دسته‌بندی نشده

کلمات مخالف (متضاد)،مترادف (هم معنی) درس به درس فارسی دوم دبستان

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

در ادامه کلمات هم خانواده/ متضاد/مترادف / مخالف تمام دروس فارسی کلاس دوم دبستان را برای شما عزیزان قرار داده ایم .

متضاد یا مخالف درس ستایش فارسی دوم دبستان

 • بدترین بهترین
 • پایان آغاز
 • بسته باز
 • هست نیست
 • نامهربان مهربان
 • پایان شروع
 • ناراحتی شادی
 • کوچک بزرگ
 • رفته ام آمده ام
 • نمی خواهم میخواهم
 • نبود بود
 • خوب بد

مترادف / هم خانواده درس ستایش فارسی دوم دبستان

 1. سر آغاز ، آغاز ،آغازین = آغاز
 2. مهر ، مهربان ، مهرورزی = باز
 3. شادی ، شادی آور ، شاد = نیست
 4. موفـق = موفـقیـت

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد یا مخالف کتابخانه ی کلاس ما فارسی دوم دبستان

 • آخر اول،ابتدا
 • بله خیر
 • نخوانیم بخوانیم
 • نامناسب مناست
 • دشمن دوست
 • کم خیلی
 • نمی توانیم می توانیم
 • نادرستی درستی
 • بزرگ کوچک
 • مضر مفید
 • نادان دانا
 • بدتر بهتر
 • کوتاه بلند
 • زشت زیبا
 • شب روز
 • گرم سرد
 • نمی رسید می رسید
 • تند آرام
 • نشسته ایستاده
 • خداحافظ سلام
 • خارج داخل
 • انفرادی گروهی
 • پرسش پاسخ
 • زیر روی

مترادف یا هم خانواده درس کتابخانه کلاس ما فارسی دوم دبستان

 1. کلاس = ،باکلاس ، همکلاسی
 2. دانش آموز = دانشمند ، دانشجو ، دانش
 3. بخوانیم = خوانا ، خواندان ،می خواند ، خواند
 4. می خواست = خواستن ، خواستگاری
 5. شناس = شناساندن ، بشناسیم
 6. گوش = بازیگوش ، گوشواره
 7. گفت و گو = گفت و شنود ، گفتن ، گفتار

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد مسجد محله ی ما فرسی دوم دبستان

 • تازه کهنه
 • آخرین بار اوّلین بار
 • لبخند خندیدن ، خندان ، خنده

هم خانواده درس مسجد محله ما فارسی دوم ابتدایی

 1. ساختمان = ساختن ، ساختار ،ساختنی
 2. هم فکری = هم دردی ، هم یاری ، هم کاری
 3. پیش نماز = پیشگو ، پیشاهنگ ،پیشرو
 4. سخنان = سخنگو ، سخن ، سخنران
 5. آموزش = آموزشگاه ، آموزشی
 6. کودکان = کودکی ، کودک یار
 7. لبخند = خندیدن ، خندان ، خنده

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

متضاد درس خرس کوچولو فارسی دوم دبستان

 • خسته سر حال
 • سیر گرسنه
 • ایستاد نشست
 • پایین بالا
 • تمیز کثیف
 • امروز فردا
 • سالم بیمار
 • خرس بزرگ خرس کوچولو
 • امن خطرناک
 • آن طرف این طرف
 • ناراحت خوشحال
 • بی حوصله با حوصله

مترادف یا هم خانواده فارسی دوم دبستان درس خرس کوچولو

 1. نشست = نشستن
 2. بشوری = بشور
 3. چشمه = چشمک
 4. دوباره = چند باره
 5. جنگید = جنگاور ، جنگیدن ، بجنگد
 6. زندگی = زندگانی ، زنده

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

مخالف مدرسه ی خرگوش ها فارسی دوم دبستان

 • وارد شد خارج شد
 • خداحافظ سلام
 • جواب پرسش ، سوال
 • بیمار سالم
 • قبل بعد
 • ناراحتی خوش حالی

مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم دبستان

 1. مدرسه = مدرّس
 2. آموزگار = آموزش ، آموز
 3. در آمد = سر آمد ، کار آمد
 4. پرید = پریدن ، پرش ، پر ،پرنده
 5. خطرهایی = خطرناک ،پرخطر ، خطر ساز

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

مخاف درس چوپان درست کار فارسی دوم

 • زیاد کم
 • زنی مردی
 • آدم بد کار آدم درست کار
 • نداشت داشت
 • دورغ گو راست گو
 • نادرست درست
 • باران آرام باران شدید
 • درست کار خلاف کار

مترادف درس خرگوش ها فارسی دوم

 1. روزگاری = یادگاری ماندگاری
 2. شنوا = می شنوند
 3. فروش= فروشی ، فروشگاه
 4. باریدن = بارش ،بارید
 5. می دوشید = دوشیدن ، دوشید
 6. فروختن = می فروختی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس کوشا و نوشا

 • قبول کردند قبول نکردند
 • اسیر آزاد
 • ناتوان توانا
 • جوان پیر
 • نامهربان مهربان
 • بسیار خوب بسیار بد
 • بد حرف زدن خوب حرف زدن
 • پرنده ی بزرگ پرنده ی کوچک
 • مرگ زندگی
 • هیچ وقت همیشه
 • شبی روزی
 • ناراحت شدند خوشحال شدند
 • ماندند ، نرفتند ترک کردند
 • پرنده ی نادان پرنده ی دانا
 • راست گو دورغ گو

کلمات مترادف درس کوشا و نوشا

 1. کوشا = کوشش ، کوشیدن ، کوشید
 2. نوشیدن = نوشا
 3. پریدن = پر ،پرش پروازکنان
 4. آموختن = آموخت ،آموختنی
 5. امانت دار = سرمایه دار ، پولدار

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس دوستان ما فارسی دوم دبستان

 • دشمنان دوستان
 • سرد گرم
 • بد مزه خوش مزه
 • نپخته پخته
 • آلوده پاکیزه
 • زشتی زیبایی
 • کم کار پر کار
 • نا مرتـّب مر تـّب
 • غمگین شاد
 • گل های شاداب گل های پژمرده

کلمات متضاد درس دوستان ما

 1. کارگر = رفتگر ، مسگر ، سفالگر
 2. سر سبز = سر حال ، سر درد
 3. رانندگی = سازندگی دارو ساز
 4. آهنگ ساز = کلید ساز
 5. دانایی = توانایی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس از همه مهربانتر فارسی دوم

 • پرسیدم جواب دادم
 • سکوت کردن حرف زدن
 • نیست هست
 • کم تر بیش تر
 • بیمار سالم
 • بزرگ کوچک

کلمات هم خانواده درس از همه مهربانتر فارسی دوم

 1. می خواهیم = خواهم ، خواهش
 2. همکلاسی ها = هم شاگردی ها، هم صحبت ها

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس زیارت

 • داخل خارج
 • رو زیر
 • دور نزدیک
 • دانه ها را جمع کرد دانه ها را پاشید
 • آخر اوّل
 • زشتی زیبایی
 • کم کار پر کار
 • نا مرتـّب مر تـّب
 • غمگین شاد
 • گل های پژمرده گل های شاداب

کلمات مترادف درس زیارت

 1. می خواندند = خواندن ، خواند
 2. گوشه ای = لحظه ای ، فاصله ای
 3. بر می چیدند = بر می گشتند، برمی خاستند
 4. وضو خانه = سرد خانه ، گرم خانه

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس هنرمند

 • دیشب امشب
 • ناراحت خوش حال
 • سعی نمی کنم سعی می کنم
 • پسرم دخترم
 • خیلی بد خیلی خوب
 • بی هنر باهنر
 • بی دقـّت با دقـّت

کلمات مترادف درس هنرمند

 1. دیشب = امشب ، شب
 2. سرگرم ،= سر حال ، سر درد
 3. هنرمند = کارمند ،دردمند ،ثروتمند
 4. سفالگر = مسگر ، کارگر
 5. قالی بافی = گلیم بافی ، نمد بافی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس فردوسی فارسی دوم دبستالن

 • نزدیکی دوری
 • نو قدیمی
 • بی ارزش با ارزش
 • کوچک عظیم (بزرگ )
 • مرده زنده
 • رفتن برگشتن

کلمات هم خانواده فارسی دوم

 1. آرامگاه = خوابگاه ،آسایشگاه
 2. پهلوانان = قهرمانان ، جنگاوران
 3. برگشتن = برداشتن
 4. شاهنامه = دانش نامه ، کارنامه

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس ایران زیبا فارسی دوم

 • فراوان کم
 • جدید قدیمی
 • نداشتن داشتن
 • سر افکنده می شوم افتخار می کنم
 • زنان مردان
 • دوستان دشمنان
 • از دست می دهند حفظ می کنند
 • بعداَ اکنون

کلمات هم خانواده فارسی دوم

 1. زیارتگاه = پرتگاه ، دانشگاه
 2. پر تلاش = پر کار ،پر در آمد
 3. با ایمان = با خدا ، با جرات

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس پرچم فارسی دوم

 • سر بلندی سر افکندگی
 • سیاه سفید
 • جنگ صلح
 • خارج وارد
 • اسارت آزادی
 • بله خیر
 • زشت قشنگ
 • شامگاهی صبحگاهی
 • طوفان نسیم
 • باد شدید باد ملایم
 • تند آهسته
 • صبحگاهی شامگاهی

کلمات مترادف درس پرچم دوم دبستان

 1. سربلندی = سرافرازی
 2. می دانی = دانستن ، دانا ،دانستنی ها
 3. مثل = ضرب المثل

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس نوروز

 • سال جدید سال کهنه
 • آخر فروردین اوّل فروردین
 • آخرین نخستین
 • پایان آغاز
 • پس از نوروز پیش از نوروز
 • خراب آباد
 • بد و بدتر خوب و خوبتر
 • شمع های خاموش شمع های روشن
 • کوچکترها بزرگترها

کلمات مترادف درس نوروز

 1. می گذارند = گذارد ، بگذار
 2. شهیدان = شهید پرور ، شهید شادابی
 3. کمیابی آباد = آبادی ، آباده آمار ،آمادگی ،آماده ساز

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات مخالف درس پرواز قطره

 • آسمان زمین
 • جمع شدند پراکنده شدند
 • تند تند آرام آرام
 • آن طرف این طرف
 • سیراب تشنه
 • فریاد نزد فریاد زد
 • سرما گرما
 • دور شد نزدیک شد
 • دروغ می گویی راست می گویی

کلمات هم خانواده درس پرواز قطره

 1. راست = راستگو ، راستین
 2. گفت = گفتن ، گفتار
 3. بشویم = بشور ، بشویند
 4. گرما = گرما زده ، گرمایش
 5. صورت = صورتک ، صورتی
 6. بالا = بالاتر ،بالایی
 7. نزدیک = نزد ، نزدیکان
 8. آب = آبیاری ، آبادانی

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

کلمات متضاد درس مثل دانشمندان

 • نگاه کن نگاه نکن
 • کم خیلی
 • دیروز امروز
 • نرو برو
 • عجله کردم صبر کردم

کلمات هم خانواده درس مثل دانشمندان

 1. بشمارند = شمارش
 2. دانشمند = دانشجو ، دانشیار
 3. می داند = داند ، داننده
 4. جانور شناس = آدم شناس ، گیاه شناس
 5. آسیب = آسیب رسانی ، آسیب شناس

کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

آموزش درس به درس فارسی دوم دبستان

معنی درس به درس کلمات فارسی دوم دبستان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا