محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟_617e96cc54cd7.jpeg
محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟_617e96cc54cd7.jpeg

محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟

سرفصل های این مقاله

رابطه نامشروع سوء پیشینه دارد ؟

بهتر است در اول تعریف رابطه نامشروع را بگوییم و بعد به برسی این که رابطه نامشروع سوءپیشینه دارد یا خیر بپردازیم.

رابطه نامشروع: رابطه نامشروع در قانون به این صورت تعریف شده است :« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود (مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.»

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند. در قانون ایران ، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع این طور تعریف شده است :« چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.

محکومیت به مجازات جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من‌الجمله استخدام در ادارات دولتی نیست. بر اساس ماده 22 آیین نامه سجل کیفری «چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوءپیشینه، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود.

separator line

ضوابط عمومی گزینش افراد

ضوابط عمومی گزینش افراد برای ورود به خدمت دولت برابر ماده 2 قانون گزینش عبارت است از :

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. التزام عملی به احکام اسلام
 3. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
 4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
 5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آن که توبه ایشان احراز شود.
 6. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
 7. عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده 3 آئین‌نامه اجرائی قانون گزینش کشور نیز در تبیین عبارت «التزام عملی به احکام اسلام» مقرر نموده است : «ضوابط عمومی گزینش اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آیین نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از: 1- عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و… 2- اجتناب از محرمات ( عدم ارتکاب معاصی کبیره) »

البته چنانچه به علل مزبور توسط گزینش رد صلاحیت بشوید امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد. ماده 14قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که بر اساس ماده واحده «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و‌شرکت‌های دولتی» قانون حاکم بر گزینش کشور می باشد مقرر نموده است: «افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد.

تبصره 1) مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می‌گیرد.
تبصره 2) هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر این صورت رأساً اقدام می‌نماید.هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.

تبصره 3) معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.

separator line

باید بگویم که آن چیزی که بعنوان سوءسابقه تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است، همان محکومیت های موثر کیفری است که به موجب ماده ۶۲ مکرر الحاقی 27/1/1377 درقانون مجازات اسلامی 1370صراحتا به آن اشاره شده است. بشرح ذیل:

ماده ۶۲ مکرر – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد.

 1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
 2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
 3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دوسال پس از اجرای حکم

تبصره – ۱ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری .

ب – عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .

ج – عضویت در هیات های منصفه و امناء .

د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .

ه – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ،شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ( ۱۷۱ ) ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .

و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری .

ز – انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .

ح – استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .

تبصره – ۲ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثارتبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .

تبصره – ۳ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

تبصره – ۴ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .

تبصره – ۵ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .

بنابراین، باتوجه ماده فوق، محکومیت شما اصلا” محکومیت کیفری مؤثر محسوب نمی شود. زیرا محکومیت به رابطه نامشروع، جزء موارد موضوع ماده 62 مکرر قانون فوق نیست، که مستلزم محرومیت های مذکور در ماده مزبور باشد. اما سابقه محکومیت اتهامی شما، با محکومیت شما متولد شده و تا ابد باقیست. مانند مشروطی یک سال تحصلی شما در دوران تحصیلی تان، ‌که هیچگاه از بین نمی رود،‌ در کارنامه تحصیلی آن سال و سوابق تحصیلی کلی شما یک سال مردودی ثبت شد‌،‌ اما اثری در ادامه تحصیل، استخدام و زندگی آتی شما ندارد.

موضوع محکومیت شما هم مانند این است. درزندگی حقوقی شما،‌ یک فقره محکومیت به رابطه نامشروع ثبت شد، اما این امر مانع محرویمت های موضوع ماده پیش گفته نیست و اثری جز یک ثبت تاریخی ندارد. پس نباید تعجب کیندکه چرا بعد از چندین سال وجود دارد.

البته متأسفانه در کشور ما معمولا” درگرینش های اسخدامی، ازسوی حراست و… لحاظ می شود. به ویژه در ارگان هایی به که مسائل اخلاقی اهمیت می دهند.

درهرحال، این مانع صدور پاسبورت و خارج رفتن شمانیست. اگر دارد مانعی ایجاد می شود، خلاف قانون است.

بنابه مراتب، جرم ارتکابی شما، سوء پیشیه ایجاد نمی کند. شمامی توانید رفع اثر آن را از دادگاه بخواهید

در خاتمه، جهت مزید اطلاع شما و سایرین، چند نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بیان می شود.

 • نظریه ۷/۶۸۵۹ – ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج درماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند .
 • نظریه ۷/۹۶۶ – ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . در مقام بیان آثار تبعی محکومیتها بوده و آثار تبعی منحصر به موارد ذکر شده در ماده مذکور می باشد . بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری موجب محکومیت از حقوق اجتماعی نیست .
 • نظریه ۷/۳۷۳۴ – ۱۳۷۷/۵/۲۰ ا . ح . ق : محرومیت از حقوق اجتماعی ، موضوع ماده ۶۲ مکرر ق . م . ا . از آثار تبعی مجازاتهای مذکور در آن ماده است . به عبارت دیگر ، صرف محکومیت به مجازاتهای مندرج در ماده یادشده ، موجدمحرومیت از حقوق اجتماعی و موجب سوء پیشینه کیفری خواهد شد و به همین دلیل قید محرومیتهای اجتماعی درمتن حکم لازم نیست و اجرای احکام هم ، حسب مورد تا انقضای مدت محرومیت، گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه محکومین نخواهد داد .

separator line

پرسش و پاسخ در مورد سوء پیشینه رابطه نامشروع

سوال: با سلام و تشکر اینجانب حدود چهار سال پیش با آقایی در ماشین ایشون به صورتی که من روی پای ایشون نشسته بودم توسط پلیس دستگیر شدیم و گفتن پوشش و وضعیت من بسیار بد بوده در اون حالت مارو به کلانتری انتقال دادند یک سری فرم و تعهدنامه پر کردیم .احتمالا اثر انگشت هم زدیم. من شب در بازداشتگاه نموندم فردا صبح باید به دادگاه میرفتم. همراه پدرم به اونجا رفتیم و قاضی فقط به پدرم گفت بیشتر مواظب دخترتون باشین. بفرمایین . و تمام شد . دیگه هم نه از اون اقا خبر دارم و نه هیچ مشکل دیگه ای. الان برای استخدام در یک ارگان دولتی از من عدم سوء پیشینه خواستن. برای جوابش بسیاااار نگرانم. به خاطر یک اشتباه آیندم در خطره. آیا در این گواهی این کار من ثبت میشه ؟ و این که آیا با گذشت چهارسال امکان حذف شدن این سو پیشینه از پروندم هست یا خیر. باید کار خاصی انجام بدم ؟ ممنون

جواب: کاربر گرامی جای هیچگونه نگرانی نیست و شما می توانید با مراجعه به پلیس + 10 اقدام به گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نمایید.

سوال: رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک ها خارج از فضای مجازی قابل اثبات است و آیا سوء یشینه دارد ؟

جواب: بله حتما رابطه نامشروع با این مدارک قابل اثبات میباشد و مجازات آن نیز شلاق تا 99 ضربه خواهد بود اما باعث سوءپیشینه نمیشود.

سوال: رابطه نامشروع در فضای مجازی توسط پلیس فتا قابل اثبات است ؟

جواب: بله در صورتی که قاضی دستور بدهد مجازات شلاق برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد و اگر زن دیگر تمکین نکند ناشزه محسوب شده و مرد میتواند برای ازدواج مجدد هم اقدام کند اما سوء پیشینه ندارد.

سوال: سلام من اسفند 96تا اردیبهشت 97 یعنی سه ماه حبس داشتم به دلیل رابطه نامشروع که داشتم وهمسرم فهمید و شکایت کرد.اون موقع ۱۵ سالم بود والان1 سال میگذره از اون پرونده. میخوام جذب نیروی انتظامی بشم…ایا میتونم ؟ یا سوپیشنه دارم ؟ ایا سوءپیشینه پاک میشه ؟

جواب: خیر این قضیه سوء پیشینه ندارد. ولی در سجل کیفری شما ثبت شده است.

سوال: تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست ؟

جواب: در صورتی که رابطه نامشروع اثبات شده باشد و شلاق شما تعزیری میباشد و سوء پیشینه برای شما منظور نخواهد شد لذا شلاق به دلیل زنا تازیانه خواهد داشت و سوء پیشینه به مدت دو سال منظور خواهد شد و میزان آن 100 ضربه شلاق است.

سوال: آیا ممکن است مجازات رابطه نامشروع حبس در نظر گرفته شود ؟

جواب: خیر مجازات رابطه نامشروع فقط شلاق میباشد و مجازات حبس برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

سوال: اگر همسرم به رابطه نامشروع با مرد مجردی در صورت پشیمانی اقرار کند مجازات خواهد شد ؟

جواب: بله به دلیل این که رابطه نامشروع جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت عدم شکایت شما از ایشان نیز نماینده دادستان به آن رسیدگی خواهد کرد ولی در صورتیکه ایشان قبل از اثبات جرم اقرار و سپس توبه کنند احتمال زیاد بخشیده خواهند شد.

سوال: برای شکایت رابطه نامشروع به کدام مرجع باید شکایت کرد ؟

جواب: دادسرای خاصی که برای شکایت رابطه نامشروع وجود دارد دادسرای ارشاد میباشد.

سوال: آیا شلاق رابطه نامشروع سوء پیشینه ای برای فرد ایجاد خواهد کرد؟

جواب: خیر شلاق رابطه نامشروع به دلیل اینکه تعزیری میباشد سوء پیشینه نخواهد داشت.

سوال: بعد از اثبات رابطه نامشروع حکم دادگاه به دانشگاه محل تحصیل فرد ابلاغ خواهد شد؟

جواب: در بعضی از مواقع برای محرومیت از حقوق اجتماعی و یا بازنگری در فرد ممکن است حکم رابطه نامشروع به محل تحصیل فرد ابلاغ شود و برای یک ترم موجب تعلیق از تحصیل شود.

سوال: فردی که رابطه نامشروع انجام داده است برای استخدام در اداره دولتی با مشکلاتی مواجه میشود ؟
جواب: خیر به دلیل اینکه رابطه نامشروع سوء پیشینه نخواهد داشت لذا در گواهی عدم سوء پیشینه ثبت نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجازات رابطه نامشروع پیامکی در قانون چیست ؟

رابطه نامشروع در فضای مجازی چه مجازاتی دارد ؟

رابطه نامشروع چه مجازاتی دارد و تفاوت آن با زنا چیست ؟

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *