دسته‌بندی نشده

گام به گام درس 1 عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

گام به گام درس 1 عربی هشتم

نوشته های مشابه

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس اول عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم برای درس اول را مشاهده نمایید.

جواب صفحه 2 عربی هشتم

جواب صفحه 2 عربی هشتم

1- سلام برشما ای دانش آموزان
2- به کلاس هشتم خوش آمدید
3- حال شما چطور است؟
4- سال تحصیلی جدید مبارک.
5- خدا را شکر، زیرا شما میتوانید عبارت‌های ساده را بفهمید.

 

تمرین عربی هشتم

سخنان حکیمانهٔ زیر را بخوانید سپس ترجمهٔ ناقص را کامل کنید.

1- اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
دانشمندِ بدونِ عمل، مانندِ درختِ بدونِ میوه است.

2- مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.
همنشینی با دانشمندان عبادت است.

3- رِضَا اللهِ فی رِضَا الْوالِدَینِ.
خشنودیِ خدا در خشنودیِ پدر و مادر است.

4- تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبعینَ سَنَهً.
ساعتی اندیشیدن، از عبادتِ هفتاد سال بهتر است.

5- اَلْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
مؤمن، کم حرف و پُر کار است.

همیار

6- أَدَبُ الْمَرءِ خَیرٌ مِنْ ذَهّبِهِ.
ادبِ آدمی بهتر از طلای اوست.

 

جواب صفحه 4 عربی هشتم

تمرین عربی هشتم

سخنان حکیمانۀ زیر را بخوانید، سپس ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

جواب صفحه 4 عربی هشتم

جواب صفحه 4 عربی هشتم

 

جواب صفحه 5 عربی هشتم

جواب صفحه 4 عربی هشتم

ترجمه کنید.

1- هذَا الشّاعِرُ، إیرانیٌّ.
این شاعر (مرد) ایرانی است.

2- هذِہِ الطَّبیبَهُ، ناجِحَهٌ.
این پزشک (زن) موفق است.

3- ذٰلِکَ اللّاعِبُ، فائِزٌ.
آن بازیکن (مرد) برنده است.

4- تِلْکَ الْکاتِبَهُ، عالِمَهٌ.
آن نویسنده (زن) داناست.

5- هذانِ الْبائِعانِ، شاکِرانِ.
این دو فروشنده (مرد) سپاسگزارند.

6- هاتانِ الْبِنتانِ، صابِرَتانِ.
این دو دختر بردبار هستند.

7- هؤلاءِ الْأَصدِقاءُ، واقِفونَ.
این دوستان (مرد) ایستاده‌اند.

8- أولئِکَ الْأُمَّهاتُ، جالِساتٌ.
آن مادران نشسته‌اند.

 

جواب صفحه 6 عربی هشتم

با توجّه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

جواب صفحه 6 عربی هشتم

جواب صفحه 7 عربی هشتم

جواب صفحه 7 عربی هشتم

زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.
(واحِد / اِثنانِ / ثلَاثَه / أرَبعََه / خَمسَه / سِتَّه / سَبعَه / ثَمانیَه / تِسعَه / عشََرهَ / أحَدَعَشََر / اِثناعَشَرَ)

جواب صفحه 7 عربی هشتم

 

جواب صفحه 8 عربی هشتم

جواب صفحه 8 عربی هشتم

ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

1- أَنَا ما رَجَعْتُ إلَی بَیتی.
من به خانه‌ام باز نگشتم.

2- أَنتَ فَعَلْتَ واجِباتِکَ.
تو تکالیفت را انجام دادی.

3- أَنتِ غَسَلْتِ مَلابِسَکِ.
تو لباس‌هایت را شستی.

4- هوَ لَعِبَ مَعَ صَدیقِهِ.
او همراه دوستش بازی کرد.

5- هیَ طَرَقَتْ بابَ بَیتِها.
او درِ خانه‌اش را کوبید.

6- نَحنُ ذَهَبْنا إلَی صَفِّنا.
ما به کلاسمان رفتیم.

7- أَنتُم نَصَرْتُم أَصدِقاءَکُم.
شما دوستانتان را یاری کردید.

جواب صفحه 9 عربی هشتم

جواب صفحه 9 عربی هشتم

ترجمه کنید.
1- أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ دَرسَکُنَّ. شما درستان را نوشتید.
2- أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما. شما دوستتان را یاد کردید.
3- هُمْ رَفَعوا أَیدیَهُم. آنها (آن مردان) دستشان را بالا بردند.
4- هُنَّ وَصَلْنَ إلی غُرفَتِهِنَّ. آنها (آن زنان) به اتاقشان رسیدند.
5- هُما قَرُبا مِنْ قَریَتِهِما. (آن دو مرد)، آنها به روستایشان نزدیک شدند.
6- هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. آنها (آن دو زن) کلیدشان را یافتند.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

عبارت‌های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

جواب صفحه 10 عربی هشتم

جواب صفحه 10 عربی هشتم

جاهای خالی را با کلمۀ مناسبی از داخل پرانتز پر کنید. (أَسوَد / أَبیَض / أَحمَر/ أزَرقَ / أَخضَر/ أَصفَر)

جواب صفحه 10 عربی هشتم

 

جواب صفحه 10 عربی هشتم

نام روزهای هفته را به ترتیب در این برنامۀ هفتگی بنویسید. دو کلمه اضافه است.
(اَلْخَمیس / اَلسَّبْت / اَلجُْمُعَه / اَلاِثْنَین / اَلْأَربِعاء / اَلْأَحَد / اَلثُّلاثاء)

به ترتیب جدول از بالا به پایین

یوَمُ اَلسَّبْت

یوَمُ اَلْأَحَد

یوَمُ اَلاِثْنَین

یوَمُ اَلثُّلاثاء

یوَمُ اَلْأَربِعاء

 

جواب صفحه 11 عربی هشتم

جواب صفحه 11 عربی هشتم

نام هر فصل را بنویسید.

نام هر فصل را بنویسید.

به ترتیب تصاویر

اَلرَّبیع – اَلصَّیف – اَلْخَریف –  اَلشِّتاء

 

جواب صفحه 11 عربی هشتم

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. = ، ≠

أُمّ = والِدَه بَیت = مَنزِل حَزِنَ ≠ فَرِحَ
ذَهَبَ ≠ رَجَعَ أَب = والدِ خَلْف = وَراء
عُدْوان = عَداوَه کَبیر ≠ صَغیر قَریب ≠ بَعید
جَمیل ≠ قَبیح بُستان = حَدیقَه أَمْسِ ≠ غَد

 

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.
قَلیل – بِدایَه – تَحْت – غالیَه – کَثیر – فَوْق – آخِر – سوء – حُسْن – یَمین – أوَّل – رَخیصَه – حارّ – یَسار – بارِد – نِهایَه
جواب : قَلیل ≠ کَثیر – بِدایَه ≠ نِهایَه – تَحْت ≠ فَوْق – غالیَه ≠ رَخیصَه – آخِر ≠ أوَّل – سوء ≠ حُسْن – یَمین ≠ یَسار – حارّ ≠ بارِد

جواب صفحه 12 عربی هشتم

جواب صفحه 12 عربی هشتم

1- مَصنَع – مَکتَبَه – مَدرَسَه – مَلَک
کارخانه – کتابخانه – مدرسه – فرمانروایی کرد
2- شَعَرْنَ – لاعِبونَ – فاعِلینَ – مُدَرِّسات
احساس کردند – بازیکن – انجام دهندگان – معلم‌ها
3- رَحِمَ – خافَ – وَراءَ – نَصَرَ
رحم کرد – ترسید – پشت – یاری کرد
4- رَجُلانِ – حَدائِق – أَشجار – فَواکِه
مردان (دو مرد) – باغ‌ها – درختان – میوه‌ها
5- هَرَبَ – هٰذا – ذٰلِکَ – هٰذِہِ
فرار کرد – این – آن – این
6- أَنا – وَردَه – أَنتَ – هُمْ
من – گل – تو – آنها
7- صورَه – لِماذا – کَیفَ – مَنْ
عکس – برای چه – چگونه – چه کسی
8- وَقَعَ – قَذَفَ – رُبَّ – سَلِمَ
افتاد – انداخت – چه بسا – سالم ماند

جواب صفحه 12 عربی هشتم

جواب صفحه 12 عربی هشتم

 

جواب صفحه 13 عربی هشتم

جواب صفحه 13 عربی هشتم

ترجمۀ این کلمات را در جدول بنویسید.
1- ثَمانیَه = هشت   2- شَهْر = ماه   3- وَصَلَ = رسید   4- أُسبوع = هفته   5- أَسْرار = رازها   6- لَیْتَ = کاش   7- ما ذَهَبْنا = نرفتیم   8- طَریق = راه   9- وَحْدَه = تنهایی   10- شَبَکَه = تور   11- نار = آتش   12- کُلّ = همه   13- مَدینَه = شهر   14- ما أَکَلْنا = نخوردیم   15- نَجْم = ستاره   16- صَفّ = کلاس   17- سَفینَه = کشتی   18- -سَمَکَه = ماهی   19- أَحمَر = سرخ   20= مُساعَدَه = کمک   21- کانَ = بود   22- عِنْد = نزد   23- باب = در   24- صَیْف = تابستان   25- وَجَع = درد   26- رَأَیْتُ = دیدم

 

 

جواب صفحه 14 عربی هشتم

جواب صفحه 14 عربی هشتم

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
(حَقائِب / یَومانِ / واقِفینَ / أَحیاء / حَرَمَینِ / مؤمِنات / فائِزونَ / ناجِحات)

مثنّی جمع مذکّر سالم جمع مؤنّث سالم جمع مکسّر
یَومانِ واقِفینَ مؤمِنات أَحیاء
حَرَمَینِ فائِزونَ ناجِحات حَقائِب

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا