معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم(درس 3 )_608031a7bcdc3.jpeg
معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم(درس 3 )_608031a7bcdc3.jpeg

معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم(درس 3 )

معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم(درس 3 )

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس سوم

معنی درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم(درس 3 )

نام درس : رازی و ساخت بیمارستان | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس سوم

معنی شعر های فارسی پنجم

گزارشدرس سوم :: رازی و ساخت بیمارستان

درس سوم :: رازی و ساخت بیمارستان

معنی کلمات رازی و ساخت بیمارستان

طبیب: پزشک کهن: قدیم
فاسد: خراب، آلوده گرمابه: حمام بلندآوازه: مشهور، معروف

یا

روزگاران کهن: زمان های قدیم
بخش: فسمت، جا، مکان
خالصه: به هرحال، کوتاه شده
تصمیم گرفتند: اراده کردند
در دل خندیدند: مسخره کردند
شگفت زده: متعجب، متحیر
فاسد: معیوب، خراب
فرق: تفاوت، اختالف
بلند آوازه: معروف، مشهور
سمت: سو ، طرف
دانایی: آگاهی
سربلندی: سرافرازی
رهنمای: راهنما
دلگشای: خوشایند
سرا: خانه
گرای: گراییدن، میل داشتن
شکوه: جالل ، بزرگی
اندیشه: فکر
گرمابه: حمام محلی
پرس و جو: پرسیدن
طبیب: پزشک
هوس: آرزو، میل
فرا خواند: صدا زد، دعوت کرد
خون سردی: بردباری ، آرامش
پاکیزه تر: تمیزتر، پاک تر
پدرش را از دست داده بود: پدرش فوت
کرده بود
دست بردار نبود: آن را رها نمی کرد
هوشیاری: باهوشی ، آگاهی
خرد:عقل
بلند: دراز، افراشته
دست گیرد: کمک می کند
هر دو سرا: دنیا و آخرت
گزند: آسیب ، ضرر
برنا: جوان

کلمات متضاد رازی و ساخت بیمارستان

کهن # جدید
بزرگ # کوچک
نزدیک # دور
تازه # کهنه
خندید # گریست
بدبو # خوش بو
پاکیزه # کثیف
ساده # مشکل
سالم# بیمار
مناسب # نا مناسب
برتر # پایین تر
بلند # کوتاه
بد # خوب
برنا # پیر توانا # ناتوان

کلمات هم خانواده رازی و ساخت بیمارستان

اندیشه: اندیشیدن، اندیشمند
فاسد: فساد، مفاسد
شوق: اشتیاق، تشویق
طبیب: طب ، مطب
شرط: شرایط، مشروط موفقیت: توفیق، موفق
تعجب: متعجب، عجیب،
عجایب
رهنما: راهنمایی
دانش: دانشمند، دانشگاه
توانا: توانایی، توانمند

واژه های مهم املایی

خالصه – طبیب – مسئله – خوشحال – تکه گوشتی – تعیین – موفقیت – هوشیاری – میخواست – حاضر – نمیگذشت – فراخواند – محمد بن زکریای رازی

دانش زبانی
بعضی از کلمه ها با پسوندهای »گر« و »گار« ترکیب میشوند و کلمهی جدیدی را به وجود میآورند.

همیار

پیشنهاد میشود حتما از جواب درس 3 فارسی پنجم دیدن فرمایید همچنین برای یافتن معنی درس بعدی میتوانید از معنی بازرگان و پسران دیدن کنید.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.