جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم ؛ صفحه ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷_61e56361181ae.jpeg
جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم ؛ صفحه ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷_61e56361181ae.jpeg

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم ؛ صفحه ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم

درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم

نام درس : درس 3 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس سوم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 23 و 33 و 34 و 36 و 37 درس سوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس سوم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 3 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود، آیا، رویاندیم

1-اَ آیا 4-زَوج نوع، گونه
2-کَم چقدر، چه بسیار 5-ما نه، نیست
3-اَنبَتنا رویاندیم 6-ما کانَ  نبود، نیست

 همگام درس |  HamGamDars

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 3 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .کَم اَنبَتنا: چه بسیار رویاندیم

2 .مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ: از هر نوع ارزشمندی

3 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً: قطعاً در آن نشانه ای است

4 .العَزیزُ الرَّحیمُ: شکست ناپذیر مهربان

نکته:
1 .هرگاه دو اسم همراه هم بکار روند و تنوین داشته باشند، در ترجمه یکی از آنها را، می توانیم بدون«ی» معنا کنیم، مانند: ترکیب «زوجٍ کَریمٍ»: «نوع ارزشمندی» یا «نوعی ارزشمند».
2 .حرف «لَ» که همراه «ایَه» بکار رفته، لام تأکید است و آن را معنا نمی کنیم.

دو نکته:
1 .گاهی فعل مفرد با توجه به سایر اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود؛ مانند:
فَسَجَدَ المَلائِکَهُ: پس سجده کردند فرشتگان حِجر/ 30
2 .معمولاً در جمله هایی که با «اِنَّ » شروع می شود حرف تأکید «لِ» نیز می آید؛ اما لازم نیست در فارسی این حرف را نیز معنا کنیم. مانند:
اِنَّ الله بِالنّاسِ لَرَئوفٌ رَحیمٌ: قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است. حج/65

تمرین: این عبارات را معنا کنید.
1 .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم: و نیستند(نبودند)بیشتر آن ها.
2 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً: قطعاً در آن نشانه ای است.

 همگام درس |  HamGamDars

🧧 جواب انس با قرآن درس 3 قرآن هشتم: ترجمه این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

1 .اَ وَ لَم یَروا إِلَی الاَرضِ:

و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین.

2 .کَم اَنبَتنا فیها مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:

چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوع(گیاه) ارزشمند و مفید.

3 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً:

قطعاً در آن نشانه ای است.

4 .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم مُؤمِنینَ:

و نیستند (نبودند) بیشتر آنها مؤمن.

5 .وَ إِنَّ رَبِّکَ لَهُوَ العَزیزُ الرَّحیمُ:

و قطعاً پروردگارت شکست ناپذیر(عزتمند) و مهربان است.

نکات:
1 .فعل «لَم یَروا»، مضارع جحد است که در ترجمه به صورت ماضی منفی «دقت نکردند» معنا می شود.
2 .کلمه «لَهُوَ»، حرف «لَـ» آن برای تأکید آمده و معنا نمی شود و کلمه «هُوَ» ضمیر فصل می باشد که بهتر است آن را معنا نکنیم.

 همگام درس |  HamGamDars

ج- از صفحه 370 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

1-رَبَّ العالمین : پروردگار جهانیان

2-العزیز الریحم : شکست ناپذیر مهربان

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه 370

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه 370

 همگام درس |  HamGamDars

جواب جلسه دوم درس سوم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس سوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید، پیامبر، پیامبران، مورد اعتماد، تقوا داشته باشید، تکذیب کرد

1-کَذَّبَ، کَذَّبَت  تکذیب کرد، انکار کرد 5-اَمین راستگو و درستکار، مورد اعتماد
2-مُرسَلینَ پیامبران 6-اِتَّقوا تقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
3-تَتَّقونَ تقوا پیشه می کنید، تقوا دارید 7-اَطیعوا اطاعت کنید، پیروی کنید
4-رَسول پیامبر، فرستاده 8-اِن اگر، نه، نیست

 همگام درس |  HamGamDars

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس سوم قرآن هشتم :
الف. به محل ترجمه ی کلمه ی بعد از «اِتَّقوا» در عباراتی مانند «اِتَّقوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید»

توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.
1 .اِتَّقوا رَبَّکُم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید

2 .وَاتَّقوهُ: و تقوای او را پیشه کنید

ب. گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می آید؛ مانند: «اَطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: اطاعت کنید مرا».

اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.
3 .فَاعبُدونِ: پس عبادت کنید مرا

4 .واتَّقونِ: و تقوای مرا پیشه کنید

 همگام درس |  HamGamDars

💠 جواب فعالیت سوم درس سوم قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هُودٌ: هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود.

2 .اَلا تَتَّقونَ: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3 .إِنّی لَکُم: قطعاً من برای شما

4 .رَسولٌ اَمینٌ: پیامبری راستگو و درستکار هستم.

5 .فَاتَّقوا الله: پس تقوای خدا را پیشه کنید.

6 .وَ اَطیعونِ: و اطاعت کنید مرا

 همگام درس |  HamGamDars

🧧 جواب انس با قرآن درس سوم قرآن هشتم: این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

1 .کَذَّبَت عادٌ المُرسَلینَ:

تکذیب کردند(قوم) عاد پیامبران را.

2 .اِذ قالَ لَهُم اَخُوهُم هُودٌ اَلا تَتَّقونَ:

هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود که: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3 .اِنّی لَکُم رَسولٌ اَمینٌ:

قطعاً من برای شما پیامبری راستگو و درستکار هستم.

4 .فَاتَّقوا الله وَ اَطیعونِ:

پس تقوای خدا را پیشه کنید و اطاعت کنید مرا.

5 .وَ ما اَسئَلُکُم عَلَیهِ مِن اَجرٍ:

و درخواست ندارم از شما بر آن(رسالت خود) هیچ مزدی را.

6 .إن اَجریَ إلّا عَلَی رَبِّ العالَمینَ:

نیست پاداش من مگر بر پروردگار جهانیان.

 همگام درس |  HamGamDars

ج- از صفحه 373 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

فی جنات و عَعُیونِ : در بهشت (باغ ها) و چشمه ها

انی لکم : قطعا من برای شما

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم 

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از درس 4 قرآن هشتم و همچنین گام به گام هشتم نیز دیدن فرمایید

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.