازگو نمایید .

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.