تست هوش مکعب های باز شده کدامند؟

سرفصل های این مقاله

تست هوش ۱ :

 تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب, معمای تصویری, معما با جواب

از بین این ۵ مکعب، دو عدد از آنها را اگر باز نماییم به شکل باز شده این تست هوش خواهیم رسید. این دو مکعب کدامند؟

  تست هوش ۲ :

 تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب, معمای تصویری, معما با جواب

به شکل های فوق نگاه کنید، کدامیک از ۷ شکل بازشده فوق می تواند با تا خوردن، تبدیل به یک مکعب شوند؟

  تست هوش ۳ :

 تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب, معمای تصویری, معما با جواببه مکعب بالای تصویر نگاه کنید. کدامیک از گزینه های، حالت باز شده این مکعب را نشان می دهد؟

·•·•·

·•·•·

·•·•·

·•·•·

·•·•·

·•·•·

پاسخ ها


پاسخ تست هوش ۱ :

مکعب های شماره ۱ و ۵ باز شده اند.

پاسخ تست هوش ۲ :

 تست هوش جدید, تست هوش تصویری با جواب, معمای تصویری, معما با جواب

پاسخ تست هوش ۳ :

گزینه A جواب صحیح می باشد.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: