سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801db89c9fe.jpeg
سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب_60801db89c9fe.jpeg

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سرفصل های این مقاله

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : افتخار بندگی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس هشتم «افتخار بندگی»

خودت را امتحان کن

1 -نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.
جواب الف ـ رویین مو در برخی قسمت های بدن
ب ـ فعال شدن برخی هورمون ها در بدن
ج ـ رسیدن به سن بلوغ

2 -توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟چرا؟
جواب پیش از سن بلوغ تا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ،آمادگی کافی برای انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.

سوالات متن

1 -بلوغ سرآغاز چیست؟ یعنی چه؟
جواب سرآغاز انجام تکالیف شرعی است یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ ،مانند بزرگسالان ،به احکام دینی خود مانند نماز ،روزه ، حجاب
و… عمل کند.

2 -چرا خداوند تکالیف شرعی را بر ما واجب کرده است؟
جواب برای اینکه توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

3 -چرا دوست داشتن یا نداشتن چیزی دلیل خوب یا بد بودن آن نیست؟[براساس آیه قرآن]
جواب چون ممکن است چیزی را خوش نداشته باشیم و آن برای ما بهترباشدویا برعکس چیزی را دوست بداریم و آن برای ما بدتر باشددر حالی که خدا
صلاح ما را می داند و خود ما نمی دانیم.

4 -آیا تمامی نشانه های تکلیف برای رسیدن به بلوغ لازم است؟توضیح دهید.
جواب خیر،بلکه اگر یکی از این نشانه ها هم در کسی ظاهر شود،او به سن بلوغ رسیده است.

5 -سن بلوغ چه سنی است؟(قمری- شمسی)
جواب این سن برای پسران پایان پانزده سال قمری است که در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز ،و برای دختران پایان نه سال قمری است که در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز.

6 -در دوران بلوغ چه تغییرات جسمی در بدن به وجود می آید؟(چهار مورد)
جواب – تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن
– رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن معمولاً با رشد استخوان آغاز می شود
– به وجود آمدن تغییرات در چهره و…

7 -تغییرات جسمی در دوران بلوغ چگونه اند؟
جواب این تغییرات گذرا هستند و به تدریج ،بدن به شکل طبیعی خود باز می گردد.

همیار

8 -مهم ترین شیوه عبور از مرحله تغییرات جسمی بلوغ چیست؟
جواب توجه به توصیه های دینی و بهداشتی.

9 -تحولات پس از بلوغ کدام است؟
جواب تغییرات جسمی ،تحولات روحی و شخصیتی.

10 -سه مورد از تحولات روحی و شخصیت مهمی که در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟
جواب ـ پرسش های جدید در ذهن انسان به وجود می آید .
ـ حس استقلال طلبی افزایش می یابد.
ـ در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود.

11 -پرسش گری انسان در سن بلوغ در چه حدی است؟
جواب به گونه ای است که انسان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شود و تلاش می کند همه دانسته ها و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید نظم دهد.

12 -اسلام چه توصیه ای در پذیرش اصول دین از سوی جوانان نموده است؟
جواب باید اصول دین را بر اساس فهم و درک خود بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

13 -در چه صورتی جوانان دچار انحرافات و مشکلات فکری و اخلاقی می گردند؟ مثال بزنید.
جواب اگر با روحیات دوران بلوغ به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی نماییم. به عنوان مثال اگر نوجوان برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی ،به افراد نا آگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کند ، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهد گرفت.

14 -روش اهل بیت پیامبر علیهم السلام در فراگیری تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟
جواب اهل بیت علیهم السلام همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.

15 -چرا خداوند به عبادت نوجوانان افتخار می کند؟ سخن امام صادق علیه السلام را بیان کنید .
جواب چون جوانی و شادابی خود را در اطاعت خدا وند سپری می کنند.

16 -نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را نام ببرید.
جواب نمازـ روزه ـ خمس و زکات ـ حج.

17 -انجام صحیح احکام دینی .. سعادت دنیا و آخرت.. را به دنبال دارد.

18 -یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح وظایف دینی چیست؟
جواب تحصیل علوم دینی.

19 -مفهوم آیه ی « وعسى أَن تُحبواْ شَیئًا وهو شَرٌّ لَّکُم واللّه یعلَم وأَنتُم لاَ تَعلَمونَ» در چه موردی است؟
جواب صلاح بندگان

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند. ص غ

2 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟
جواب یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ، مانند بزرگسالان ، به احکام دینی خود عمل کند.

3 .چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر م اواجب کرده است؟
جواب برای اینکه ما انسان ها نیز توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

4 .خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟
جواب زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست.

5 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است.

6 .چند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسید؟
جواب تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن – رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معمولا” با رشد استخوان پا آغاز می شود – به وجود آمدن تغییراتی در چهره و …

7 .چند مورد از تحولات روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟
جوابایجاد پرسش های جدید در ذهن – افزایش حس استقلال طلبی – افزایش احساس مسئولیت.

8 .دین اسلام با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟
جواب همه مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

9 .روحیات فطری و خدادادی موجب شکوفایی شخصیت می شود.

11.اگر با تحولات روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود می آید؟
جواب اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخلاقی زیادی در کمین نوجوانان خواهد بود.

11.اگر برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه کنیم چه نتیجه ای خواهد داشت؟
جواب موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد.

12.اهل بیت )ع( انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟
جواب آنان را از خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این تکالیف عمل کنند.

13.امام صادق )ع( درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟
جواب محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند ، ……… این است بنده واقعی من

14.چند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟
جواب نماز- روزه- خمس – زکات – حج و ……

15.یکی از راه های دست یابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی تحصیل علوم دینی است.

16.مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با عالمان دینی مشورت کنند.

17.به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند. ص غ

18.به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند . مرجع تقلید میگویند.

 

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *