معنی درس اول فارسی هفتم_6081716c48dd4.jpeg
معنی درس اول فارسی هفتم_6081716c48dd4.jpeg

معنی درس اول فارسی هفتم

معنی درس اول فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 1 فارسی هفتم

معنی درس اول فارسی هفتم

نام درس : زنگ آفرینش | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 1 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

گزارشدرس اول :: زنگ آفرینش

معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

🔴 درس اول : صفحه 12 13 14

زنگ آفرینش

❇️صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روز های اول سال
معنی صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

❇️ بچه ها در کلاس جنگل سبز جـمع بودند دور هم خوشحال
معنی بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

❇️ بچه ها گرم گفت و گو بودند باز هم درکلاس غوغا بود
معنی بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.

❇️ هریکی برگ کوچکی در دست باز انگار زنگ انشاء بود
معنی هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشاء شروع شود.

 

زنگ آفرینش

❇️ تا معلم زگرد راه رسیــــد گفت با چهره ای پر از خنده:
معنی همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت.

همیار

❇️ باز موضوع تازه ای داریم “آرزوی شما در آینده”
معنی برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع آرزوی شما در آینده است.

❇️ شبنم از روی گل برخاست گفت: می خواهم آفتاب شوم
معنی شبنم بلند شد و گفت من میخواهم آفتاب شوم(صنعت تشخیص)

❇️ ذره ذره به آسمان بروم ابر باشم، دوباره آب شوم
معنی ذره ذره با آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.

 

زنگ آفرینش

❇️ دانه آرام بر زمین غلتیـد رفت و انشای کوچکش را خواند
معنی دانه آرام آرام برروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.

❇️ گفت: باغی بزرگ خواهم شد تا ابد سبز خواهم ماند
معنی در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز وسبز رنگ خواهم ماند.

❇️ غنچه هم گفت گرچه دل تنگم مثل لبخند باز خواهم شد
معنی غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.

❇️ با نسیم بهار و بلبل و باغ گرم راز و نیاز خواهم شد
معنی با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به زار و نیاز کردن می کنم.

❇️ جوجه گنجشک گفت: می خواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم
معنی جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها آزاد شوم.

❇️ روی هر شاخه جیک جیک کنم در دل آسمان رها باشم
معنی روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

 

زنگ آفرینش

❇️ جوجه ی کوچک پرستو گفت: کاش با باد رهسپار شوم
معنی جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.

❇️ تا افق های دور کوچ کنم باز پیغمبر بهار شوم
معنی تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.

❇️جوجه های کبوتران گفتنـــــد: کاش می شد کنار هم باشیم
معنی جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

❇️ توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم
معنی توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.

❇️ زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد
معنی زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.

❇️ هر یک از بچه ها به سویی رفت و معلم دوباره تنها شد
معنی همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

❇️ با خودش زیر لب چنین می گفـت: آرزو هایتان چه رنگین است!
معنی معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

❇️ کاش روزی به کام خود برسید؛ بچه ها آرزوی من این است!
معنی ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است.

 

 

معنی کلمات زنگ آفرینش هفتم

🍂 حرم: داخل مکان زیارتی
🍂 گرم: مشغول، سر گرم
🍂 غوغا: آشوب و فریاد، همهمه
🍂 انگار: گویی
🍂 ذره ذره :کم کم

 

 

 

حکایت هفتم

🔴 درس اول : صفحه 17

🔻حکایت: اندرز پدر

یاد دارم که در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. شبى در خدمت پدر، رحمه اللّه علیه، نشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مُصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکى سر برنمى دارد که دوگانه اى بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویى نخفته اند که مرده اند.
گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتى، به از آن که در پوستین خلق افتى.
گلستان سعدی

🔹معنی :
معنی یادم هست که در دوران کودکی شب ها بر می خاستم و به عبادت می پرداختم. یک شب در حضور پدرم (که رحمت خدا بر او باد) نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و مشغول خواندن قرآن و گروهی در اطراف ما خوابیده بودند. به پدرم گفتم: در بین این جماعت حتی یک نفر از خواب بیدار نمی شود تا نماز صبح بخواند. آنچنان در خواب غفلت و بی خبری از یاد خدا فرو رفته اند که انگار در خواب نیستند بلکه مرده اند.
پدر گفت: فرزند عزیزم تو هم اگر می خوابیدی بهتر از آن بود که از مردم غیبت می کردی.

معنی کلمات اندرز پدر فارسی هفتم

🍂 ایام: روزها

🍂 طفولیت: خردسالی

🍂 متعب‍د: عبادت کننده

🍂 دیده: چشم

🍂 گویی: انگار

🍂 مصحف: کتاب اسمانی/قران

🍂 طایفه: گروه

🍂 رحمه الله علیه: خداوند او را رحمت کند

🍂 دو گانه: نماز صبح

🍂 به: بهتر

🍂 بگزارد: به جای اورد

🍂 در پوستین خلق افتادن کنایه از غیبت کردن است

🍂 سربر نمیدارد: کنایه از بیدار نمی شود

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.