سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801d599d5f3.jpeg
سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801d599d5f3.jpeg

سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس نهم

سوالات درس 9 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : به سوی پاکی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس نهم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس نهم :: به سوی پاکی

1ـ چرا خداوند به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم، از چه چیزی دوری کنیم ،و به چه کارهایی بپردازیم؟
جواب چون خداوند آفریننده ی ماست و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور و چه چیزی مفید است.

2ـ چرا برخی چیزها را خداوندحکیم حلال و حرام نموده است؟ سخن امام رضا علیه السلام را در این مورد بگویید؟( امام رضا (ع)در مورد آنچه که خداوندبرای انسان حلال یا حرام کرده است چه فرموده است؟)( امام رضا علیه السلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟)
جواب خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور بوده و موجب هلاکت و نابودی آنان می شود، حرام کرده وآنچه را برای سلامتی آنها مفید بوده ،حلال کرده است.

3ـ یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، .. نجاسات.. است.

4ـ رعایت طهارت و دوری از نجاسات چه آثاری در پی دارد؟
جواب رعایت طهارت و دوری از نجاسات نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود، بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

5 ـ مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات را بگویید؟
جواب رعایت طهارت و دوری از نجاسات

6 ـ چهار مورد از نجاسات را نام ببرید. ( نجاسات ( چیزهای نجس) را نام ببرید.)
جواب خون، ادرار ومدفوع و سگ

7 ـ خون در چه صورتی نجس می شود؟
جواب در صورتی که از بدن خارج شود

8 ـ علاوه بر خون انسان ،خون چه حیواناتی نجس است؟
جواب خون حیواناتی که خون جهنده دارند.

9 ـ منظور از خون جهنده چیست؟
جواب حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند ، خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود.

همیار

10 ـ پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع ، برای به جا آوردن نماز .. واجب .. است.

11 ـ ادرار یا مدفوع چه حیواناتی نجس یا پاک می باشد؟
جواب  ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند،مانند گربه و موش نجس است
اما از حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند پاک است.

12ـ ادرار و مدفوع انسان .. نجس .. است و تماس با آن انسان را در معرض .. بیماری های مختلف .. قرار می دهد.

13 ـ برطرف کردن نجاست ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه برای .. سلامتی .. ضروری است ، برای به جا آوردن نماز ، .. واجب .. است .

14 ـ ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند ، مانند گربه و موش .. نجس.. است.

15 ـ ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس .. نیست .. .

16 ـ تمام اجزای بدن سگ و .. رطوبت های آن.. نجس است.

17 ـ کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
جواب تمام اجزای بدن سگ (مو ـ ناخن ـ پوست ـ استخوان ) و رطوبت های آن نجس است.

18 ـ از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
جواب نگهبانی ـ شکار

19 ـ آیا از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد؟توضیح دهید.
جواب بلی، اما باید محل نگهداری آن ،دور از محل زندگی انسان باشد.

20 ـ سگ باید در کجا نگهداری شود؟
جواب دور از محل زندگی انسان

21 ـ امام صادق (ع) در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
جواب فرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را به داخل خانه اش نبرد.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .امام رضا علیه السلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟
جواب خداوند حکیم ………………… حلال کرده است.

2 .یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

3 .رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟
جواب: نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

4 .نجاسات ) چیزهای نجس( را نام ببرید؟
جواب: خون- ادرار- مدفوع- سگ

5 .آیا فقط خون انسان نجس است؟
جوابعلاوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند نیز نجس است.

6 .محل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟
جواب باید با آب شسته

7 .پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز، واجب است.

8 .ادرار و مدفوع انسان نجس است و تماس با آن انسان را در معرض بیماری های مختلف قرار میدهد.

9 .برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه به سلامتی مفید است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

10.ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش نجس است.

11.ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس نیست.

12.کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
جواب تمام اجزای بدن سگ )مو- ناخن – پوست – استخوان( و رطوبت های آن نجس است.

13.از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
جواب نگهبانی – شکار

14.سگ باید در کجا نگهداری شود؟
جواب دور از محل زندگی انسان

15.امام صادق )ع( در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
جوابفرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را داخل خانه اش نبرد.

16.دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟
جواب 1 -آب 2 -+زمین

17.انواع آب را نام ببرید؟

جوابراکد – جاری

18.انواع آب راکد را نام ببرید؟
جواب: کر – قلیل

19.آب جاری به چه آبی گفته می شود؟
جواب آبی که زمین می جوشد و جریان دارد مانند : آب چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران

21.آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟
جواب اگر مقدار آب حداقل 384  لیتر باشد. به آن آب کر گفته می شود. همانند آب منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی.

21.آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد. ص غ

22.حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ) آیا آب کر و جاری در برخورد با پاسخ: نجاست نجس می شود؟( در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟
جوابآب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر کند.

23.آب قلیل را همراه با یک مثال توضیح دهید؟
جواب اگر مقدار آب از 384 لیتر کمتر باشد، به آن آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و . .

24.آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟
جواب آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و …

25.آب باران حکم آب کر را دارد. ص غ

26.حکم آب قلیل را بنویسید؟
جواب آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه نجاست اندک باشد.

27.اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟
جوابچون آب قلیل است نجس می شود.

28.برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم.

29.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟
جواب ابتدا باید عین نجاست را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود.

31.چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟
جواب دو مرتبه آب روی آن می ریزیم تا پاک شود.

31.ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟
جواب به دو روش : 1 .سه مرتبه آن با آب قلیل پر و سپس خالی کنیم. 2 .با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم.

32.ظرفی را که سگ لیسیده و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟
جواب ابتدا ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

33.اگر کف پا و کفش هنگام راه فتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟
جواب باید راه رفتن را به مقداری ادامه داد که آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود.

34.شرایط تطهیر با زمین را بنویسد؟
جواباول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: عین نجاست با راه رفتن کاملا” بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا موکت نباشد.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.