اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
معنی درس چهارم فارسی هفتم_60816f037ed41.jpeg
معنی درس چهارم فارسی هفتم_60816f037ed41.jpeg

معنی درس چهارم فارسی هفتم

معنی درس چهارم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 4 فارسی هفتم

معنی درس چهارم فارسی هفتم

نام درس : با بهاری که می رسد از راه | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 4 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

گزارشدرس چهارم :: با بهاری که می رسد از راه

معنی شعر با بهاری که می رسد از راه

روشن و گرم و زندگی پرداز              ***                   آسمان، مثل یک تبسم شد
معنیآسمان مانند لبخندی  پرمهر و پر از عشق به زندگی روشن شد.

دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم )

 

هر چه سرما و هرچه دل سردی           ***                پر زد آهسته از نظر گم شد
معنیهر چه سرما و ناامیدی و بی مهری وجود داشت آرام آرام کنار رفت و دور شد.
دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی

با نسیمی که زندگی در اوست           ***                باز چشم جوانه ای وا شد
معنیبا نسیمِ زندگی بخش بهاری غنچه ها و جوانه ها شکوفا شدند.
دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص )
دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه

بر درختی، شکوفه ای خندید             ***                   در کتابی، بهار، معنا شد
معنیشکوفه های درختان باز شدند و  بهار دنیا را زیبا کرد.
دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف
دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره

با بهاری که می رسد از راه               ***                    سبز شو، تازه شو، بهاری شو
معنیبا بهاری که تازه از راه می رسد تو نیز سبز و شاداب شو و تغییر کن.
دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو )
دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن           ***                    مثل یک چشمه سار جاری شو
معنیمانند شاخه گلی جوانه بزن و شکوفا شو و مانند چشمه پیوسته در حرکت باش.
دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو)
دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است

زندگی بر تو می زند لبخند                 ***                    هست وقت شکفتنت امروز
معنیاکنون زندگی به تو روی خوش نشان داده است و وقت جوانه زدن و تلاش و حرکت فرا رسیده است.
دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی )
دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان )

همیار

بهتر از هرچه هست در دنیا             ***                     با خدا راز گفتنت امروز
معنیبهترین کاری که میتوانی انجام بدهی درد دل با خدا و راز و نیاز با اوست.
دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز )
دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم )

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.