اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
۲۰ متن و پیام انگلیسی صبح بخیر زمستانی همراه با ترجمه_۵fecc29461ce0.jpeg

۲۰ متن و پیام انگلیسی صبح بخیر زمستانی همراه با ترجمه

متن صبح بخیر زمستانی انگلیسی

متن صبح بخیر زمستانی انگلیسی را می توانید به عنوان متن استوری، استاتوس، کپشن اینستاگرام و … انتخاب کنید و یا آن ها را به عنوان اس ام اس برای عزیزانتان ارسال کنید و صبح زیبای زمستانی آن ها را زیباتر کنید.

پیام صبح بخیر زمستانی انگلیسی

coming every morning
God’s message is to start a new opportunity
Get up and take this opportunity
Live life
Make a positive change
And enjoy a lovely day of God
Good morning beautiful winter

آمدن هر صبح
پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است
برخیز و در این فرصت تازه
زندگی را زندگی کن
تغییر مثبتی ایجاد کن
و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر
صبح زیبای زمستانی ات بخیر

متن صبح بخیر زمستانی

متن انگلیسی صبح بخیر زمستانی

Divine this morning
Which promises your hope and mercy
Whoever opened his eyes
His heart is full of hope
And may his life be full of your mercy and blessings
Your winter morning is full of God’s grace

الهی در این صبح
که نوید بخش امید و رحمت توست
هر آنکه چشم گشود
قلبش سرشار از امید
و زندگی‌ اش سرشار از رحمت و برکت تو باد
صبح زمستونیتون پر از لطف خداوند

پیام صبح بخیر انگلیسی

پیام انگلیسی صبح بخیر زمستانی

I will take your hand
And we breathe the perfume of the morning together
You smile
And you drink a sip of your tea slowly
Staring into your eyes
Good morning in the strangest way possible
Good winter morning

نوشته های مشابه

دستانت را میگیرم
و عطر صبح را با هم نفس میکشیم
لبخند میزنی
و جرعه ای از چای ات را آرام مینوشی
زل زدن در چشمان تو
صبحم را به عجیب ترین حالت ممکن بخیر میکند
صبح زمستونیت بخیر

شعر انگلیسی صبح بخیر زمستانی

متن صبح بخیر زمستانی انگلیسی با معنی

I hope you wish Rosette with a world of hope, a hug
And start a bunch of positive energy…
Good winter morning

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی …
صبح زمستونیت بخیر

صبح بخیر انگلیسی

پیام صبح بخیر زمستانی انگلیسی با معنی

Just thinking of you
It brightens my day
Have a nice winter morning

فقط فکر کردن به تو
باعث روشن شدن روز من میشود
صبح قشنگ زمستونیت بخیر

متن برای صبح بخیر زمستانی

جملات انگلیسی صبح بخیر زمستانی

The sound of morning footsteps comes from behind the window of hope
Hope for another day with you being you
Another morning with you being
It is full of happiness and joy
Today I am in your name because I am an astrologer
Shining and beautiful shining
Good winter morning

صدای پای صبح از پس پنجره امید می آید
امید بـه روزی دیگر با تـو بودن تـو را داشتن
صبحی دیگر با تـو بودن کـه
پر آواز خوش خوشبختی و شادابیست
امروزم بنام توست کـه بر طالع وجودم
درخشنده و زیبا میدرخشی
صبح زمستونیت بخیر

متن استوری صبح بخیر زمستانی

متن انگلیسی صبح بخیر زمستونی

My dear
Believe me every morning though
You are not by my side, but I open my eyes
First, I say good morning to you
Where it’s strange
Have you ever seen a madman?
Good winter morning baby

عزیز جانم
باور کن مـن هرروز صبح با آنکه
کنارم نیستی اما چشم هایم را که باز میکنم
اول بـه تـو صبح بخیر میگویم
کجایش عجیب اسـت
تا بحال دیوانه ندیدی؟
صبح زمستونیت بخیر عزیزم

صبح بخیر انگلیسی

صبح بخیر زمستونی به زبان انگلیسی

I wish you all the best today
for you
A happy heart
A smiling lip
A quiet life
An intimate family and
A world of health and happiness
I wish
Happy cold winter morning

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شـما
براتون
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آروم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
صبح سرد زمستونیتون شاد شاد

صبح بخیر به زبان انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی برای صبح بخیر زمستانی

mornings…
One of your memories
Which I like the most
It brews new poetry for me!
I am drinking
“I love you”
And life begins. . !
Good morning cold winter

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !
صبح سرد زمستانی ات بخیر

اس ام اس صبح بخیر انگلیسی

اس ام اس انگلیسی صبح بخیر زمستانی

Be kind
The sun from your heart
Will rise
And morning
What is it?
Except for your kind smile. . .
Good winter morning

مهربان که باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد کرد
و صبح
مگر چیست؟
جز لبخند مهربانت . . .
صبح زمستونیت بخیر

پیام انگلیسی صبح بخیر

پیام انگلیسی عاشقانه صبح بخیر زمستانی

It tastes like sweets
The first tea stays in the morning
A Night That Hopes
Good morning hearing
Get out of your mouth

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح می ماند
شبی که به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود

صبح بخیر

متن صبح بخیر زمستانی انگلیسی برای استوری

Hello in the morning
Hello to life
That we are alive to be
Hello kindly
That we all need
Good winter morning

سلام به صبح
سلام به زندگی
که برای بودنش زنده ایم
سلام به مهربانی
که همه بهش محتاجیم
صبح زمستونیتون بخیر

متن برای صبح زمستان

متن انگلیسی درمورد صبح زمستان

Morning means
On the smiling face of God
And the song of rain
Warm greetings on a cold winter day
Your morning is full of blessings
Your heart is hot

صبح یعنی
روی خندان خدا
و ترانه ی باران
سلامی گرم در روز سرد زمستانى
صبحتان لبریز از برکت
تنور دلتان داغ داغ

اس ام اس صبح بخیر

متن انگلیسی دوستانه برای صبح بخیر زمستانی

It is a cold winter morning
And beautiful situation
The sun has fallen on his head
A beautiful scarf
It sticks so much here
With such a gentle morning
From the book of Khajeh Shiraz
A beautiful omen
Beautiful morning

صبح زمستانی سردی هست
و احوال قشنگ
بر سرش انداخته خورشید
یک شال قشنگ
اینقدر می چسبد اینجا
با چنین صبح لطیف
از کتاب خواجه شیراز
یک فال قشنگ
صبحتون قشنگ

متن درمورد صبح برفی

متن صبح بخیر برفی به زبان انگلیسی

Today is my day
The sun is brighter than ever
Sparrows sing the song of being
And I’m ready to start
So I will live life
Good winter morning
Today is full of beautiful events

امروز روز من است
خورشید درخشان‌ تر است از هر روز
گنجشکان سرودِ بودن سر داده‌اند
و من آماده‌ام برای آغاز
پس زندگی را زندگی خواهم کرد
صبح زمستونیتون بخیر
امروزتون پر از اتفاق‌ های قشنگ

صبح زمستانی

متن کوتاه انگلیسی صبح بخیر زمستانی

The morning has come to sow love
Let the rain of love fall on your head
The sun has arrived with the essence of light
Write a role of God on the heart of the envelope
Good winter morning and happiness

صبح آمده تا عشق بکارد
باران محبت به سرت باز ببارد
خورشید رسیده ست که با جوهر نورش
نقشی ز خدا بر دل پاکت بنگارد
‌صبح زمستونیتون به خیر و شادی

صبح زمستونی

متن انگلیسی صبح زمستونی

Tune today to the time of a lover ..
Set your smile on the happiness circuit this morning…
Soak your breath with the scent of kindness; do…
And start the morning beautiful…
Good morning my wife

ساعت امروز را به وقت عاشقی کوک کن..
این صبح لبخندهایت را روی مدار خوشبختی تنظیم کن…
نفسهایت را با بوی مهربانی آغشته؛ کن…
و صبح را زیبا آغاز کن…
صبح بخیر همسرم

متن استوری صبح بخیر

متن انگلیسی صبح بخیر زمستانی به عشقم

“the most fortunate”
You will be a creature…
If Rosette
Live like that,
As if not tomorrow
There for panic,
And not a past for regret… !!
Good winter morning

“خوشبخت ترین”
مخلوق خواهی بود…
اگر روزت را
آنچنان زندگی کنی،
که گویی نه فردایی
وجود دارد برای دلهره،
و نه گذشته ای برای حسرت…!!
صبح زمستونی بخیر

اس ام اس برای صبح بخیر زمستونی

متن صبح بخیر انگلیسی

Morning means
The whole city is full of the smell of “God”
A passer-by said:
Where is this “absolutely ignored”?
“Shaparak” filled up and sang slowly with his dance
Open your eyes
It depends on your thoughts
Good winter morning

صبح یعنى
همه ی شهر پر از بوی “خداست”
عابرى گفت:
که این “مطلق نادیده” کجاست؟
“شاپرک” پر زد و با رقصِ خود آهسته سرود
چشمِ دل بازکن
این بسته به افکار شماست
صبح زمستونیتون بخیر

متن انگلیسی درمورد صبح سرد زمستونی

متن کوتاه انگلیسی درمورد صبح زمستان

This morning, this breeze
This prepared green tablecloth
This is me and this is you. . .
Everyone sees how
Hands and hearts tied together
They became one and the only

این صبح، این نسیم
این سفره‌ی مهیـا شده‌ ی سبز
این من و این تو . . .
همه شاهدند که چگونه
دست و دل به هم گره خوردند
یکی شدند و یگانه

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

eskisehir escort - trbet.vip - cratosslot