دسته‌بندی نشده

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 13 مطالعات نهم با جواب

نام درس : نهضت مشروطه | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم

گزارشدرس سیزدهم :: نهضت مشروطه

دانلود PDF سوالات درس 14 (ندافی)مشاهده

جواب درس 13 مطالعات نهم

 

۱- در دوره مظفرالدین شاه رویدادی بزرگ در ایران رخ داد. این رویداد .. انقلاب مشروطیت .. بود.

۲-انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.
پاسخ صحیح (*)
غلط ()

3-نظام پادشاهی استبدادی چه نوع حکومتی است؟
پاسخدر نظام پادشاهی استبدادی، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است، خواست وی در حکم قانون است و او بر اساس میل و اراده خود حکومت می کند

۴- نظام پادشاهی مشروطه چه نوع حکومتی است؟
پاسخدر نظام پادشاهی مشروطه قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و اداره کشور تنها در اختیار شاه نیست و نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران (دولت) در اداره کشور مشارکت و دخالت دارند

۵-زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.
پاسخزمینه های سیاسی و اقتصادی با زمینه های فکری و فرهنگی

6- واگذاری امتیازات بسیار به انگلیسی ها و روس ها چه زیان هایی برای کشورمان داشت؟
پاسخضربه شدیدی به صنعت، کشاورزی و بازرگانی ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد. در این دوره با وجود فقر و بیکاری مردم، مأموران مالیاتی حکومت با بی رحمی از آنها مالیات طلب می کردند.

همیار

7- زمینه های فکری و فرهنگی انقلاب مشروطه به چند دسته تقسیم می شود؟
پاسخدو دسته: ۱-زمینه های داخلی ۲- زمینه های خارجی

8-زمینه های فکری و فرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید.
آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به مبارزه با ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا می خواند. مردم مسلمان ایران با درس گرفتن از قیام امام حسین و واقعه کربلا، همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.

۱۰-زمینه های فکری و فرهنگی خارجی انقلاب مشروطه را بنویسید.
پاسخ-آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن جدید اروپا
پاسخ– هم زمان با تأسیس حکومت قاجار، انقلاب کبیر فرانسه رخ

۱۱- انقلاب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس کدام حکومت در ایران بود؟
پاسخالف ) قاجار (*)
ب) افشاریه ()
ج اصفویه ()
د) پهلوی ()

11- انقلاب کبیر فرانسه چه تأثیری بر وقوع انقلاب مشروطه در ایران داشت؟
پاسخاین انقلاب، باعث گسترش اندیشه آزادی خواهی و حکومت مشروطه در سراسر اروپا شد. در نتیجه، عده ای از ایرانیان که در جستجوی دلایل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای اروپایی بودند. منوچه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند. آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتی حکومت مشروطه می تواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد

12-منظور از روشنفکران چه کسانی بودند و نقش آنها در انقلاب مشروطه چه بود؟
پاسخاین عده که اغلب تحصیل کردگان اروپا و مدرسه دارالفنون بودند، و به روشنفکران معروف شدند، تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه د مردم را با محاسن حکومت قانون (حکومت مشروطه) و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند.

13- چه عواملی انگیزه مردم را برای مبارزه با استبداد و سلطه خارجی بیشتر کرد؟
پاسخموفقیت تهضت تنباکو و در پی آن، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزای کرمانی

14- چرا در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه بر خشم و نارضایتی مردم افزوده شد؟
پاسخمظفر الدین شاه، فرمانروایی نرم خو و ناتوان بود – در دوره او، سوء استفاده و ستمگری مأموران حکومت و دخالت بیگانگان در امور کشور ادامه یافت و بر خشم و نارضایتی مردم افزود.

15- رهبران روحانی که با تشکیل انجمن از آزادیخواهان به فکر ایجاد تغییراتی به نفع مردم افتادند، چه کسانی بودند؟
پاسخآیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبد الله بهبهانی

16- یکی از مهمترین حوادثی که انقلاب مشروطیت را سرعت بخشید چه بود؟
پاسخماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله بود

17-ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟
پاسخعین الدوله صدراعظم مستیا، مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها دست به کار شد و به علاء الدوله دستور داد به بهانه گران شدن قتاد، تعدادی از بازرگانان را به چوب بیندد

18- پس از به چوب بستن بازرگانان توسط عین الدوله مردم چه اقدامی انجام دادند؟
پاسخبه دنبال این واقعه، بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیت الله طباطبایی به نشانه اعتراف در حرم حضرت شاہ عبد العظیم بست نشستند.

19- مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم چه بود؟
پاسختأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم و اجرای عدالت

20- هنگامی که مظفرالدین شاه به خواسته های مهاجران عبدالعظیم عمل نکرد علما و مردم دست به چه اقدامی زدند؟
پاسخاعتراض های مردم دوباره شروع شد. در جریان این اعتراض ها، طلبه جوانی به شهادت رسید و در نتیجه، تعدادی از علما این بار به نشانه اعتراض به قم مهاجرت کردند. هم زمان، تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت قاجار در سفارت انگلستان بست نشستند. مهمترین خواسته های معترضان، تشکیل مجلس شورا بود

21- چه گروه ها با قشرهایی در انقلاب مشروطیت نقش موثری داشتند؟
پاسخعلاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهده دار بودند، گروه ها و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار، پیشه وران و کارگران نیز در این انقلاب نقش موثری داشتناد

22-سرانجام، .. مظفرالدین شاه .. تسلیم خواسته های مردم شد و در ۱۴ مرداد ۱۳۸۵، فرمان مشروطه را صادر کرد.

23- دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید.
پاسخ آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه
– قرار گرفتن روشنفکران در کنار سایر گروه ها
– آشنایی ایرانیان با تمدن جدید، اروپا.

24- انقلاب مشروطه با چه هدفی شکل گرفت؟
پاسخبا هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از جنگ استبداد داخلی، و مسلطه خارجی

25- پس از مظفرالدین شاه چه کسی جانشین او شد؟
پاسخالف) ناصرالدین شاه
ب) احمد شاه ()
ج) محمدعلی شاه (*)
د) احمدمیرزا ()

26- محمدعلی شاه چگونه پادشاهی بود؟
پاسخپادشاهی مستبد بود.

27-به دستور .. محمدعلی شاه.. ، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

28-مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری، ستارخان.. و .. باقرخان.. در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند.

29-چه کسانی در برابر استبداد محمدعلی شاه به با خاستند و چه نتیجه ای گرفتند؟
پاسخمجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پا خاستند علمای مشروطه خواه نجف تیز آنان را به مقاومت در برابر شاه مستند دعوت کردند. طرفداران مشروطه در گیلان و اصفهان با مشاهده ایستادگی مردم تبریز، روحیه گرفتند و راهی پایتخت شدند و تهران را فتح کردند

30- فاتحان تهران پس از فتح تهران چه تصمیمی گرفتند؟
پاسخمحمدعلی شاه را برکنار کردند و پسر خردسالش، احمد میرزا، را به جانشینی او برگزید نام

31-چرا آیت الله شیخ فضل الله نوری به مخالفت با انقلاب مشروطه پرداخت؟
پاسخوی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب مشروطه را به دست گرفته اند، به اسلام اعتقادی ندارند و می خواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند. منظور او برخی از روشنفکران بودند که در تقلید از اروپا بیان زیاده روی می کردند

32- شیخ فضل الله نوری توسط چه کسانی به شهادت رسید؟
پاسخبرخی از مشروطه خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه، با فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروطه محاکمه کردند و به شهادت رماتاد شدم

33-شهادت شیخ فضل الله نوری چه تأثیری بر اوضاع ایران داشت؟
پاسخشهادت او تأثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد.

34 – مهمترین موانع و مشکلات داخلی نظام مشروطه را توضیح دهید.
پاسخ استبداد محمد علی شاه و وابستگی او به روسیه اختلاف بین رهبران مشروطه – انحراف از مسیر اسلام

35-قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟
پاسخ انگلستان و روسیه

36 – روسیه و انگلستان در قرارداد ۱۹۰۷ تقریبا کدام نواحی ایران را تحت نفوذ خود گرفتند؟
پاسخ روسیه شمال، شمال شرقی و شمال غربی و انگلستان جنوب شرقی ایران را تحت نفوذ خود قرار داد.

37- هدف انگلستان و روسیه از امضای قرارداد ۱۹۰۷ چه بود؟
برای مقابله با قدرت روزافزون آلمان و متحدانش، تصمیم گرفتند به جای رقابت با یکدیگر همکاری کنند.

38- قرارداد ۱۹۰۷ چه نتایجی برای ایران داشت؟
پاسخ روسیه با خیالی آسوده در امور داخلی ایران مداخله می کرد و اجازه نمی داد که دولت و مجلس اوضاع آشفته کشور را سروسامان دهند. علاوه بر این نیروهای روسیه وارد خاک ایران شدند. آنها در تبریز تعدادی از مشروطه خواهان را کشتند و در مشهد نیز حرم امام رضا (ع) را به گلوله بستناد

39-جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی رخ داد؟
پاسخ در سال ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۴ شمسی) بین ملحدین و متفقین

40-جنگ جهانی اول پس از…. سال با پیروزی .. متفقین.. به پایان رسید.

41-نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ بر اثر این جنگ، میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارت ها و ویرانی های زیادی به بار آمد.

42- در جنگ جهانی اول متحدین و متفقین کدام کشورها بودند؟
پاسخ | متحدین | آلمان، ایتالیا، اتریش، مجارستان و عثمانی
| متفقین | انگلستان، روسیه، فرانسه، در اواخر جنگ آمریکا

43-موضع ایران در جنگ جهانی اول چه بود؟
پاسخ دولت ایران در ابتدای جنگ جهانی اول بی طرفی کامل خود را اعلام کرد اما انگلستان، روسیه و عثمانی این بی طرفی را نادیده گرفتند و نیروهای خود را وارد ایران کردند. پس از آن برخی مناطق ایران صحنه نبرد نیروهای روسیه و انگلستان با قوای عثمانی بود

44-دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی .. رئیسعلی دلواری. با ایٹار جان خویش ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آورد.

45- آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران را بنویسید.
پاسخجنگ جهانی اول موجب بی ثباتی و آشفتگی بیشتر اوضاع ایران شد. به دلیل حضور نیروهای اشغالگر و درگیری های نظامی، دولت مرکزی به نهایت ضعف رسید و تسلط خود را بر امور کشور از دست داد. نافرمانی و سرپیچی از فرمان دولت مرکری گسترش یافت و امنیت و آسایش مردم از بین رفت. در آن سالها، ایرانیان دچار مصیبت های بزرگی مانند قحطی، فقر، گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر دار شدند و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

46- کدامیک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزء کشورهای متفقین بود؟
پاسخ الف) آلمان ()
ب) ایتالیا ()
ج) انگلستان (*)
د) عثمانی ()

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵ صادر شد.
٢. انقلاب مشروطیت باعث شد نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد.
٣. به دستور محمد علیشاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.
۴. دلیر مردان تنگستانی به فرماندهی رئیسعلی دلواری ضربه سنگینی به اشغالگران وارد آوردند.
۵. جنگ جهانی اول پس از ۴ سال با پیروزی متفقین به پایان رسید.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
۶. قرارداد ۱۹۰۷ بین کدام کشورها بسته شد؟
الف) انگلستان و فرانسه ب) آمریکا و آلمان ج) انگلستان و روسیه د) آمریکا و روسیه

۷. کدام یک از روحانیون زیر با انقلاب مشروطه مخالفت کرد؟
الف) آیت الله طباطبایی ب) شیخ فضل الله نوری ج) آیت الله بهبهانی د) میرزای شیرازی

۸. کدام یک از کشورهای زیر در جنگ جهانی اول جزء کشورهای متفقین بود؟
الف) آلمان ب) ایتالیا ج) انگلستان د) عثمانی

درست و یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.

۹. نظام پادشاهی مشروطه نوعی حکومت است که در آن اختیارات شاه بر اساس قانون محدود می شد.
درست

۱۰. دو تن از رهبران مشروطه خواه تبریز ستارخان و باقرخان بودند.
درست

۱۱. در جنگ جهانی اول ایران طرفدار متفقین بود.
نادرست

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

۱۲. ماجرای چوب و فلک کردن بازرگانان توسط عین الدوله چه بود؟
جوابعین الدوله صدراعظم مظفرالدین شاه برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ها به حاکم تهران (علاءالدوله) دستور داد به بهانه گران شدن قند، تعدادی از بازرگانان را به چوب ببندد.

۱۳. محمد علیشاه با چه اقداماتی به مقابله با مشروطه برخاست؟
جوابمحمد علیشاه، پادشاهی مستبد بود. او با پشتیبانی دولت روسیه و حمایت طرفداران حکومت استبدادی، تصمیم گرفت حکومت نوپای مشروطه را نابود سازد پس از چند ماه اختلاف و درگیری، به دستور محمد علیشاه، مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

۱۴. زمینه های انقلاب مشروطه را بیان کنید.
جوابالف) زمینه های سیاسی و اقتصادی؛ ب) زمینه های فکری و فرهنگی

۱۵. مهمترین خواسته معترضین در حرم عبدالعظیم (مهاجرت اول) چه بود؟
جوابتأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت های مردم .

۱۶. سرانجام و نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟ بیان کنید.
جوابجنگ جهانی اول پس از چهار سال با پیروزی متفقین به پایان رسید. بر اثر این جنگ، میلیونها نفر کشته، زخمی و آواره شدند و خسارتها و ویرانی های زیادی به بار آورد.

درس 13 مطالعات نهم

پروانه قلی پور دبیر محترم مطالعات ناحیه 2 خرم آباد (استان لرستان)

جزوه درس 13 مطالعات نهم مشاهده

 

همچنین پیشنهاد میشود از جواب فعالیت های درس 13 مطالعات نهم نیز دیدن فرمایید. همچنین برای دیگر مطالب از گام به گام مطالعات نهم و گام به گام فارسی نهم نیز میتوانید استفاده کنید.

» سوالات درس 14 مطالعات نهم

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام
    این سایت سوالات بسیار عالی داره پیشنهاد میکنم که حتماً ازش استفاده کنید و گرنه از دستتون میره
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا