کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان_617e9ffcaf23c.jpeg
کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان_617e9ffcaf23c.jpeg

کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی :

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

حاصل : تحصیل – محصول – محصل – حصول
حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
حس : حساس – محسوس – احساس
حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
سفر : مسافر – مسافرت
شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
قصد : قاصد – مقصود – مقصد
کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
میلاد : مولود – ولد – ولادت
میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
نظم : ناظم – منظم – تنظیم
جز : اجزا – مجزا
حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
محل و محله
احترام و محترم
فعال و فعالیت
طفل و اطفال
ولی و اولیا
فکر و افکار
مدرسه و مدارس
حال و احوال
معروف و معرف
صلح و مصالحه
محیط و احاطه
اختراع و مخترع
حفظ ، حافظ
محافظ و محافظت
نظم ، ناظم
منظم و تنظیم
عجیب و عجایب
خارج ، خروج و مخرج
عدل ، عادل و عدالت
مسئله و مسائل
لحظه و لحظات
ضعیف ، ضعف و ضعفا
شجاع و شجاعت
مرمت و ترمیم
صدمه و صدمات
معالجه و علاج
هاجر ، مهاجر و هجرت
منتظر و انتظار
غروب ، غرب و مغرب

هم خانواده چیست ؟

کلمات هم خانواده به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند. و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و … هستند.

( ج م ع) جامع – مجموع – جمع – اجماع – جمیع – تجمیع – تجمع – جامعه – جمعه – جماعت

( س ج د) ساجد – سجده – سجود – سجاد – مسجد – مساجد

( ن ظ م) ناظم – منظوم – نظم – تنظیم – منظم – نظام

( ع ل م ) عالم – معلوم – علم – اعلام – علیم – تعلیم – معلم

( ع م ل ) عامل – معمول – عمل – اعمال – معامله – تعامل – اعمال – عوامل – عملیات

( د ر س ) تدریس – مدرس – مدرسه – ادریس – دروس – درس

تحقیق – حقیقت – محقق – حقوق – حق

مراجعه – مرجع – راجع – ارجاع – ترجیع – رجوع

راضی- رضا – رضایت – مرتضی – رضی

مشاور – مشورت – شورا – شور – مشاوره

مقصد – مقصود – مقاصد – قصد – اقتصاد – قاصد

تعرض – تعریض – اعتراض – معترض – عرض – عروض

معارف – تعریف – عارف – معروف – عرفا – عرفه – معرف

شهید – شهادت – شهدا – مشهد – شهد

ضعیف – ضعف – تضعیف – مستضعف – ضعفا – مضاعف

ناصر – منصور – نصیر – انصار – نصرت

عجیب _ عجایب _ تعجب _ عجب _ اعجوبه

لطف _ لطافت _ لطیف _ الطاف

فعل _ فاعل _ مفعول _ فعالیت _ فعال

جاهل – مجهول – جهالت – جهل

شاعر – شاعره – مشاعره – شعار – شعر – شعور – شعرا

قدس – مقدس – قداست – تقدیس

حضور – حاضر – حضار – حضرت – محضر – احضار

شریف – مشرف – اشرف – شرافت – تشریف

عظیم – اعظم – عظمت – عظمی – معظم – عظیمه

ساکت – سکوت

اتحاد _ متحد

منتظر _ انتظار

اکرم – کریم – کرامت – مکرمه – تکریم

کتاب – کاتب – مکتوب – کتب – مکتب

لفظ – تلفظ – الفاظ

عزت – عزیز – عز – معزز

ظاهر – مظهر – ظهور – مظاهر – اظهار – ظواهر

محبت – حبیب – محبوب – حب

مثل – امثال – مثال

قطع – مقطع – قاطع – قطعه

حفظ – حافظ – حفاظت – محفوظ – محافظت – حفاظ – محافظ – حافظه – حافظیه

اعتدال – معتدل – تعدیل – متعادل – معدل – عدل – عدالت

صادق – مصدق – صداقت – تصدیق – صدق – مصادیق – صدقه

separator line

نهاد چیست و چه تفاوتی با فاعل دارد ؟

چگونه مجاز و استعاره را از هم تشخیص دهیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *