دسته‌بندی نشده

شعر حروف الفبا برای آموزش الفبا به کودکان با زبانی ساده و شیرین

یکی از ساده ترین روش ها برای آموزش الفبای فارسی به کودکان استفاده از شعر حروف الفبای فارسی است و شما می توانید انواع حروف الفبای فارسی را به کمک اشعار زیبا به کودکان به سادگی آموزش دهید.

شعر حروف الفبا

شعر حروف الفبای فارسی و شعر انگلیسی برای کودکان از انواع شعرهای کودکانه آموزشی هستند و شما می توانید این اشعار را به کودکان کلاس اول در مدارس آموزش دهید و آن ها را با حروف الفبای فارسی و زبان انگلیسی آشنا سازید. در ادامه آموزش ۳۲ حرف الفبای فارسی به کودکان را به کمک شعرهای زیبا و دلنشین مشاهده خواهید کرد.

آموزش حروف الفبا با شعر

آموزش حرف آ و ا

(آ)هستم (آ)هستم من ( آ )اوٌل هستم

قد بلندی دارم شکل قشنگی دارم

کلاهی خیلی زیبا بالای سر می ذارم

مثل آب مثل آرد مثل اوٌل آداب

یک (آ) دیگر هم هست

هست (ا) غیر اوٌل

با همدیگه بچٌه ها دو شکل دارند در جدول

قد بلندی دارد شکل قشنگی دارد

یادت باشد عزیزم امٌا کلاه ندارد

صدای دوم میاد گاهی وسط گاهی در آخر میاد

کشیده گو (آا) زیاد تا نره از فکر و یاد

آموزش حرف آ با شعر

آموزش حرف ب

اسمت چیه؟(آ) هستی نه نه نه (ب) هستم

من (ب) آخر هستم شبیه قایق هستم

نقطه ای خیلی کوچک زیر پایم گذاشتم

در کلمات بسیار آخرین حرف من هستم

مثل آب مثل تاب آخرین حرف آداب

حالا بگو چه هستم ؟ ب ب

بدون هیچ صدا بگو که هستم؟ ب ب

با حرکت لب ها بگو چه هستم؟ ب ب

آفرین و مرحبا به کودکان دانا

هزار هزار آفرین به بچٌه های بینا

آموزش حرف ب

شعر حروف الفبای فارسی برای حرف پ

(پ) که می گن من هستم درست شکل (ب) هستم

سه نقطه گرد و کوچک پایین پام گذاشتم

با حرکت دو لب میام با صدای نفس میام

با (پ ) غیر آخرم اوٌل و وسط هم میام

پرستو پا و پر داره پرواز و خیلی دوست داره

پدر بزرگ سوپ می پزه پروانه ها رو دوست داره

آموزش حرف پ

آموزش حرف تـ غیر آخر – ت آخر

اسمت چیه ؟ ب هستی نه نه نه ( ت ) هستم

من ( ت ) آخر هستم بر روی خط نشستم

با دو تا شکل زیبا شبیه قایق هستم

نمی بینی دو نقطه بالای سر گذاشتم

با تـ غیر آخر اوّل و وسط هستم

مثل تبر مثل توت مثل تاب مثل سوت

حرف ت

شعر حروف الفبا برای حرف ث

ما هستیم دو برادر غیرآخر و آخر

با (س،ص) همصدا هستیم از آنها جدا هستیم

دو شکل داریم ،بچّه ها سه نقطه داریم بالا

کشیده داریم صدا نشستیم در ثریّا

آخر باعث هستیم در مثلّث نشستیم

شعر حروف الفبا برای حرف ث

شعر حروف الفبای فارسی برای حرف ج

اسمت چیه ؟( خ ) هستی نه نه نه ( ج ) هستم

نمی بینی نقطه ای پایین پام گذاشتم

من ( ج ) آخر هستم آخر گنج نشستم

در درس نارنج و برنج آخر پنج هم هستم

با ( جـ ) غیر آخر دو شکل زیبا هستم

شعر حروف الفبا برای حرف ج

آموزش حرف چ

چ اول چراغه

دستش نزن که داغه

چراغ سقف خونه

با سیمش آویزونه

رو دیوار کلیدش

با اون رنگ سفیدش

به من میگه :« تیک و تیک !

روشن می خوای یا تاریک ؟»

چراغ که روشن میشه

ماه شب من میشه

شعر حروف الفبا برای حرف چ

آموزش حرف حـ ح با شعر

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

باهـ ـهـ ـه ه همصدا هستیم از آن ها جدا هستیم

هیچ نقطه ای نیست با ما نه در پایین ،نه در بالا

می گوییم ای بچّه ها کشیده است این صدا

اوّل حوله هستیم تویِ صبحانه هستیم

در آخر صبح هستیم در آخر صلح هستیم

آموزش حرف ح

شعر حروف الفبا برای حرف خـ غیر آخر خ آخر

ما دونفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم در بالا

اول خانه هستیم وسط شاخه هستیم

آمدیم آخر نخ نشستیم آخر یخ

آموزش حرف خ

آموزش حرف د با شعر

د کمرشکسته تنها رو خط نشسته

کمری دو لا داره اخلاقی زیبا داره

آمده در همه جا کشیده نیست این صدا

شعر حروف الفبا برای حرف د

شعر حروف الفبا برای حرف ذ

چه شکل خوبی دارم چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم از آن جدا هستم

شکل من هست خمیده صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است روی سرم خفته است

آمده ایم در لذّت در لذیذ و در ذرّت

آموزش حرف ذ

آموزش حرف ر با شعر

کودک خوب و نازم من سرسره می سازم

شکل سرسره دارم در سر نقطه ندارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

در اول رام هستم در آخر ابر هستم

شعر الفبا برای حرف ر

شعر حروف الفبا برای حرف ز

ز شیرین زبونم یه شکل دارم مثل کمونم

شکل سرسره دارم در سر یک نقطه دارم

در همه جا می آیم کشیده است صدایم

هستم با ر برابر ولی یک نقطه بر سر

آموزش حرف ز

آموزش حرف ژ با شعر برای کودکان

در ژاله و منیژه در ژاکت ژولیده

در ژله خوشمزه در گل ها ی پژمرده

روی خط زمینه صدای (ژ) آمده

در جدول الفبا داره ، یک شکل تنها

هر جا صدایش بیاد فقط این شکلی میاد (ژ)

شعر الفبا برای حرف ژ

آموزش حرف ﺳ ، س با شعر

سبد سبد گل یاس

بچه های زرنگ کلاس

نگاه کنید ﺳ ، س هستم

من س آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم ﺳ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

شعر حروف الفبا برای حرف س

شعر حروف الفبا فارسی برای حرف ش

ش اول شلیله

که جاش توی زنبیله

زنبیل کجاس؟ سرکار

تو بازار تره بار

رفته شلیل بیاره

شلیل که هسته داره

هسته نگو ی سنگه

لباس اون چه تنگه

چروک ، ولی قشنگه

آموزش حرف ش

آموزش حرف صـ ص با شعر

صبح که از خواب پا میشم

مثل یه گل وا میشم

مامان جون یه صابون

آورده بود برامون

صورتم را می شویم

تا که تمیز و ناز شم

دندانهایم را میشویم

با یه مسواک مخصوص

حالا دیگه عزیزم

پیش همه عزیزم

ما دونفر برادر

غیر آخر و آخر

با سـ س هم صدا هستیم

از آنها جدا هستیم

آمده ایم در هر جا

کشیده داریم صدا

در صابون و قرص هستیم

دو جای مخصوص هستیم

شعر حروف الفبا

آموزش نشانه ضـ غیر آخر ض آخر

ما هستیم دو برادر

غیر آخر و آخر

با(ز-ذ)همصدا هستیم

ازآن ها جدا هستیم

دو شکل داریم بچّه ها

کشیده است این صدا

نشسته ایم در قاضی

آمده ایم در ریاضی

آموزش حرف ض

آموزش نشانه ط با شعر

بچّه ها من (طا) هستم

با(تـ ت)همصدا هستم

یک شکل دارم بچّه ها

می آیم در همه جا

در هر کجا بیایم

با همین شکل می آیم

در سر نقطه ندارم

کشیده نیست صدایم

من هستم وسط سطل

در خط و طوطی و طبل

شعر حروف الفبا

شعر حروف الفبای فارسی برای حرف ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شکلش جدا هستم

یک شکل دارم بچّه ها

در همه جا می آیم

کشیده است صدایم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ

شعر حروف الفبا برای آموزش حرف ظ

آموزش حرف عـ ﻌ ﻊ ع با شعر

(عـ) عین غیر آخر هستم اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببین در عاقل در مزرعه و عادل

( ﻌ ) من عِین وسط هستم باز کرده ام،دو دستم

در وسط می نشینم دست دوستی می گیرم

در شعر و بعد نگاه کن شکل مرا پیدا کن

( ﻊ )عین آخر چسبانم من دوستی مهربانم

در آخر می نشینم دست دوستی می گیرم

مرا ببین در بَع بَع در موقع و مربّع

(ع) آخر تنهایم تنها تنها می آیم

آمده ام،در شروع نشسته ام در طلوع

آموزش حرف ع با شعر

آموزش حرف غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

ما چهار تا غین هستیم کنار هم نشستیم

هم تنهاییم ،هم چسبان مهربانیم و خندان

آمده ایم در هر جا یک نقطه داریم بالا

نشسته ایم درباغچه آمده ایم در غنچه

در آخر تیغ هستیم در آخر جیغ هستیم

آمده ایم آخر باغ هستیم آخر داغ

آموزش حرف غ

شعر حروف الفبا برای حرف فـ ف

فهمیدم و فهمیدم معلّم عزیزم
بگو برام بدونم فکر کنم و بخونم
این یکی غیر آخر با فکر میاد همیشه
آهای آهای نگاه کن یه نقطه هم که روشه
ف آخرشده خسته ببین آخر نشسته

آموزش حرف ف

آموزش حرف قـ ق با شعر

ما دو نفر برادر غـیر آخـر و آخـر

قد خمیده داریم درسر دو نقطه داریم

قـ غیرآخر را نگاه کن کنار قند و قندون

ق آخر چه خسته توی اُتاق نشسته

آموزش حرف ق

شعر حروف الفبا برای حرف کـ ک

من ک آخر هستم

همیشه آخر هستم

دوستم کـ غیر آخر

هیچ وقت نمیاد آخر

اول کمرو هستم

اول کمسو هستم

آمده ام آخر باک

نشسته ام آخر ساک

شعر برای حرف ک

آموزش نشانه گـ گ با شعر

گـل با گلدون اومده

گ با مامان اومده

گ یه گل سر داره

اونو رو سر میزاره

گـ وسط اَنگوره

گ آخر،با زنگه

گ ،آخر میاد زرنگه

آموزش حرف گ

آموزش حرف ل با شعر

ل ل ل، ل هستم من ، ل آخرِ هستم

آخر سال،آخر شال،آخر مال نشستم

با دو تا شکلِ زیبام من دوستِ بلبل هستم

آخر گل،آخر کل،آخر سنبل نشستم

آموزش حرف ل

آموزش حرف ی مـ م با شعر

بچه ها جون سلام , سلام دارم براتون یک پیام

ما هستیم دو تا برادر غیر آخر و آخر

من م آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم مـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر

آمده ایم در هرجا کشیده داریم صدا

آموزش حرف م

آموزش نشانه نـ ن با شعر

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

شکلی داریم خمیده صدا داریم کشیده

دو شکل خوشگل داریم یک نقطه در دل داریم

در اول نان هستیم در آخر باران هستیم

شعر حروف الفبا برای حرف ن

شعر حروف الفبای فارسی برای حرف و

یک شکل دارم, تنهایم

کشیده است,صدایم

من که یک شکلی هستم

در همه جا نشستم

آمده ام در باور

درسرو نشستم آخر

آموزش و با شعر

آموزش حرف هـ ـهـ ـه ه با شعر

ماه ستاره ها مهتاب نُه

هـ اول ـهـ وسط ـه آخر چسبان ه آخر تنها

ما،چهار تابرادَر

وسط و غیر آخر

هم اول و هم آخر

هم تنهاییم ،هم چسبان

مهربانیم و خندان

می گوییم، ای بچه ها

کشیده است این صدا

آموزش حرف ه

شعر حروف الفبای فارسی برای حرف  یـ ی

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

دو شکل داریم بچه ها کشیده داریم صدا

من ی آخر هستم همیشه آخر هستم

دوستم یـ غیر آخر هیچ وقت نمیاد آخر

یـ غیر آخر منم رو خط دنباله داره منم

دو نقطه دارم در پایین شکل من را خوب ببین

آموزش حرف ی با شعر

شعر حروف الفبای فارسی

در این بخش از کودک و والدین مجله آرگا مجموعه ای از شعر حروف الفبا را در اختیار شما معلمان و والدین گرامی قرار داده ایم که می توانید این شعرهای زیبا را برای جشن الفبا به کودکان عزیز آموزش دهید.

منبع : آرگا

برچسب :

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا