معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)_608038ff15b4c.jpeg
معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)_608038ff15b4c.jpeg

معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)

معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)

کلمات و شعر های درس 6 فارسی هشتم

معنی راه نیک بختی فارسی هشتم(درس 6)

نام درس : راه نیک بختی | موضوع : معنی شعر | پایه هشتم

کلمات و شعر های درس 6 فارسی هشتم

معنی شعر های فارسی هشتم

گزارشدرس ششم:: راه نیک بختی

معنی راه نیک بختی فارسی هشتم

1- زین گفته سعادت تو جویم/ پس یاد بگیر هرچه گویم
جواباز این گفته ها فقط سعادت و خوشبختی تو را می خواهم پس هرچه را که می گویم یادبگیر.

دانش ادبی 🙁 جویم و گویم ) قافیه است و جناس ناقص اختلافی است .
دانش زبانی : ( زین ) مخفف از این / ( زین گفته ) گروه اسمی ، هسته ( گفته ) وابسته پیشین ( از این ) / (سعادت تو) گروه اسمی ، هسته ( سعادت) و مفعول، وابسته پسین ( تو ) که مضاف الیه است / مضارع اخباری (جویم ) فعل امر ( یاد بگیر) / گروه اسمی ( هرچه ) که ( هر ) صفت میهم ( چه ) هسته / مضارع اخباری ( گویم ) که می گویم بوده است / بیت سه جمله است

2- می باش به عمر خود سحر خیز / وز خواب سحرگهان بپرهیز
جوابدر طول عمر خود همیشه سحر خیز باش و از خواب صبحگاهی بپرهیز.

دانش ادبی : (سحرحیز و بپرهیز) قافیه است .
دانش زبانی : بیت از دو جمله تشکیل شده است/ ( می باش ) فعل امر / ( سحر خیز) مرکب / ( وز) مخفف و از / (سحر گهان ) مشتق به معنی هنگام سحر ، مخفف کلمه سحرگاهان و ( ان ) علامت زمان است و (سحر +گاه )( گاه ) پسوند زمان و مکان است / ( بپرهیز ) فعل امر به معنی دوری کن

3- با مادر خویش مهربان باشد / آماده ی خدمتش به جان باش
جواببا مادر خودت با مهربانی رفتار کن و با جان و دل آماده ی خدمت کردن به او باش

دانش ادبی : کنایه در مصرع دوم ( آماده خدمت کسی بودن ) آماده خدمت باتما دل و جان بودن / واج آرایی در حرف (ش)
دانش زبانی :بیت دارای دو جمله است / ( مهربان ) مسند / ( به جان ) متمم قیدی ( چون حرف اضافه ( به ) و متمم ( جان ) هر دو قابل حذف هستند قید می شوند . )

4- با چشم ادب نگر پدر را / از گفته ی او مپیچ سر را
جوابهمیشه با دیده ی ادب و احترام به پدرت نکاه کن و هیچ گاه از حرف هایش سرپیچی نکن.

دانش ادبی : ( چشم ادب ) تشخیص / ( چشم و سر ) مراعات النظیر/ ( سر مپیچ ) کنایه از نافرمانی / ( را ) ردیف / ( پدر و سر ) قافیه
دانش زبانی : ( چشم ادب ) اضافه استعاری / ( را ) حرف اضافه به معنی ( به ) ( به پدر ) که ( پدر ) متمم / (را ) در مصرع دوم نشانه مفعول است / ( نگر ) فعل امر است

5- چون این دو شوند از تو خرسند / خرسند شود از تو خداوند
جواباگر پدر و مادرت از تو راضی باشند خداوند هم از تو راضی خواهد بود.

همیار

دانش ادبی : ( خرسند و خداوند ) قافیه / ( تو و دو ) جناس / ( خرسند و خرسند ) تکرار / مصرع دوم تلمیح دارد به آیه (رضی الله فی رضی الوالدین )
دانش زبانی : ( چون ) قید زمان / ( این دو ) گروه اسمی (این ) صفت شمارشی ( دو ) هسته

6- چون با ادب و تمیز باشی / پیش همه کس عزیز باشی
جواباگر با ادب و تمیز باشی همه با احترام و عزت به تو نگاه می کنند.

دانش ادبی : باشی و باشی ( ردیف ) / تمیز و عزیز (قافیه )
دانش زبانی : ( چون ) به معنی اگر حرف شرط / ( با ادب ) حرف اضافه و متمم / ( باشی ) مضارع اخباری / ( پیش ) حرف اضافه به معنی ( نزد ) / ( همه کس ) متمم ( همه ) حرف اضافه و صفت مبهم و وابسته پیشین ( کس ) هسته گروه اسمی / ( عزیز ) گروه اسمی و چون یک کلمه هست خودش هسته هست و نقش آن مسند / ( باشی ) فعل ا سنادی /

7- می کوش که هرچه گوید استاد / گیری همه را به چابکی یاد
جوابتلاش و کوشش کن که هرچه استادت می گوید با سرعت و زرنگی یاد بگیری.

دانش ادبی : ( استاد و یاد ) قافیه
دانش زبانی : ( می کوش ) فعل امر به معنی تلاش کن ( بکوش ) / ( گوید ) می گوید و مضارع اخباری است / ( یاد ) در اصل یاد بگیری بوده است و مضارع التزامی / ( چابکی ) با سرعت

8- زنهار مگو سخن به جز راست / هرچند تورا در ان ضرر هاست
جوابآگاه باش و هیچ وقت دروغ نگو حتی اگر در راستی برایت ضرر هایی باشد.

دانش ادبی : مصرع اول تلمیح دارد به حدیث ( قل الحق ان کان مرا ) و ( النجاه فی الصدق )است که ترجمه ی آن ها چنین است ( حق را بگو اگر چه تلخ باشد ) و ( نجات انسان در راستی است ) / و تلمیح به حدیث پیامبر هم دارد که می فرماید ( قولو ا الحق و لو علی انفسکم )
دانش زبانی : ( زنهار ) اصوات و به معنی آگاه باش و شبه جمله است / ( مگو ) فعل نهی / ( تو را) برای تو که حرف اضافه و متمم / ( ضررهاست ) ضررها است و ( است ) به معنای وجود داشتن است و فعل غیر ربطی است / بیت دارای سه جمله است .

9- هر شب که روی به جامع خواب / کن نیک تامل اندر این باب
جوابهرشب که در رختخواب میروی به کارهایی که کرده ای فکر کن.

دانش ادبی : ( جامه خواب ) مجاز از رختخواب / بیت نهم و بیت دهم از نظر معنا کردن بهم ارتباط دارند که به این ارایه موقوف المعانی می گویند .
دانش زبانی : ( روی ) می روی مضارع اخباری / جامه ( لباس ) / ( اندر ) در / ( باب ) موضوع و زمینه ( تامل ) اندیشه کردن

10 کان روز به علم تو چه افزود / وز کرده خود چه بردی ای سود
جوابفکر کن که آن روز چه چیزی بر علمت اضافه شده و از کارهایی که کردی چه سودی برده ای.

دانش ادبی : این بیت با بیت نهم باید معنی کردو موقوف المعانی است
دانش زبانی : ( کان ) که آن / ( چه ) در مصرع اول ضمیر پرسشی است و درمصرع دوم صفت پرسشی است به معنی چه سود برده ای ؟

11 روزی که در آن نکرده ای کار / آن روز ز عمر خود مشمار
جوابدر آن روز که کار مفیدی انجام نداده ای آن روز را جز روز های عمر خود قرار نده.

دانش ادبی : ( کار و مشمار ) قافیه است
دانش زبانی 🙁 ی ) در روزی نکره است / ( مشمار ) فعل نهی است

ایرج میرزا

 

معنی کلمات راه نیک بختی فارسی هشتم

سعادت: خوش­بختی/ سرپیچیدن: نافرمانی کردن، اطاعت نکردن/ خرسند: راضی، خشنود/ به چابکی: به سرعت/ زنهار: بدان و آگاه باش/ جامه: لباس/ تأمّل: اندیشه، تفکّر/ باب: مورد/

یا :

درس ششم: راه نیک بختی صفحه 48
خوانش: خواندن
مؤثر: اثر گذار
درک: فهم
پیکارگرانه: باجنگاوری
فروتنی: خاکساری، تواضع
محتوا: شامل، درون مایه
لحن: آهنگ
حماسی: شجاعانه
گونه ای: نوعی
نصیحت: پند
سعادت: نیک بخت
خرسند: راضی
می کوش: کوشش کن
چابکی: زرنگی، چالاکی
زنهار: پرهیز کن
تامّل: اندیشه کردن
نشمار: به شمار نیاور

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.