دسته‌بندی نشده

لیست کامل اسامی دخترانه که با حرف م شروع میشوند + معنی

ردیف اسم معنی 1 مهربان با محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده 2 مهرانه (مِهران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به مِهران، مهربان 3 مهرانوش محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان 4 مِهرانگیز برانگیزاننده‌ی محبت و دوستی، انگیزنده‌ی شوق و مهر 5 مینا گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند. 6 میگل (می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده 7 مهیندخت دختر بزرگ و بلند قدر؛ دختر ماهگونه، (به مجاز) زیبارو 8 مهین بزرگترین (از نظر سال)؛ بزرگتر، بزرگترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش 9 مهیسا مهسا 10 مهیاس (مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است؛ 2 یاسی که چون ماه است؛ (به مجاز) زیباروی و با طراوت 11 مهوش ماه وش، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو 12 مینو بهشت، فردوس 13 مهرجهان (مهر = خورشید + جهان)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ (به مجاز) زیبا رو 14 مهرجان مُعرب از فارسی مهرگان 15 مهنور (مه = ماه + نور) نورِ ماه ؛ (به مجاز) زیبارو. 16 مهربانو بانوی مهربان و با محبت، زنِ مهربان 17 مهناز ماه ناز 18 مهلقا ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است 19 مهگل (مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو 20 مهکامه منسوب به مهکام؛ (به مجاز) آرزوی زیبای روی 21 مهروز ماه روز، ماهی که در روز نمایان است؛ (به مجاز) زیبارو 22 مهرو ماه رو، (به مجاز) زیبا رو 23 مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی 24 مادیار (ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر 25 ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی 26 ماتیسا ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها 27 مهرآفرین آفریننده‌ی مهر و محبت و دوستی 28 مهنیا آن که نیاکان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده 29 مهنوش ماه نوش 30 میهن وطن 31 مینودخت دختر بهشتی.و زیبارو 32 مهرآسا مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو 33 مهرآرا ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت 34 مهرنیا (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت 35 مهرنوش زیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو 36 مهرنِگار خورشید زیباروی، (به مجاز) معشوق زیباروی، دختر یا زنِ زیباروی 37 مهرناز نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز 38 مهرخ ماه رخ، آن که دارای رخساری چون ماه است؛ (به مجاز) زیبا، خوبرو 39 مهراندخت دختر دارنده‌ی مهر و محبت، دختر مهربان 40 مهرانا منسوب به مهران 41 مهرآفاق مهربان و با محبت 42 مهرگل گل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ زیبا و لطیف 43 مهرگان جشنی که در ایران قدیم در شانزدهم مِهر به مناسبت یکی شدنِ نام روز با نام ماه بر پامیشده است؛ پاییز 44 مهرابه دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد 45 مهرا منسوب به مِهر، مِهر 46 مهراوه متنند خورشید 47 مهرآنا مهربانی و محبت و دوستی مادر 48 ماندگار کسی که در جایی اقامت دایمی و طولانی کند 49 ماندانا عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر 50 مانا ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن 51 مامک مادر؛ خطاب محبت آمیز به فرزند دختر؛ زن پیر 52 مهرآذین در آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت؛ مهرورز، با محبت، مهربان 53 مهرآذر آتشِ مهربانی و محبت؛ بسیار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس 54 مهدیسا مانند ماه، شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید 55 ماهنوش ماه جاویدان و همیشگی؛ (به مجاز) زیباروی همیشه زیبا 56 مهرک شبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو 57 مهرشید خورشید 58 مهرسا مثل خورشیدزیبارو 59 مهدیس مانند ماه؛ زیبارو 60 مهدیا دختر هدایت شده 61 مهدخت ماه دخت ، دختر ماه 62 مهتاج تاج ماه؛ زیبای زیبایان 63 مهتاب نور و روشنایی ماه؛ مهتابی 64 مهتا همانند ماه، چون ماه؛ زیبارو 65 مهبانو بانوی بانوان، سرور بانوان، بزرگ زنان 66 مهبان ماه بان، زیبا و مهتاب رو 67 مهان مثل و مانند ماه 68 مرمرین ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر 69 مروا فال نیک و دعای خیر 70 مایسا نام گیاهی کوچک ویک ساله که بسیار ظریف است. مثل مادر. بی نظیر یگانه 71 ماهین زیبا رو . درخشان و نورانی 72 ماهوش مهوش، ماه مانند، مانند ماه؛رعنا و زیبا و معشوقه، زیبا و درخشان 73 ماهور دارای ویژگی و صفت ماه؛ زیبارو 74 مهردخت دختر مهربان و با محبت 75 ماهنگار معشوقه‌ی زیبارو 76 ماهناز ماهروی زیبا 77 ماه گل گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو 78 ماهک زیبا روی و یا خوبروی دوست داشتنی و زیبا روی محبوب – ماه کوچک 79 ماهرو ماه چهر 80 ماه رخسار ماه چهر، کسی که صورتش مانند ماه باشد 81 ماهرخ کسی که صورتی مانند ماه زیبا و نورانی داشته باشد 82 ماهدخت دختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ زیبارو 83 ماه جهان زیبای جهان 84 مها زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر 85 موژان گل نرگس، خمار، پر کرشمه (چشم شهلا) 86 منیژه در شاهنامه نام دختر افراسیاب، که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد 87 مژگان مژه‌ها، موی پلک چشم، اشاره به سنان و نیزه و پیکان و تیر که از کرشمه و غمزه‌های معشوق به هدف سینه ی عاشق می رسد. 88 مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت 89 مژان نرگس نیمه شکفته 90 ماهتابان آن که چهره‌اش مثل ماه تابان است؛ (به مجاز) زیبارو 91 ماهتاب پرتو ماه، شعاع ماه، نور ماه، مهتاب 92 ماه پیکر صفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا 93 ماه پسند قبول شونده، پسندیده، (به مجاز) زیباروی چون ماه 94 ماهپری مانند پری، بسیار زیبا 95 ماهانا زیبا و روشن مثل ماه 96 ماه آفرید آفریده‌ی ماه؛ زیبارو 97 ماه قمر؛ بسیار خوب و دوست داشتنی 98 مهفام به رنگ ماه، به رنگ مهتاب؛ زیبارو 99 مهشاد ماهشاد 100 مهشید پرتو ماه، ماهتاب 101 مهستا دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی 102 مهسان مهسا، مانند ماه، زیبا 103 مهسا مثل ماه، مانند ماه؛ زیبارو 104 مهرین منسوب به مهر، نام آتشکده‌ای در قم 105 مهری دارای مهر و محبت 106 مهروش مثل خورشید، مانند خورشید؛ زیبا رو 107 مانلی پری دریایی در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران،

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا