دسته‌بندی نشده

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

تعبیر خواب رابطه با مرد غریبه یا رابطه جنسی با زن در خواب ؛ تعبیر خواب با مرد غریبه در خواب را اینجا بخوانید.

 

1 – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

با تعبیر خواب رابطه جنسی «سکس» ارضا شدن در خواب ؛ تعبیر خواب همجنس بازی، تعبیر خواب رابطه جنسی حیوانات و تعبیر خواب فیلم پورن همراه باشید.

 

تعبیر خواب ارضا شدن و دیدن روابط جنسی و جماع در خواب را برای شما آورده ایم. خواب نزدیکی و پس از ان ارضا شدن می تواند در مرحله نخست احتلاو بوده و یا یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را درنظر داشته باشید.

 

2- تعبیر خواب رابطه جنسی با غریبه

معبرین غربی گویند:

داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن است نشان دهنده تغییرات در خود شود و شما به فرد جدیدی تبدیل شوید.

 

سکس با فرد غریبه همچنین نشان میدهد که شما برای پذیرفتن فرصت‌هاي‌ جدید و تغییرات آماده هستید.

 

3- تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب بیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

 

4- تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خودرا از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از ان کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود رابه تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید

 

براهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب ارضا شدن بیند، خودرا و لخت، دلیل که درکار خود متحیر و درمانده شود. اگر بیند خودرا گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

 

حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند كه مني از وي جدا گرديد. اگر كسي بيند با كسي جماع نمود، دليل است از ان كس نيكي بيند و حاجت او روا شود.

 

اگر بيند كسي با او جماع نمود، دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بيند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن ا و بالا بودو مرد در زير، دليل است زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

 

5- تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب از محمدبن سيرين

اگر بيند با زن خود يا زني ديگر از راهي ديگر مجامعت كرد، دليل كه مردي مبتدع بود بر طلب كار ناسزا ودر ان كار وی را مصلحت نباشد و سنت …

 

رسول «ص» نگاه ندارد. اگر بيند با مادر يا خواهر يا كسي ديگر كه بر وي حرام است مجامعت كرد، دليل كه هفت خويش از وي بريده شود. اگر زنده بود يا مرده، دليل بر غم و اندوه بودو بعضي از معبران گويند:

 

از زنده بود از وي خير و نيكي بيند و باشد حج اسلام نمايد. اگر بيند با زن كه مرده است جماع نمود، دليل است غمگين و مستمند باشد. اگر بيند با زن مرده بيگانه جماع كرد، دليل كه كاري كه از ان نوميد شده باشد به تمامي بيابد. اگر بيند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خير و نيكي بيند.

 

اگر ان مرد جوان مشهور است بر وي ظفر يابد. اگر بيند جماع با مرد پير مي كرد، دليل است خير و نيكي بيند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختري دوشيزگي بستد، دليل كه در ان سال زني خواهد يا كنيزكي بخرد.

 

اگر بيند به حرم سلطان شد و مجامعت نمود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند با وي جماع كرد، همين دليل كند و كارش به مراد شود و بعضي گويند: از سلطان ترس و بيم به وي رسد.

 

اگر بيند با مرغي مجامعت نمود، دليل كه بر كسي كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر يابد. اگر بيند با زني بابكار جماع كرد، دليل كه طالب دنيا و مال حرام شود. اگر اين خواب را زني بيند همين تاويل دارد.

 

6- تعبیر خواب رابطه جنسی از جابر مغربي

اگر بيند با شتر جماع نمود دليل است از سختي برهد و بر دشمن ظفر يابد و مالش بسيار و نامش بلند گردد.

 

اگر بيند با ترسائي يا جهودي يا گبري مجامعت كرد، دليل كه كارهاي دنياي او به نظام شود. اگر مرد پيري كه به كلي شهوتش زايل شده ببود در خواب بيند شهوتش غالب شده است، چنانكه درجواني بود، دليل كه در كار دين نيك راغب گردد. اگر بيند با سلطان جماع نمود، دليل است محرم و نزديك او شود. اگر بيند با زن حائض مجامعت نمود، دليل كه كارش بد شود.

 

اگر بيند با زني مجامعت كرد كه مرده بود، دليل كه كارش بد شود يا با خويشان او پيوند و وصلت كند. اگر ان زنده بود از خويشان او مفارقت كند و بعضي معبران گويند:

 

در تعداد زیادی از موارد دیدن خواب‌هاي‌ روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی با زن حائض جماع كردن آساني كارهاي دنيائي او است. اسماعيلِ بنِ اشعث گويد: اگر كسي بيند با زن او كه كنيزك است مجامعت نمود، دليل كه از سلطان خير و منفعت بدو رسد.

 

اگر بيند با مردي مشهور و جوان جماع نمود، دليل كه خيري به او رسد. اگر بيند با مردي مجهول و جوان جماع نمود، دليل است از سلطان حاجت او روا شود. اگر بيند كه بازني ديگر جماع نمود، دليل كه از او نيكي بيند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: در خواب جماع كردن كه از ان غسل واجب شود تاويلش نباشد.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

 تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

 

7- تعبیر خواب روابط جنسی حیوانات

برايت مى‌گويد: ديدن روابط جنسى حيوانات، بيانگر خوش‌شانسى است.

 

 

8- تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده

معبرین غربی گویند: خواب رابطه جنسی محافظت نشده نماد و نماد ترس از حاملگی و بچه دار شدن می باشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری است.

 

9- تعبیر خواب دیدن فیلم پورن

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در حال تماشا کردن فیلم‌هاي‌ پورن دیدید نشان دهنده این است که شما ممکن است احساس نا امنی در روابط جنسی خود می کنید. البته دیدن فیلم‌هاي‌ پورن در خواب می تواند نماد خستگی و یا نیاز به محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.

 

10- تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد میگیرید و خودرا می‌پذیرید.

 

 

11- تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ارتباط با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید. 

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، 

اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر میرسد و خوشحالتان میکند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی میکنید. 

خواب ارتباط با نامحرم می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند. 

 

12- تعبیر خواب خارج شدن آب منی 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند با مرده ارتباط داشت و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

 

13- تعبیر خواب ارتباط با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بودو بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

 

 

اینگونه خواب ها می‌توانند شامل خواب‌هایي از قبیل رابطه جنسی با فردی نا محرم و یا بوسیدن لب ان گردد. برای دانستن و درک بهتر از رویاهای دیده شده به تعابیر زیر روجوع شود.

 

 

14- ارتباط با زن مرده در خواب

ابن سیرین: اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از ان نومید شده باشد به تمامی بیابد.

 

جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر ان زنده بود از خویشان او مفارقت کند

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

در خواب نزدیکی کردن که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.

 

اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

 

15- تعبیر خواب ارتباط با زن در دوران پریودی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با سلطان نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

 

اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن سهولت کارهای دنیایی او است.

 

 

گروه سرگرمی تالاب

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. یعنی به خود الله قسم تمام تعابیری که در اینجا و جاهای دیگه هست کاملا الکی و یه مشت بی سواد بی دین و بی علم نشستن نوشتن،بر هیچ اساسی پایبند نیستید،و متاسفم برای درکی که از کارتون دارین،من به شما از ۲۰ ,یه 0گنده میدم،و بهتر است خودتون رو اصلاح کنید

    1. با سلام و تشکر از نظر شما
      اگر به محتوا دقت کنید ما هیچ چیز رو از خودمان نگفته ایم و هرآنچه در این موضوع پاسخ داده شده از کتاب های معتبر تعبیر خواب موجود در کشور جمع آوری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا